Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz bud

Gmina Miasto Wąbrzeźno

Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul Spokojnej w Wąbrzeźnie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 517103-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno

Regon 871118780

ulica ul Wolności

Numer domu 18

Numer mieszkania

Kod pocztowy 87-200

Miejscowość Wąbrzeźno

Województwo kujawsko-pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 56 6884500

e-mail zp@wabrzezno.com

Fax 56 6882748

Adres strony internetowej (URL) www.bip.wabrzezno.com

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.wabrzezno.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.wabrzezno.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pocztą, za pośrednictwem posłańca, osobiście do siedziby zamawiającego

Adres

ul Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 20 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul Spokojnej w Wąbrzeźnie

Numer referencyjny

ZPPE.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie przebudowy obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno, zadanie pt. "Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul Spokojnej w Wąbrzeźnie" w ramach "Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017". Przebudowany stadion piłkarsko-lekkoatletyczny musi spełniać wymogi kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i IAAF, zgodnie z "Podstawowymi wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego PZLA, dotyczącego nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych. Zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dniu 04.10.2017 r i obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych, Cały materiał pochodzący z rozbiórki należy do wykonawcy. Na składanie materiałów rozbiórkowych należy przedstawić zamawiającemu odpowiednie dokumenty od uprawnionych służb i składowisk. 2) wykonanie nowej płyty boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z wysiewem mieszanki traw wraz z odwodnieniem całego stadionu i nawodnieniem płyty boiska, 3) wybudowanie elementów stadionu lekkoatletycznego: a) wykonanie bieżni lekkoatletycznej 400 m z ilością 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej, b) wykonanie skoczni do skoku wzwyż, c) wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, d) wykonanie skoczni do skoku o tyczce, e) wykonanie rzutni do rzutu dyskiem i młotem, f) wykonanie rzutni do rzutu oszczepem, g) wykonanie rzutni do pchnięcia kulą. Wymagany kolor nawierzchni poliuretanowej i siedzisk na trybunie krytej - niebieski. 4) przebudowę trybuny krytej, 5) przebudowę i rozbudowę budynku klubowego, 6) przebudowę hotelu z zapleczem socjalnym klubu, 7) utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, 8) wykonanie oświetlenia zewnętrznego stadionu, 9) wykonanie nagłośnienia zewnętrznego stadionu, 10) wykonanie terenów zielonych, 11) wyposażenie stadionu w sprzęt lekkoatletyczny zgodnie z wymogami PZLA dla stadionów kat. VA, 12) wykonanie nowego ogrodzenia stadionu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią: 1) projekt budowlano-wykonawczy - Załącznik nr 10, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 11, 3) przedmiar robót przekazany przez zamawiającego - stanowi materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej - Załącznik nr 12. UWAGA: Szczególnie w projekcie budowlano - wykonawczym należy zwrócić uwagę na: a) Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: . nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, . warstwa użytkowa powinna być na trwałe związana z podbudową, . na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, . powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, . górna warstwa użytkowa ma mieć grubość zgodną z Karta Techniczną producenta systemu, . spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF; b) Weryfikację wykonanych prac: . sprawdzenie równości nawierzchni, . oznaczenie amortyzacji po uderzeniu, . oznaczenie odkształcenia pionowego, . sprawdzenie przyczepności (odporność na poślizg), . sprawdzenie grubości nawierzchni, . sprawdzenie własności wytrzymałościowych (rozciągania). c) W związku z dokonaną wycinką drzew na obiekcie wykonawca zobowiązany będzie dokonać nowych nasadzeń najpóźniej do dnia 31.12.2018. r., wg poniższego: . z gatunku Wiśnia Prunus eminens "Umbraculifera" o obwodach pni 8-12 cm - mierzonych na wysokości 1 m, w ilości - 36 sztuk, . z gatunku Ambrowiec o obwodach pni 10-14cm - mierzonych na wysokości 1 m, w ilości - 17 sztuk, . z gatunków liściastych w ilości - 17 sztuk. Materiał roślinny winien być zdrowy, musi odznaczać się dobrą jakością; miejsca nasadzeń wskaże Zamawiający. 4. Program zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 3) sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót, 4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 5. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 6. Zadanie dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W związku z udzieloną dotacją Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu do dnia odbioru końcowego Świadectwo (certyfikat) Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dopuszczającego obiekt do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych oraz potwierdzające spełnienie wymogów dla stadionu kategorii VA. UWAGA: Wytyczne PZLA dotyczące projektowania i wykonawstwa obiektów lekkoatletycznych w Polsce oraz procedura wydawania świadectwa PZLA obiektom lekkoatletycznym zawarte są w dokumentach opublikowanych na stronie PZLA w zakładce - http://www..pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=125. 7. Zamawiający posiada: 1) pozwolenie na budowę wraz z projektami zamiennymi, 2) pozwolenie na wycinkę drzew, 3) uzgodnienie dokumentacji przez PZLA. UWAGA Podczas trwania robót budowlanych na obiekcie sportowym nie będą prowadzone zajęcia sportowe. 8. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek wykonania osobistego przez wykonawcę wszystkich robót związanych z budową nawierzchni boiska trawiastego a także wykonania nawierzchni bieżni i rozbiegów (poliuretanowych). UWAGA: Pozostałe roboty mogą wykonać podwykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, stosownie do art 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych, 2) wykonanie nowej płyty boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z wysiewem mieszanki traw wraz z odwodnieniem całego stadionu i nawodnieniem płyty boiska, 3) wykonanie elementów stadionu lekkoatletycznego, 4) wykonanie bieżni lekkoatletycznej 400 m z ilością 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej, 5) wykonanie skoczni do skoku wzwyż, 6) wykonanie skoczni w dal i trójskoku, 7) wykonanie skoczni do skoku o tyczce, 8) wykonanie rzutni dyskiem i młotem, 9) wykonanie rzutni do rzutu oszczepem, 10) wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, 11) przebudowę trybuny krytej, 12) przebudowę i rozbudowę budynku klubowego, 13) przebudowę hotelu z zapleczem socjalnym klubu, 14) utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, 15) wykonanie oświetlenia zewnętrznego stadionu, 16) wykonanie nagłośnienia stadionu, 17) wykonanie terenów zielonych, 18) wykonanie nowego ogrodzenia stadionu. 8. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 7 są zatrudnione na umowę o pracę. 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 10. Zamawiający nie dopuści wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy. 11. W przypadku, gdy wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę oświadczenia podwykonawcy o treści wskazanej w ust. 9. 12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 7 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14. Niezłożenie przez wykonawcę dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, o których mowa w ust. 8 - 13, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym i w celu realizacji niniejszej umowy z wszelkimi, obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. 17. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 7 za każdą osobę, wobec której wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 16. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art 29 ust. 4 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045212224-245111300-145410000-445420000-745431000-745432100-545442100-845443000-445450000-645331210-145332200-545332300-645332400-745112710-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

400

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Roboty budowlane należy wykonać w ciągu 400 dni od dnia przekazania placu budowy. Termin przekazania placu budowy wraz pozwoleniem na budowę, Dziennikiem budowy i kompletną dokumentacją techniczną nastąpi w dniu 5 czerwca 2018 r.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum po jednej robocie budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia uznane będą roboty polegające na: . przynajmniej jednej budowie lub przebudowie bieżni okrężnej - wykonana nawierzchnia z pełnego poliuretanu Full PUR, . przynajmniej jednemu wykonaniu płyty boiska piłkarskiego pełnowymiarowego o nawierzchni z trawy naturalnej lub trawy syntetycznej, . przynajmniej jednej budowie obiektu kubaturowego (budynek użyteczności publicznej lub mieszkalny) o nawierzchni użytkowej min. 400 m2. Wartość wykonanych robót łącznie co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. W przypadku wykonania robót budowlanych, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń umożliwiającym pełnienie obowiązków kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (dalej uPb, Dz. U. z 2016 r poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art 12 uPb oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, który przy realizacji zamówienia będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu oddającego do dysponowania swoje zasoby. 4. Zamawiający oceni, w odniesieniu do niniejszego zamówienia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 5 pkt 1. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem; 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazał zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa: 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z treścią art 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. 3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z treścią art 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu (Full PUR) dla potwierdzenia jakości produktu, tj.: a) próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu, b) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, c) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą gwarancję i zawierającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni, d) certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certyficate), e) aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE, f) kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certyficate), g) kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego, wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię maksymalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6. Nawierzchnia nie może posiadać żadnych elementów z recyklingu. Zastosowany w nawierzchni granulat EPDM musi być z produkcji pierwotnej. Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne zgodne z wytycznymi IAAF oraz normą PN-EN 1487.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Dowód wniesienia wadium (wniesionego w innej formie niż pieniądzu). 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi. 6. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem) osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (lub ich odpowiednika w danym kraju).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr konta Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 47 2030 0045 1110 0000 0219 3690 z adnotacją "Wadium przetargowe dla zadania pn. "Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul Spokojnej w Wąbrzeźnie". 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj Dz. U. z 2016 r poz. 359). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art 46 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty, nie spięty w całość z ofertą. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz przez wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) w treści dokumentu wadialnego muszą być wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum. 8. Dokument gwarancyjny musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wyraźnie wynikać w szczególności: 1) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie uznana za odrzuconą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 2. Wzór umowy, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 4. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego w § 4 wzoru umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-28

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wąbrzeźno codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.