Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T

Starostwo Powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586

Data utworzenia: 2019-12-30T09:38:26.673

Data publikacji: 2019-12-30T10:01:23.647

Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Wiśniowa

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

REGON: 29101936000010

Miejscowość: Włoszczowa

Kod pocztowy: 29-100

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 413 944 950

Fax: 413 944 965

E-mail: kom@powiat-wloszczowa.pl

Biuletyn: 510282229-N-2019

Pozycja: 510282229-N-2019

Strona WWW: http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 604431-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586

Numer referencyjny: In. 272.11.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżet państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: • poszerzenie nawierzchni do 6,0 m (wykonanie podbudowy na poszerzeniach), • wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni: wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu gr. 21 cm, wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm i ścieralnej gr. 5 cm, • wykonanie zjazdów z kostki betonowej (do posesji) oraz z kruszywa (do pól), • przebudowę chodnika dla pieszych do szer. 2 m, • utwardzenie pobocza, • budowę studni rewizyjnych, • budowę rowu krytego, regulację istniejącego rowu, • wykonanie przepustów pod zjazdami, • wykonanie wyniesionego skrzyżowania z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 5 cm na podbudowie betonowej, • regulację wysokościową kratek ściekowych, studzienek rewizyjnych i zaworów wodociągowych, • wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych . Uwaga: Załączona dokumentacja projektowa zawiera dodatkowe elementy nieobjęte przedmiotem zamówienia, przewidziane do realizacji w kolejnych latach. Należy brać pod uwagę robty wymienione w dokumentacji projektowej od km 6+860 do km 8+586. Uwaga: Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 3. Wymagania techniczne określone zostały w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty. 5. W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych. 6. Zastosowane przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 7. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań, materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu rozwiązań, urządzeń, materiałów i wyrobów przyjętych w dokumentacji. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 9. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) opracowania na własny koszt i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2012r poz.1137 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.), 2) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 3) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 4) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, 5) wykonywania prac zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną, 6) posiadania odpowiednich atestów, aprobat i certyfikatów oraz odpowiedniego dopuszczenia do obrotu w budownictwie i zgodności z Polskimi Normami dla zastosowanych materiałów. W przypadku braku pewności przez Zamawiającego co do prawidłowości wykonania danego elementu robót zostanie zlecona ekspertyza techniczna, a w przypadku potwierdzenia złej jakości wykonania robót Wykonawca zostanie obciążony kosztami doprowadzenia ich do stanu poprawności oraz zostanie obciążony kosztami poniesionymi na wykonanie ekspertyzy. 7) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 8) Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 10. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) : - operatorzy maszyn: frezarki, układarki mas bitumicznych, walca. 11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. Uwaga: Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 12. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zamówienia Zamawiający naliczy kary określone w projekcie umowy

CPN główny przedmiot: 45233140-2Włoszczowa Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.