Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mro

Starostwo Powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica

Data utworzenia: 2019-12-30T12:34:33.807

Data publikacji: 2019-12-30T13:11:39.5

Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

REGON: 25085772900000

Miejscowość: Kępno

Kod pocztowy: 63-600

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 62 782 89 00

Fax: 62 782 89 01

E-mail: sekretariat@powiatkepno.pl

Biuletyn: 510282746-N-2019

Pozycja: 510282746-N-2019

Strona WWW: www.powiatkepno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 614949-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica

Numer referencyjny: AB.272.12.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica 2. Zakres rzeczowy Przebudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica Zakres rzeczowy zadania zakłada przebudowę: 1 odcinka drogi powiatowej 5692P (Laski - Laski Borek) oraz 1 odcinek drogi powiatowej 5688P (Laski Borek - Trzcinica). Drogi powiatowe 5692P i 5688P to kluczowe połączenia drogowe stanowiące główny dojazd do miejscowości z obszaru gmin Trzcinica i wschodniej części gminy Rychtal. Poprzez bezpośrednią styczność z drogą krajową nr 39 w miejscowości Mroczeń w/w drogi stanowią jedyny objazd w sytuacjach kryzysowych dla drogi 39 na odcinku Mroczeń - Rychtal. Przedmiotowa inwestycja w całości realizowana będzie na terenie gminy Trzcinica. Parametry przebudowywanych odcinków dróg powiatowych objętych zamówieniem: 1) łączna długość przebudowywanych odcinków: 2250 mb 2) klasa drogi: (si) klasa Z (sd) klasa Z; 3) szerokość pasa ruchu: (si) od 2,72 - 3mb (sd) 3,0mb; 4) przebudowa skrzyżowań: (si) 3 szt. (sd) 3 szt.; 5) przebudowa zjazdów: (si) 55 = (sd) 55szt. 6) budowa zatoki autobusowej: (si) 0 szt. (sd) 2 szt. 7) budowa przejść dla pieszych: (si) 3 szt. (sd) 9 szt. 8) budowa ciągu pieszo-rowerowego: (si) 0mb (sd) 2223 mb; 3. Podstawowy zakres robót: Roboty przygotowawcze, Odkopanie i przełożenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego, Roboty ziemne, Przepusty PEHD pod koroną drogi, Przepust skrzynkowy km 7+245,09 o wym 1,2*1,5, Kanalizacja deszczowa, Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, Podbudowy, Nawierzchnie, Roboty wykończeniowe, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Tymczasowa organizacja ruchu, Elementy ulic, Ściek przykrawężnikowy, Zieleń drogowa, Roboty inne - ścieżki rowerowe, Roboty inne - mała architektura, Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej. 4. Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych z siedzibą w Okrzyce nr 7, 63-630 Rychtal 5. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ: 1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9 do SIWZ), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) 3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11 do SIWZ) 4) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8 do SIWZ) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do budowy a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy,(zawiadomienie prawomocne na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) c) wykonanie wideo rejestracji z inwentaryzacją wykonanego odcinka drogi w granicach pasa drogowego i przekazanie w wersji elektronicznej: tab, mif, shp, dxf w formie RL12 i warstwa odwzorowania 92, d) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia, e) poniesienie kosztów związanych z przebudową sieci zawartych w dokumentacji technicznej, f) poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, g) poniesienie kosztów wynikających z porozumienia z korzystania z dróg, h) poniesienie kosztów naprawy dróg powiatowych, użytkowanych w związku z realizacją inwestycji w wielkości 400 ton betonu asfaltowego ułożonego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem nawierzchni przez frezowanie, i) dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych za usunięte drzewa zgodnie z załączonymi decyzjami (drzewo z wycinki własnością wykonawcy), należy dokonać nowych nasadzeń w pasach drogowych dróg powiatowych lub na terenach będących własnością Powiatu na terenie powiatu kępińskiego. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Informacja: Destrukt bitumiczny, oraz inne materiały rozbiórkowe typu: kostka rury, znaki itp. pochodzący z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, składowane w Słupi p/Kępnem ul Katowicka 10 (teren PZD Kępno, odległość ok 15 km). 7. Do obowiązków wykonawcy należy także: powołać kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi, 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych wbudowanych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. 9. Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano w (opisie przedmiotu zamówienia SIWZ) przez wskazanie marki, znaku towarowego, producent patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach: -wydajnościowych, funkcjonalnych; -jakościowych, np. posiadane certyfikaty; -gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” a zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi opisane przez zamawiającego. W przypadku wymagania w SIWZ określonego oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy art. 30a i art.30b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w opisie przedmiotu zamówienia stanowią informacje uściślającą i należy je traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego z nazwy handlowej, lecz na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać, ze oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady budowlane oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 11. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie Przebudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, 3) W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie Przebudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, 4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 5) Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 7) Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy.

CPN główny przedmiot: 45111100-9Kępno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.