Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni oraz dost

"EKO DOLINA" Sp. z o.o.

Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni oraz dostawa i montaż trzech bram przemysłowych na terenie zakładu "EKO DOLINA" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 501948 N 2020 z dnia 2020 01 10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.

Regon: 19168071300000

ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 84 207

Miejscowość: Koleczkowo

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 586 725 000

e mail: ekodolina@ekodolina.pl

Fax: 586 727 474

Adres strony internetowej (URL): http://ekodolina.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://ekodolina.pl/kategorie przetargow/aktualne przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://ekodolina.pl/kategorie przetargow/aktualne przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji pisemnej

Adres:

"EKO DOLINA" SP. Z O.O. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 84 207 KOLECZKOWO

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni oraz dostawa i montaż trzech bram przemysłowych na terenie zakładu "EKO DOLINA" Sp. z o.o.

Numer referencyjny:

OZP P/01/2020/ściana kompost.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Na przedmiot zamówienia składają się: I. Roboty budowlane i rozbiórkowe wykonywane po stronie północnej hali kompostowni, obejmujące w szczególności; a) Przygotowanie terenu pod budowę. b) Roboty ziemne. c) Wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych. d) Wykonanie elementów konstrukcji stalowych. e) Wykonanie stolarki otworowej. f) Roboty malarskie i antykorozyjne. g) Roboty odtworzeniowe nawierzchni. II. Dostawa i montaż 3 (trzech) szybkobieżnych bram przemysłowych [dalej zwane łącznie "Bramami"] z ościeżnicami o odporności wiatrowej 3 (trzeciej) klasy, wraz z wszystkimi elementami koniecznymi do prawidłowego ich montażu oraz demontaż istniejących w kompostowni bram. Wszystkie 3 Bramy muszą być tego samego modelu i wykonane przez jednego producenta. III. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót budowlanych i montażowych po stronie północnej hali kompostowni w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej (w tym komplet zatwierdzonych wniosków materiałowych wraz z załącznikami), pogrupowanej w uporządkowany sposób w podkatalogach. Projekt powykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w formacie pdf. oraz w formatach edytowalnych (dwg, doc. odt). IV. Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Bram po stronie północnej hali kompostowni. V. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi Bram i ich konserwacji. VI. Serwisowanie Bram w okresie trwania gwarancji VII. Wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający określa, że osoba pełniąca bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy, musi być zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ą ubezpieczenia na cały okres trwania umowy, na kwotę 700.000,00 [siedemset tysięcy złotych] dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; b. szkody w sprzęcie; c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; d. nieszczęśliwe wypadki; e. szkody osób trzecich. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty podpisania umowy [włącznie z tym dniem]. Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu, gwarancji na przedmiot umowy na okres 42 miesięcy od dnia dokonania odbioru zgodnie z §22 ust.6 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie Budowlanym (Architektura), Projekcie Budowlanym (Konstrukcja), w STWIORB, w Pozwoleniu na budowę, w Opisie czynności serwisowych oraz w Opisie Bram oraz które stanowią odpowiednio załączniki nr 8, 8A, 9, 10, 12, 13 do nn. SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do nn. SIWZ ma jedynie charakter poglądowy, ułatwiający wykonawcy obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. Przedmiaru nie trzeba dołączać do oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z wykonawcą ryczałtem. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: . Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; . Pomieszczeniom, placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; . Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 "Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry". Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. UWAGA: Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN EN ISO 14001:2015. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, organizacji ruchu oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wymagań normy PN EN ISO 14001:2015. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tych regulacji przed przystąpieniem do wykonywania umowy.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111300 145112000 545262350 945262311 445262310 745233221 445421000 4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

1440

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia Łączny termin wykonania umowy wynosi 1440 dni od daty je podpisania, z tym, że: 1. Zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu wykonywania serwisów Bram) nastąpi nie później niż w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy, przy czym maksymalny czas od demontażu bram po stronie północnej do zakończenia robót nie może przekroczyć 70 dni. 2. Zakończenie wykonania umowy z tytułu wykonywania serwisów Bram nastąpi z upływem 42 miesięcy od daty odbioru, o którym mowa w §22 ust.6 wzoru umowy. Wizja lokalna. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak pozostawia możliwość dokonania wizji wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie powoduje żadnych skutków prawnych związanych z odrzuceniem oferty. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 21.01.2020r. o godz. 12:00 czasu lokalnego. Wizja lokalna obejmie teren wykonywania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z zapisami p. X. SIWZ. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. "EKO DOLINA" Sp. z o. o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84 207 Koleczkowo. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Grzegorz Ignacek, tel. 58 672 50 00, fax. 58 672 74 74. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) Wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie co najmniej: 1) jedną dostawę wraz z montażem dwóch bram o szerokości minimum 7m i wysokości minimum 4m, oraz 2) dwie roboty budowlane polegające na budowie ścian żelbetowych lub oporowych o powierzchni lica ściany 80 m2 każda, oraz 3) dwie roboty budowlane polegające na budowie ścian w konstrukcji stalowej z poszyciem z blach trapezowych; Zamawiający dopuszcza, aby roboty określone w pkt 1, 2) i 3) powyżej zostały wykonane w tym samym obiekcie budowlanym. b) Wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.: . kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania: ? posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, ? posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa, ? posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy. . Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym następujące wymagania: ? posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, ? posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa. ? posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik robót elektrycznych. Wymieniony powyżej skład Personelu Kluczowego należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Posiadane przez Członków Personelu Kluczowego: uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272 z późn. zm.).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Ponadto: . Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 4) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019.369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 4 do SIWZ; . Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. . Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.: wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2019.243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019.498); wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1 4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

. wykaz zawierający co najmniej: 1) jedną dostawę wraz z montażem dwóch bram o szerokości minimum 7m i wysokości minimum 4m, oraz 2) dwie roboty budowlane polegające na budowie ścian w żelbetowych lub oporowych o powierzchni lica ściany 80 m2 każda, oraz 3) dwie roboty budowlane polegające na budowie ścian w konstrukcji stalowej z poszyciem z blach trapezowych; Zamawiający dopuszcza, aby roboty określone w pkt 1), 2) i 3) powyżej zostały wykonane w tym samym obiekcie budowlanym. wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru bez uwag) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Zamawiający zaznacza, że kopie faktur lub umów nie będą traktowane, jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5A do SIWZ. . Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Personelu Kluczowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ) do wypełnienia (Wykaz Personelu Kluczowego). Ponadto: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 6, który wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej: Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81 212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 lub w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019.310). Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium w oryginale. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.1843), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Tak

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia1440

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych, w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: a) Zmiany osób wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 wzoru umowy z zachowaniem warunku opisanego w §7 ust. 3 i 4 wzoru umowy. b) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §121 wzoru umowy z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §121 ust. 2 wzoru umowy, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę i pod warunkiem, że wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu zastępowanego. c) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). d) Zmiany terminów w związku z wstrzymaniem, opóźnieniem wykonania umowy przez Zamawiającego spowodowanymi wystąpieniem zdarzenia na terenie zakładu niezależnego od Zamawiającego (np. awaria zasilania zewnętrznego, wybuch, pożar itp.), które spowoduje brak możliwości prowadzenia prac przez Wykonawcę); e) Zmiany terminów realizacji zobowiązań umownych w przypadku opóźnień spowodowanych przez organy administracji publicznej; f) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej opisanej w § 16 ust.2 wzoru umowy. g) Zmiany terminu realizacji zobowiązań umownych w przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz/lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy albo w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, h) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa pod warunkiem iż nowy rachunek będzie spełniał wymagania ujawnienia w wykazie, które opisane zostały w §24 ust.3 wzoru umowy i) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3 5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; j) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; k) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; l) Zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT; m) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy 2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub Zamawiający. b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej. d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

13:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

jęz. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Wizja lokalna. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak pozostawia możliwość dokonania wizji wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie powoduje żadnych skutków prawnych związanych z odrzuceniem oferty. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 21.01.2020r. o godz. 12:00 czasu lokalnego. Wizja lokalna obejmie teren wykonywania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z zapisami p. X. SIWZ. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. "EKO DOLINA" Sp. z o. o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84 207 Koleczkowo. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Grzegorz Ignacek, tel. 58 672 50 00, fax. 58 672 74 74. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin wykonania zamówienia Łączny termin wykonania umowy wynosi 1440 dni od daty je podpisania, z tym, że: 1. Zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu wykonywania serwisów Bram) nastąpi nie później niż w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy, przy czym maksymalny czas od demontażu bram po stronie północnej do zakończenia robót nie może przekroczyć 70 dni. 2. Zakończenie wykonania umowy z tytułu wykonywania serwisów Bram nastąpi z upływem 42 miesięcy od daty odbioru, o którym mowa w §22 ust.6 wzoru umowy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny opisanej w pkt 2 lit. a) formularza ofertowego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2019.310). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.