Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa i remont budynku Rektoratu

Ogłoszenie nr 510277433-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa, remont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania terenu” polegająca na wymianie głównych drzwi wejściowych do budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626231_N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (url): www.umed.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa, remont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania terenu” polegająca na wymianie głównych drzwi wejściowych do budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UMW/IZ/PN-134/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest : Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa, re-mont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt za-gospodarowania terenu” polegająca na wymianie głównych drzwi wejściowych do budynku Rektora-tu Uniwersytetu Medycznego przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu” - zgodnie z : - Projektem budowlanym pn. „Przebudowa, remont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania terenu” wykonanym przez „Artis” Konserwacja Zabytków (załącznik nr 2 do SIWZ) - Pozwoleniem na budowę nr 5495/2015 (załącznik nr 10 do SIWZ) - Pozwoleniem konserwatorskim nr 792/2019 (załącznik nr 9 do SIWZ) - Projektem wykonawczym pn. „Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku Rektoratu UMW przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu wykonanym przez „Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. (załącznik nr 3 do SIWZ) - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB) do projektu wykonawczego ( załącznik nr 11 do SIWZ) Zakres prac określa przedmiar robót do projektu wykonawczego (załącznik nr 5 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45262500-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.