Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Przebudowa pomieszczeń instalacji wymiana okien i termom

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przebudowa pomieszczeń, instalacji, wymiana okien i termomodernizacja dachu w budynku Magazynu H przy ul. Polskiej 17 w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551940-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Regon: 19192057700000

ulica: ul. Rotterdamska

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81-337

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 58 6274036

e-mail: przetargi@port.gdynia.pl

Fax: 58 6274578

Adres strony internetowej (URL): www.port.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą

Adres:

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Dział Umów Technicznych po. 330.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń, instalacji, wymiana okien i termomodernizacja dachu w budynku Magazynu H przy ul. Polskiej 17 w Gdyni

Numer referencyjny:

ZNU-227/15/JC/ZTR-225/122/LŚ/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń, instalacji, wymiana okien i termomodernizacja dachu w budynku Magazynowym H przy ul. Polskiej 17 w Gdyni wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Dane ogólne o Magazynie H o nr inw. 104 - 0094 zlokalizowanym przy ul. Polskiej 17 w Gdyni: powierzchnia zabudowy - ok. 4 216,00 m2; powierzchnia użytkowa - ok.19 924,00 m2; kubatura - ok. 80 574,00 m3; ilość kondygnacji nadziemnych - 5; rok budowy - 1934r. Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji ramowej żelbetowej. Posiada fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne szkieletowe żelbetowe wypełnione cegłą pełną, stropy żelbetowe grzybkowe, stropodach żelbetowy kryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje c.o., wod.- kan., elektryczną, telekomunikacyjną, odgromową, hydrantową oraz w wentylację mechaniczną. W budynku znajduje się węzeł cieplny jednofunkcyjny oraz stacja transformatorowa. Budynek wyposażony jest również w dziewięć dźwigów towarowo-osobowych. Budynek wpisany od dnia 7.05.1990 r. do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod numerem A-1086 (obecnie pod nr 1311). 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę pomieszczeń oraz instalacji w budynku Magazynu H przy ul. Polskiej 17 w Gdyni o nr inw. 104-0094 zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi opracowanymi przez firmę JM Architekci w 2017 roku w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 105/2017/MW wydanej przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 5 maja 2017 r. i decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków wydaną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.67.2017.JB z dnia 24 lutego 2017r stanowiących odpowiednio załącznik numer 6 oraz numer 7 do SIWZ, 2) wykonanie wszelkich robót dodatkowych i towarzyszących realizacji przedmiotu zamówienia w tym między innymi: a) prowadzenie robót w sposób umożliwiający bezkolizyjny dostęp i użytkowanie budynku w tym komunikację wejściami, klatkami schodowymi i korytarzami; b) prowadzenie robót w sposób ostrożny, celem uniknięcia kolizji z instalacjami niezinwentaryzowanymi; c) rozbiórkę zabudów okiennych od strony wewnętrznej budynku w otworach okien zewnętrznych oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych robót demontażowych umożliwiających realizację robót zgodnie z dokumentacją projektowa; d) realizowanie robót z zachowaniem właściwych technologii i w sposób ograniczający emisję pyłu i kurzu oraz eliminujący możliwość uszkodzeń istniejących elementów budynku w tym jego wyposażenia; e) wykonanie wszelkich niezbędnych robót odtworzeniowych, w obszarze sąsiadującym z przebudowywanymi pomieszczeniami i elementami zewnętrznymi, w standardzie jakościowym nie gorszym niż przed przystąpieniem do realizacji robót; f) zgłoszenie i uzgodnienie z Działem Realizacji Zamawiającego konieczności wykonania wszelkich robót związanych z ograniczeniami lub chwilowymi wyłączeniami zasilania w energię elektryczną, dostępu do wody, działania ogrzewania, itp.; g) Zamawiający dopuszcza korzystanie z istniejących dźwigów towarowo -osobowych pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę ich obsługi przez osobę posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego kat. 1D w zakresie obsługi dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz nie utrudniania pracy użytkownikom obiektu oraz nie przekraczania dopuszczalnej nośności urządzeń; h) wykonanie wszelkich konstrukcji zabezpieczających niezbędnych dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia; i) regularne sprzątanie celem utrzymania czystości w budynku na terenie realizowanych robót, w sąsiedztwie budynku oraz w miejscach dostępnych dla Wykonawcy; j) zabrania się składowania sprzętu, materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w obrębie ciągów komunikacyjnych w budynku i w rejonie budynku w sposób utrudniający jego użytkowanie oraz terenów przyległych do Magazynu H i innych obiektów w rejonie ulicy Polskiej; k) dopełnienie wszelkich formalności związanych z dopuszczeniem budynku do użytkowania. 4. Szczególne warunki prowadzenia robót: 1) prowadzone podczas robót pomiary, badania, opinie techniczne, uzgodnienia, inne niezbędne opracowania, opłaty oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę; 2) wszelkie roboty "głośne" w dniach od poniedziałku do piątku należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniem zakresów i terminów realizacji robót z nadzorem inwestorskim Zamawiającego oraz użytkownikami pomieszczeń; 3) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową wyszczególnioną w Rozdziale IV ust. 3 pkt. 1), materiałami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami szczegółowymi oraz zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały i sprzęt; 4) wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji robót winny być dopuszczone do stosowania na terenie Polski oraz posiadać znak jakości CE, B, alternatywnie certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych, pozytywne świadectwo ITB oraz atesty zdrowotne PZH, być ujęte w aktualnych wykazach materiałów budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie; 5) zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 142 z późn. zm.) Wykonawca ma obowiązek dokonania oględzin budynku pod względem występowania gniazd ptaków i osobników innych gatunków objętych ochroną gatunkową oraz przekazania Zamawiającemu wyniku z tych czynności w formie opinii ornitologicznej; 6) w przypadku stwierdzenia wystąpienia ptasich gniazd roboty mogą być prowadzone od 16 października do końca lutego lub po uzyskaniu zgody właściwego organu na odstępstwa od ww. zakazu w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 142 z późn zm.) w terminie określonym decyzją; 7) materiały i odpady z rozbiórki oraz z realizacji pozostałych robót, za wyjątkiem złomu stalowego, muszą zostać wywiezione przez Wykonawcę z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), należy przekazać Zamawiającemu. Odpady powstałe w wyniku realizacji robót należy na bieżąco wywozić a ewentualne krótkotrwałe gromadzenie na terenie budowy dopuszcza się wyłącznie w kontenerach lub specjalnie w tym celu przygotowanych pojemnikach; odpady należy gromadzić w pryzmach, z zastosowaniem środków ograniczających do minimum przenikanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenerów/pojemników. Zamawiający przewiduje odzysk złomu w ilości około 40 Mg. W przypadku złomu, Zamawiający wystawi kartę przekazania odpadów, a Wykonawca będzie podmiotem transportującym odpad i winien posiadać odpowiednie zezwolenie na transport złomu. Wykonawca dostarczy w imieniu Zamawiającego, złom do punktu skupu złomu, a dokument przekazania dostarczy Zamawiającemu, celem wystawienia przez Zamawiającego faktury za jego sprzedaż. Dostarczenie odpadów wskazanych w zdaniu poprzedzającym przez Wykonawcę do wskazanego miejsca odbioru zgodnie z posiadanymi decyzjami (decyzja na transport) i obowiązującymi przepisami nastąpi na koszt Wykonawcy; 8) w przypadku różnicy pomiędzy szacunkową ilością złomu, a faktycznie odzyskaną Strony sporządzą protokół rozbieżności i określą w nim rzeczywistą jego ilość; 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na budowie oraz ma obowiązek opracować plan BIOZ; 10) zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie w uzgodnieniu ze służbami technicznymi i inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiającego; 11) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia budowy zgodnie z treścią § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik numer 4 do SIWZ. 5. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji: 1) o pozwoleniu na budowę Nr 105/2017/MW z dnia 05.05.2017r. stanowiącej załącznik numer 6 do SIWZ; 2) o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków ZN.5142.67.2017.JB z dnia 24.02.2017 r., stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zamawiający żąda wskazania w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz ich usytuowaniem i lokalnymi uwarunkowaniami realizacyjnymi przedmiotowych robót.

II.5) Główny kod CPV:

45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena100,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę - dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SIWZ ust. 1 pkt. 6) wg formuły "spełnia - nie spełnia".

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które spełniają następujące wymagania tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz minimum 10 - letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień; b) kierownikiem robót w branży architektonicznej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej oraz, który łącznie przez co najmniej 18 - miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; c) kierownikiem robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności kontrukcyjno - budowlanej; d) kierownikiem robót w branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności sanitarnej; e) kierownikiem robót w branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności elektrycznej. Osoby funkcyjne winny być członkami izb samorządu zawodowego. Ww. osoby [lit. a) - e)] muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska [lit. a) - e)] muszą znać język polski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza). Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wskazania osób posiadających ważne uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wskazanym w SIWZ Rozdział VI ust. 2 pkt. 3 lit. a) - e), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r., poz. 65) lub innymi przepisami prawa. Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę -dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII SIWZ ust.1 pkt. 1) i pkt. 5), wg formuły "spełnia - nie spełnia".

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W miejsce podstaw wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.2) obwiązują podstawy wykluczenia określone w Rozdziale IV § 23 Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia SA. dostępnego na stronie www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 1) FORMULARZA OFERTY, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z tych Wykonawców); 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) wykazu zrealizowanych robót remontowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i kubatury budynku, daty i miejsca wykonania (nazwa, adres/siedziba), zwany dalej wykazem robót. Wzór wymaganego wykazu robót stanowi załącznik numer 2 do SIWZ; Do wykazu Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane; 5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje jak również wykaz robót, potwierdzający, że kierownik robót w branży architektonicznej brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury łącznie przez co najmniej 18-miesięcy, zwany dalej wykazem osób. Wzór wymaganego wykazu osób stanowi załącznik numer 3 do SIWZ; 6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej zgodnie z warunkiem określonym w Rozdz. VI, ust. 2, pkt. 4) SIWZ wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem dowodem jej opłacenia; 7) harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót z podziałem na poszczególne elementy robót i branże. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2), 3) składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (indywidualnie); 2) formularz oferty wskazany w ust. 1 pkt. 1) oraz dokumenty wskazane w ust. 1 pkt. 4), 5), 6), 7) niniejszego Rozdziału składane są wspólnie. 3. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Pełnomocnictwo, w oryginale, lub w formie kopii poświadczonej notarialnie musi zostać załączone do oferty. W toku postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z poszczególnymi Wykonawcami. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna wskazywać jako Wykonawcę wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia; 2) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wskazywać pełnomocnika; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z tych Wykonawców musi potwierdzić podpisem ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu umocowanego na podstawie pełnomocnictwa, jeżeli jest on jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Ponadto dokument pełnomocnictwa w szczególności powinien wskazywać zakres umocowania, tj. określać, czy pełnomocnik jest uprawniony do: a) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w ich imieniu, czy też b) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w postępowaniu; 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców. Treść umowy musi określać: cel działania, okres obowiązywania umowy, zakres umocowania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z tych Wykonawców, zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określonej w art. 366 i nast. Kodeksu cywilnego. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust.1 pkt. 2) i pkt. 3) - składa dokument lub dokumenty, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w ust. 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: 1) oryginały; 2) kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub rażąco niskiej ceny. 11. Zamawiający może poprawić błędy w złożonych ofertach, o ile nie powoduje to istotnych zmian w treści oferty, a także błędy rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawi błędy rachunkowe będące następstwem nieprawidłowo przeprowadzonych działań arytmetycznych, które naruszają stosowanie reguł matematycznych - nieprawidłowy wynik uzyskany z błędnie wykonanego dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z podziałem na poszczególne elementy robót i branże.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

60

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdynia codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.