Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granic

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska w km 0+130 ÷ 2+500, gm. Rędziny.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515711-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Regon 15140600900000

ulica ul Sobieskiego

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 42217

Miejscowość Częstochowa

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 343 785 467

e-mail Tkacka@poczta.onet.pl

Fax 343 785 468

Adres strony internetowej (URL) http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Adres profilu nabywcy http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Powiatowy Zarząd Dróg, ul Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

Adres

Powiatowy Zarząd Dróg, ul Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska w km 0+130 ÷ 2+500, gm. Rędziny.

Numer referencyjny

PZD.3450.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska w km 0+130 ÷ 2+500, gm. Rędziny. Obciążenie ruchem układu drogowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudową jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Podstawowe parametry techniczne inwestycji: DP1060S szerokość jezdni 6,00m (2 x 3,00m): - Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - 13035m2 - Rozebranie istniejących wjazdów wraz z krawężnikami i ławami, - 864m2 - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darniną z przerzutem, - 3657m2 - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), - 28795,5m2 - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm, - 14694m2 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - 28795,5m2 - Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3/4, - 14275m2 - Nawierzchnia z BA - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm, - 14338,5m2 - Podbudowa zasadnicza z BA - grubość po zagęszczeniu 7 cm AC 22P 35/50 KR 3/4, - 14457m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, - 14275m2 nawierzchnia chodnika (szerokość 2,00m) i wejść do posesji - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 3593m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, - 3593m2 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - 2739m nawierzchnia zjazdu do posesji i miejsc postojowych - Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości wjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm, - 5737m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 5773m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, - 5737m2 Krawężniki betonowe - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe, - 1682m, - Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - 2380m, - Ława pod krawężniki betonowa z oporem, - 274,18m3 Pętla autobusowa - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm, - 376m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia, - 376m2 - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), - 752m2 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - 752m2 - Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3/4, - 376m2 - Nawierzchnia z BA - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm AC 16 W 50/70 KR 3/4, - 376m2 - Podbudowa zasadnicza z BA - grubość po zagęszczeniu 7 cm AC 22P 35/50 KR 3/4, - 376m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - peron, - 64m2 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - 67m - Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - 16m - Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - 13m - Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - całkowicie zatopiony, - 12m - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - 37- - Oznakowanie poziome - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - oś jezdni - P-1b, P-1e, P-4, P-6, P-7a, P-7b, P-3b, przejścia dla pieszych - P-10, przystanki autobusowe - P-17, - 460m2 - Oznakowanie pionowe - wstawienie nowego oznakowania pionowego wraz z słupkami i tablicami - znaki A-2, A-7, A-10, B-1, B-2, D-1, D-3, D-4a, D-6, D-15, D-43, E-18a, G-1a, G1b, G-1c, T-6a, T-6c, - 34szt. - Usunięcie istniejącego oznakowania pionowego, - 21szt. Odwodnienie - Wpust uliczny krawężnikowy (studnia) z przykanalikiem podchodnikowym, - 34szt. - Studnie chłonne z kręgów o śr 1.3 m i głębokości 2.0 m, - 37szt. - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, - 1szt. - Regulacja zasów wodociągowych, - 110szt. - Regulacja pionowa włazów kanału sanitarnego, - 54szt. - Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej, - 492m2 - Przepusty pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 300 mm, - 810mb - Mechaniczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer dna do 2.2 m i głębok. do 1.5m (rowy do odtworzenia) (kat. gr.III), - 2256mb - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, - 11000m2 W ramach zadania przewiduje się: - Wykonanie pobocza z destruktu - grubość po zagęszczeniu 15 cm, -1740m2 - Mechaniczne karczowanie pni (śr 36-45 cm), - 23szt. - Mechaniczne karczowanie pni (śr 56-65 cm), - 15szt. Stała organizacja ruchu W związku z tym iż Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu przedmiotowego zadania należy wykonać aktualizację stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem projektu) po zakończeniu realizacji wraz z naniesieniem ewentualnych zmian, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r załączniki 1 do 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ. - dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017r poz. 459 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b.parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c.parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d.standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB.

II.5) Główny kod CPV

45233140-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto). Określenie "roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia" oznacza wykonanie robót polegających na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykazu robót. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi" (dotyczy momentu realizacji umowy) tj. będą dysponować osobą/-ami - kierownikiem budowy/kierownikami - posiadającą/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332) w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie dróg (wg wzoru w zał. nr 5 siwz). Uwaga Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 9 maja 2014 r o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 65). Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania ( wzór załączony do niniejszej siwz - załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz z oświadczeniem Wykonawcy składają a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane ( wzór - załącznik 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór - załącznik 5 do do SIWZ). c) na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych d) w związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. e) jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz " Formularz ofertowy" ( wzór załączony do niniejszej siwz - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100), Formy wadium Wadium może być wniesione w następujących formach 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce składania wadium Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank BGŻ, Nr 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją "Wadium - nr sprawy PZD.3450.1.2018". Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 2 do 5 należy złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba zwracać oryginału gwarancji do ubezpieczyciela jedynie w przypadku zawartym w ustawie PZP art. 46 ust. 4a) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń wskazanych w siwz Termin składania wadium Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj do dnia 26.02.2018r do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów na leżących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; a.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, b) dokonano istotnych zmian w projekcie budowlanym, c) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały, roboty dodatkowe lub uzupełniające. Roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym, a niezbędne dla zakończenia całości robót, rozliczane będą w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie. Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji z kosztorysu ofertowego, to Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej dla tych robót. Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego. 2) Przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub Zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo udokumentowane protokołem konieczności i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), Zmiany osobowe tj zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a także określonych w SIWZ jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot umowy nie wymagają aneksu do umowy. 4) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na pi-śmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania za-istnienia powyższych okoliczności, c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzula "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się aby, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj że zastrzeżona informacja a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Częstochowa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.