Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Przebudowa oraz rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej

Powiat Gnieźnieński

Przebudowa oraz rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku Gniezno-Jelonek

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515939-N-2018 z dnia 2018-02-14 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiat Gnieźnieński

Regon ---

ulica ul Papieża Jana Pawła II

Numer domu 9/10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 62-200

Miejscowość Gniezno

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 61 4240706

e-mail starostwo@powiat-gniezno.pl

Fax 61 4240770

Adres strony internetowej (URL) www.powiat-gniezno.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

www.powiat-gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.powiat-gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa oraz rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku Gniezno-Jelonek

Numer referencyjny

ZG.272.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku Gniezno-Jelonek, w tym 1) Usunięcie zalegające ziemi na torach kolejowych - odcinki (510m) 0,780-0,870 (90m) 1,500-1,630 (130m) 2,950-3,240 (290m). 2) Uzupełnienie podsypki tłuczniowej w torze kolejowym - odcinki (460m) 1,000-1,200 (200m) 1,640-1,830 (190m) 2,190-2,230 (40m) 3,440-3,470 (30m). 3) Odtworzenie rowu w przekopie - odcinki (330m) 1,200-1,400 (200m) 1,420-1,550 (130m). 4) Wymiana podkładów kolejowych - odcinki (podkłady zostaną dostarczone) (380m) 0,000-0,300 (300m) 0,520-0,540 (20m) 0,660-0,670 (10m) 0,720-0,730 (10m) 0,950-1,050 (100m) 1,780-1,820 (40m). 5) Podbicie toru kolejowego - odcinki (470m) 0,510-0,550 (40m) 0,590-0,600 (10m) 0,620-0,630 (10m) 0,970-0,980 (10m) 1,020-1,030 (10m) 1,500-1,570 (70m) 1,600-1,630 (30m) 1,780-1,820 (40m) 1,920-1,960 (40m) 2,060-2,070 (10m) 2,130-2,140 (10m) 2,220-2,240 (20m) 2,270-2,280 (10m) 2,310-2,320 (10m) 2,660-2,670 (10m) 2,760-2,770 (10m) 2,920-2,930 (10m) 3,010-3,020 (10m) 3,060-3,070 (10m) 3,160-3,170 (10m) 3,220-3,230 (10m) 3,500-3,510 (10m) 3,570-3,600 (30m) 3,850-3,860 (10m) 3,970-4,000 (30m). 6) Rozjazdy - częściowa wymiana podrozjezdnic w torach głównych stacji Gniezno Wąskotorowe (1/3 wyboru w 7 rozjazdach, podrozjezdnice będą dostarczone) 0,000-0,300 (300m). 7) Demontaż dwóch rozjazdów S42 a) Położonego około km linii 0,765-0,775 przed przejazdem przez ulicę Wrzesińską, b) Położonego około km linii 1,915-1,940 przed przejazdem przez ulicę Witkowską. 8) Zabudowa brakującego odcinka toru po demontażu rozjazdów torem na podkładach drewnianych. 9) Wykonanie zgodnie z projektem przebudowy linii kolejowej w rejonie stacji Jelonek - odtworzenie toru bocznego z montażem rozjazdów - przebudowa toru głównego - odtworzenie peronu - budowa chodnika - stworzenie odwodnienia liniowego. 2. Stosowane rozwiązania winny być spójne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowej i ich usytuowanie oraz innymi przepisami i normami. 3. Ostateczny stan linii na przedmiotowym odcinku winien spełniać wszelkie parametry do jego późniejszej eksploatacji w ruchu kolejowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót stanowiących załączniki do SIWZ. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do wykonywania robót budowlanych zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.) wykonujące czynności prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową. 2. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz osób, które wykonywać będą czynności określone w pkt 1 Wykaz zawiera a)imię oraz nazwisko pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, b)rodzaj wykonywanych przez nich czynności. Dane w wykazie powinny być na bieżąco, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia stosownych okoliczności, aktualizowane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i przedkładane Zamawiającemu na piśmie. Dotyczy to również uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników nowozatrudnionych. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia . oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; . zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. 1)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno. 6. Z ramienia Powiatu Gnieźnieńskiego nadzór nad realizacją zamówienia prowadził będzie Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru. 8. Zamawiający nie później niż w kolejnym dniu roboczym po podpisaniu umowy przekaże teren budowy. 9. Odbioru prac dokona przedstawiciel Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz inspektor nadzoru budowlanego.

II.5) Główny kod CPV

45234120-3

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45234113-145234130-645234129-645234116-245213321-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej zamówienia na - jedna robota budowlana związana z budową lub remontem o długości ci najmniej 100 m, - jedna robota budowlana związana z budową lub remontem nawierzchni chodnika lub drogi z kostki o powierzchni co najmniej 100 m2, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty. b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą zdolną do objęcia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej.

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ), 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ). 2) wykaz robót budowlanych potwierdzający, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej zamówienia na jedna robota budowlana związana z budową lub remontem o długości ci najmniej 100 m, jedna robota budowlana związana z budową lub remontem nawierzchni chodnika lub drogi z kostki o powierzchni co najmniej 100 m2, oraz załączeniem dowodów, określających, czy dostawa/dostawy zostały wykonane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: -) referencje, lub -) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, -) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, potwierdzających, że Wykonawca dysponuje min. 1 osobą zdolną do objęcia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej określonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - (załącznik nr 4 SIWZ). Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (załącznik nr 5 do SIWZ). Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.3 ppkt 1) SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentu (zobowiązania) musi jednoznacznie wynikać a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawę, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych polskich pięćtysięcy 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego 48 1020 4115 0000 9802 0004 1111. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w odrębnej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta, parter budynku w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Papieża Jana Pawła II 9/10, najpóźniej w terminie składania ofert a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy prawo zamówień publicznych. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przypadku gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji inwestycji oraz jej kosztów wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach a. spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w szczególności klęski żywiołowej, wystąpienia niskich temperatur, długotrwałych opadów deszczu lub śniegu; b. spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób sprawdzeń oraz dokonywania odbioru; c. będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; d. wystąpienia zmian w projekcie będących wynikiem zmian prawno-administracyjnych; e. wystąpienia w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji z niezaznaczonymi na projekcie instalacjami i koniecznością wykonania robót dodatkowych; znalezienia niewybuchów. 2. Zamawiający dopuszcza za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz możliwości zamiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zmiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy/ów za pisemną zgodą Zamawiającego w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ). Wraz z wnioskiem o zmianę Podwykonawcy/ów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami. Termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy w umowie / projekcie umowy nie może być dłuższy niż 30 dni. Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy PZP w szczególności art. 143a do 143d. Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy Pzp w szczególności art. 143a do art. 143d.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-01

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gniezno codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.