Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi ul Zacisze w miejscow

Gmina Zagnańsk

„Przebudowa drogi ul. Zacisze w miejscowości Zagnańsk, gm Zagnańsk”

Data utworzenia: 2019-12-03T07:40:03.027

Data publikacji: 2019-12-30T12:59:32.557

Nazwa zamawiającego: Gmina Zagnańsk

Ulica: ul. Spacerowa

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

REGON: 29101086600000

Miejscowość: Zagnańsk

Kod pocztowy: 26-050

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 413 001 322

Fax: 413 001 373

E-mail: sekretariat@zagnansk.pl

Biuletyn: 510282707-N-2019

Pozycja: 510282707-N-2019

Strona WWW: http://www.zagnansk.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 567097-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi ul. Zacisze w miejscowości Zagnańsk, gm Zagnańsk”

Numer referencyjny: PZ.271.1.23.2019.PZZiS-PZZ

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Zadanie obejmuje przebudowę drogi ul. Zacisze w msc Zagnańsk o długości 340m i szerokości 5m wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 750 w km 9+140. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: I. Branża drogowa obejmuje wykonanie: 1.1. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie: - droga o długości 340m, szerokość 5m z betonu asfaltowego - droga dojazdowa klasy „D” - kategoria ruchu KR1 - prędkość projektowa 30km/godz. - szerokość pasa ruchu 2x2,5m - szerokość pobocza 0,75m utwardzonego kruszywem kamiennym gr. 12cm stabilizowanym mechanicznie - od strony skarpy istniejącego jaru należy ułożyć ściek drogowy trójkątny oraz barierę ochronną SP-05 długości 168m a samą skarpę należy umocnić płytami ażurowymi - zjazdy na przepustach rurowych o średnicy 40cm należy umocnić kruszywem kamiennym - zjazd z drogi w kierunku rzeki Bobrzy wykonać z kostki brukowej o gr. 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20cm - konstrukcja nawierzchni: - warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o gr. 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6cm - warstwa ścieralna gr. 4cm - w ramach odwodnienia należy wykonać remont istniejącego przepustu o średnicy 40cm i długości 7m w km 0+304 w zakresie wymiany części przelotowej oraz umocnienie korytkami kolejowymi rowu odprowadzającego wody powierzchniowe do rowu zabudowanego rurami o średnicy 40cm zlokalizowanego na działce gminnej. Istniejący przepust na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przedłużyć rurami żelbetonowymi o średnicy 60cm. Pod zjazdami istniejące rury betonowe o średnicy 40cm wymienić na rury z tworzyw sztucznych - wykonanie regulacji zasuw wodociągowych i włazów kanalizacji sanitarnej 1.2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 750 obejmuje wykonanie: - przebudowa skrzyżowania w km 9+140 - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w obrębie działki drogowej nr ewid. 379/4 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - budowę nawierzchni drogi gminnej z betonu asfaltowego na podbudowie grubości 20cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i warstwie gr. 15cm z piasku stabilizowanego cementem - budowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i warstwie gr. 10cm z piasku stabilizowanego cementem. - konstrukcja jezdni w zakresie jak przebudowa drogi gminnej II Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych. 2.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej - kanalizacja z rur polietylenowych o średnicy 110mm zostanie ułożona w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości zapewniającej minimalną głębokość przykrycia: w chodniku 0,7m, w ulicy 1m. Rury należy zasypać warstwą 20 cm piasku - w miejscu przejścia projektowanej kanalizacji pod projektowaną jezdnią należy założyć rury ochronne o średnicy 125mm z polietylenu. W miejscach zaznaczonych na rys. Nr 2 należy zastosować rury osłonowe dwudzielne. - wykonanie przebudowy kabli telekomunikacyjnych - nieczynne odcinki kablowe zdemontować. III. Przebudowa gazociągu. - likwidacja gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 40 mm o długości 126,0 m, - budowa nowego gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 40 mm o długości 128,0 m. - dodatkowo zabezpieczyć istniejący gazociąg z rur stalowych DN 150 mm w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą, przez montaż rury osłonowej dwudzielnej do gazociągów dn 225 mm na odcinku 6,5 m. - roboty ziemne należy wykonać w 80% mechanicznie, w 20% ręcznie. - wykonany gazociąg należy poddać łącznej próbie szczelności i wytrzymałości o ciśnienie 0,75MPa. - Likwidowany gazociąg należy przedmuchać gazem obojętnym (powietrzem)

CPN główny przedmiot: 45100000-8Zagnańsk Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.