Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa i rozbudowa budynku

Ogłoszenie nr 510274015-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach: Przebudowa i rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – Etap II – prace budowlane w obrębie I piętra budynku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614080-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach, Krajowy numer identyfikacyjny 70041160000000, ul. Cicha  43, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215 39 84, e-mail psouu.pabianice@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – Etap II – prace budowlane w obrębie I piętra budynku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano – instalacyjnych na I piętrze budynku, obejmujących w szczególności wykonanie: - nowych warstw podłogowych z likwidacją progów, - remontu pracowni i korytarza, - wymiany drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, - połączenia dwóch pracowni (2/8 i 2/9) za pomocą rozkładanych drzwi w celu wygospodarowania dużej sali, - wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej; - wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej; - wydzielenia dodatkowej łazienki. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pabianice ul. Cicha 43 (dz. nr ewid. 171/6) 2. Przedmiot zamówienia polega na przebudowie i rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. 3. Niniejsze postępowanie dotyczy II etapu realizacji - obejmującego roboty na I piętrze budynku. 4. Szczegółowy zakres robót etapu II realizacji: a) roboty ogólnobudowlane - rozbiórka ścian wraz z montażem belki stalowej BS-02 oraz podciągu stalowego P-02, wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem nadproża, demontaż wykładzin i posadzek, wykucie ościeżnic drzwiowych; - budowa ścianek działowych, zamurowanie otworu drzwiowego; - uzupełnienie tynków c-w z gładzią gipsową, okładziny ścian z glazury, osadzenie ościeżnic drzwiowych, montaż drzwi wewnętrznych, w tym składanego oddzielenia pracowni 2/8 i 2/9, montaż drzwi p-poż, wykonanie nowych posadzek z gresu i wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów; b) roboty sanitarne dotyczące wymiany i rozbudowy instalacji: kanalizacji sanitarnej, zimnej wody, cwu, cyrkulacji i oraz wymiany istniejących grzejników na stalowe płytowe (w łazience grzejnik łazienkowy) wraz z niezbędną przebudową instalacji co; c) roboty elektryczne – wyposażenie rozdzielnicy piętrowej (tablicy obwodowej), wymiana instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia pomieszczeń i awaryjnego na piętrze, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 5. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z kierownikiem placówki) wizji lokalnej. 6. Kody CPV: 45.00.00.00-0 – roboty budowlane 7. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej, do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający. b) Każdorazowo termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury. c) Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 9. Uwagi realizacyjne: a) Prace będą prowadzone na czynnym i użytkowanym w ograniczonym w związku z prowadzonymi pracami obiekcie. b) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. c) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. d) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. e) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. f) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 10. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128413.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BUDOWNICTWO OGÓLNE Marian Wdowiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Glebowa 47
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 157948.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 157948.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169124.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.