Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przebudowa skrzyżowania pl Reymonta w Złotoryi w ciągu dr

Gmina Miejska Złotoryja

Przebudowa skrzyżowania pl Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515217-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska Złotoryja

Regon: 39064765300000

ulica: pl Orląt Lwowskich

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 768 779 138

e-mail: um@zlotoryja.pl

Fax: 768 783 120

Adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zlotoryja.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres:

Urząd Miejski w Złotoryi, pl Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, Sekretariat I piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa skrzyżowania pl Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny:

WAG.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania pl Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328" w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego, realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na: a) uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.; b) wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.: 1. projekt architektoniczno - budowlany - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; 2. projekt wykonawczy - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; 3. kosztorys inwestorski - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath); 4. przedmiar robót - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath); 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; 6. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; 7. projekt organizacji ruchu na czas robót - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; 8. projekt docelowej organizacji ruchu - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie; c) przedłożeniu oświadczenia, że projekt wykonany jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. d) uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane; 2. Roboty budowlane będą polegać m.in. na: a) zapewnieniu niezbędnej obsługi geodezyjnej i geologicznej; b) złożeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych; c) przebudowie skrzyżowania placu Reymonta wraz z przebudową skrzyżowań ulic Kościuszki, Podwale, Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza, Wojska Polskiego; d) budowie i przebudowie ciągów pieszych wraz z połączeniem z istniejącymi ciągami; e) budowie skrzyżowania typu rondo na istniejących skrzyżowaniach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej; f) budowie zjazdów indywidualnych i publicznych; g) budowie oświetlenia ulicznego oraz doświetleń przejść dla pieszych z oprawami LED i przyłączeniem do sieci; h) likwidacji kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczeniu sieci na czas trwania robót; i) wycince lub przesadzeniu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzeniu nowych zgodnie z wymogami uzyskanej decyzji środowiskowej; j) montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; k) wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi (czasowej i docelowej organizacja ruchu); l) montażu elementów małej architektury - kamiennego herbu miasta Złotoryja lub innego elementu charakterystycznego dla miasta Złotoryja; m) złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; n) wykonanie dokumentacji powykonawczej, na którą składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, dziennikiem budowy, wszelkie certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, zawiadomienie o zakończeniu robót lub decyzja pozwolenia na użytkowanie; Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. Zamawiająca posiada rysunki - koncepcję zagospodarowania terenu, przekrój oraz plan rozbiórki w pliku DWG. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in. ustawy prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, itp. Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Rodzaje robót i ilości zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i należy je traktować informacyjnie. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich weryfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić z Zamawiającą koncepcję oraz zakres robót budowlanych dot. przebudowy skrzyżowania pl Reymonta. Uzgodniona koncepcja oraz zakres stanowić będzie podstawę do realizacji dalszych prac projektowych. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o opracowaną i wcześniej zatwierdzoną przez Zamawiającą oraz Zarządcę dróg wojewódzkich - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dokumentację projektową. Wykonawca, we własnym zakresie, zobowiązany jest opracować, uzgodnić oraz uzyskać zatwierdzenie dla projektu organizacji ruchu na czas robót na pl Reymonta oraz wynieść w teren. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającą elementu małej architektury - kamiennego herbu miasta Złotoryja lub innego elementu charakterystycznego dla miasta Złotoryja, we własnym zakresie, zobowiązany jest opracować graficznie, wykonać, dostarczyć i zamontować taki element. Po opracowaniu graficznym, a przed montażem Wykonawca przedłoży element Zamawiającej do akceptacji.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045200000-945220000-545233140-245233220-745233253-745231300-845316110-971000000-871322000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

10

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiająca nie wymaga przedłożenia takiej informacji.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiająca nie wymaga przedłożenia takiej informacji.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 1) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 robotę polegającą na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2, z załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane; 2) wykaże, że dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że jest wpisany na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 3) oświadczy, że dysponuje Projektantami posiadającymi odpowiednie wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach drogowej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że są wpisani na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wraz z ofertą Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie Zamawiającej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa z art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu, w tym zmiany terminu umownego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1. niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji; 2. kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami; 3. awarii niezawinionych przez Wykonawcę; 4. prac archeologicznych; 5. wstrzymania robót przez uprawnione podmioty; 6. zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę; 7. zmiany kont bankowych; 8. zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 9. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 10. gdy, Zamawiająca dokonała zmiany sposobu wykonania, technologii części przedmiotu umowy czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy; 11.konieczność wykonania zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy; 12. przedłużenia w wykonywaniu prac przy przebudowie sieci wodociągowej lub sieci gazowej n/c; 13. opóźnień organów administracji dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowej i wydających decyzje administracyjne; 14. wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającą lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 15. na skutek siły wyższej; Wykonawca udokumentuje wystąpienie przesłanek z pkt 1 - 9, 11 - 15 i zawiadomi Zamawiającą o okolicznościach uzasadniających zmiany w terminie 14 dni od dnia powstania działania uzasadniającego zmiany. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego wystąpieniem, co najmniej jednej z w/w okoliczności. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie aneks wraz z uzasadnieniem podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-27

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Złotoryja codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.