Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu

Burmistrz Dzierzgonia

Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515501-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zadanie dofinansowane ze środków UE, związane z realizacją operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Burmistrz Dzierzgonia

Regon 17074783300000

ulica Plac Wolności

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 82440

Miejscowość Dzierzgoń

Województwo pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 055 2762501 w. 31

e-mail sekretarz@dzierzgon.pl

Fax 552 762 257

Adres strony internetowej (URL) http://bip.dzierzgon.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://bip.dzierzgon.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.dzierzgon.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Przesyłką pocztową lub bezpośrednie doręczenie (osobiście / kurierem)

Adres

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (Sekretariat - pok. Nr 9)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu

Numer referencyjny

Znak sprawy TI.271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż elementów wyposażenia, związanych z przebudową i wyposażeniem istniejącego targowiska stałego - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami. Inwestycja jest realizowana w Dzierzgoniu przy ul Wojska Polskiego, na działkach nr 470, 474, 475/5 i 477/2, położonych w obrębie I miasta Dzierzgoń. W ujęciu ogólnym na cały przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót i dostaw z montażem, wg następujących elementów składowych 1. Parkingi i teren przeznaczony na handel rolniczy, ciągi komunikacyjne piesze; 2. Tereny zielone; 3. Wiaty - pawilony handlowe 1) Prace ziemne i fundamenty, 2) Konstrukcja stalowa hali, 3) Obudowa ścian i dachu, prace wykończeniowe; 4. Ogrodzenie; 5. Mała architektura; 6. Przyłącza wod-kan 1) Woda, 2) Kanalizacja, 3) Deszczówka; 7. Słupki zasilające; 8. Oświetlenie terenu; 9. Toalety publiczne; 10. System monitoringu; 11. Oznakowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć osobną ofertę na każdą z dwóch n/w części zadania: - Część 1 - Wykonanie parkingów i terenu przeznaczonego na handel rolniczy oraz ciągów komunikacyjnych pieszych (wg zestawienia - element składowy nr 1), - Część 2 - Wykonanie pełnego zakresu robót i dostaw, z wyjątkiem parkingów i terenu przeznaczonego na handel rolniczy oraz ciągów komunikacyjnych pieszych (wg zestawienia - elementy składowe od nr 2 do nr 11). Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują następujące dokumenty: 1) Projekt budowlany pn. Projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 127/2016 z dn. 26.07.2016r Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu - branża budowlana (tom I), branża elektryczna (tom II) i branża sanitarna (tom III), autorstwa firmy A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul 1-go Maja 4, 82-440 Dzierzgoń (Załącznik Nr 9 do SIWZ), 2) Przedmiar robót (Załącznik Nr 10 do SIWZ), 3) Specyfikacje techniczne (Załącznik Nr 11 do SIWZ), 4) Wyjaśnienia, uściślenia oraz informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45233260-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45223300-945231300-845111200-045311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy wykażą: - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 900.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 900.000,00 PLN. Uwaga: W przypadku składania oferty częściowej, obejmującej tylko jedną z części zadania wymienioną w pkt. 3.3 SIWZ, wielkość powyższych kwot określa się odpowiednio następująco: - dla części 1 zadania - 600.000,00 PLN, - dla części 2 zadania - 300.000,00 PLN Potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w nn. pkt., Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg zasady - spełnia / nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali co najmniej po dwie roboty budowlane i dostawy z montażem, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu (dla każdego z 2-ch wymienionych przedsięwzięć) tj.: - wykonanie powierzchni utwardzonych (np. kostką betonową lub płytami betonowymi lub masą bitumiczną), obejmujących swoim zakresem roboty o powierzchni minimum 2.500 m2, - dostawa i montaż zadaszonych oraz co najmniej w 50% zamkniętych ścianami bocznymi, obiektów kubaturowych o konstrukcji stalowej (np. wiata magazynowa lub hala produkcyjna lub pawilon handlowy lub zespół pawilonów handlowych), obejmująca swoim zakresem obiekty o łącznej kubaturze minimum 300 m3. Wykazane roboty w zakresie wykonania powierzchni utwardzonych oraz dostawy i montaż obiektów kubaturowych, nie muszą dotyczyć realizacji objętych jednym zadaniem. Uwaga: W przypadku składania oferty częściowej, obejmującej tylko jedną z części zadania wymienioną w pkt. 3.3 SIWZ, przedmiotowy wymóg określa się następująco: - dla części 1 zadania należy wykazać co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem powierzchni utwardzonych (np. kostką betonową lub płytami drogowymi lub masą bitumiczną), obejmujących swoim zakresem roboty o powierzchni minimum 2.500 m2, - dla części 2 zadania należy wykazać co najmniej dwie dostawy związane z dostawą i montażem zadaszonych oraz co najmniej w 50% zamkniętych ścianami bocznymi, obiektów kubaturowych o konstrukcji stalowej (np. wiata magazynowa lub hala produkcyjna lub pawilon handlowy lub zespół pawilonów handlowych), obejmującą swoim zakresem obiekty o łącznej kubaturze minimum 300 m3. 2) dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie konstrukcji budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach lub w specjalności drogowej i będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65). Potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w nn. pkt., Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg zasady - spełnia / nie spełnia.

Tak

Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji po otwarciu ofert. 5) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.jedn. Dz.U. z 2017r poz. 1785 ze zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych i dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te i dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 5.1 ppkt. 2.1 SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 5.1 ppkt. 2.1 SIWZ. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z kwotą określoną w pkt. 5.1 ppkt. 2.2 SIWZ. Wykonawca powołujący się na zdolność finansową innych podmiotów, na podstawie art. 22a ustawy, przedkłada stosowną informację banku lub skok, dotyczącą tych podmiotów, na których zdolność finansową się powołuje, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.1 ppkt. 2.2 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Od Wykonawcy składającego ofertę na realizację całego zadania, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie złotych piętnaście tysięcy 00/100). W przypadku składania oferty częściowej, obejmującej tylko jedną z części zadania wymienioną w pkt. 3.3 SIWZ, kwotę wadium określa się następująco: - dla części 1 zadania - 10.000,00 PLN, - dla części 2 zadania - 5.000,00 PLN 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium jest wymagane w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010, w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu 4) Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium na przetarg - Przebudowa targowiska. 5) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) Kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu winna być załączona do oferty. 7) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał stosownego dokumentu dołączyć do oferty - wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą. 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, musi dotyczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ust.1÷4, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-09-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. Przedstawiony wzór Umowy dotyczy wszystkich części objętych niniejszym postępowaniem.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Z wnoszonego zabezpieczenia: 1) 30% zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 2) 70% zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie może być wnoszone tylko w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Umowa może zostać zmieniona w przypadku 1) Wystąpienia realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) Gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 4) Ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT, których ryzyko zmian ponosi Zamawiający. Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.jedn. Dz.U. z 2017r poz. 847 ze zm.) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokością kosztów związanych ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykazania wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty i zestawienia, na podstawie których Zamawiający, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą, rozpatrzy zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Wprowadzenie zmian określonych powyżej, wymaga uzasadnienia ich konieczności, porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Wykonanie pełnego zakresu robót i dostaw, z wyjątkiem parkingów i terenu przeznaczonego na handel rolniczy oraz ciągów komunikacyjnych pieszych

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Dzierzgoń codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.