Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Gmina Stare Babice

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506125 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Stare Babice

Regon: 13271855000000

ulica: Rynek

Numer domu: 32

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05 082

Miejscowość: Stare Babice

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0 22 722 95 36

e mail: zamowienia.publiczne@stare babice.waw.pl

Fax: 0 22 722 95 36

Adres strony internetowej (URL): https://starebabice.bip.net.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://starebabice.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać za pomoc operatora pocztowego lub kurierem na adres U.G. Stare Babice Sekretariat pok. 18

Adres:

ul. Rynek 32, 05 082 Stare Babice Sekretariat pok. 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Numer referencyjny:

RZP.271.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem umowy jest remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót i czynności: 1) roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i towarzyszące w zakresie ścian, sufitów, podłóg, korytarzy, przedsionków, klatek schodowych i boksów w szatni; 2) roboty malarskie w zakresie ścian i sufitów; 3) roboty w zakresie okładzin na ścianach oraz podłogach; 4) wykonanie zabudów pionów i poziomów; 5) roboty sanitarne w zakresie kącika sanitarnego oraz w zakresie rur nieczynnej kanalizacji deszczowej; 6) roboty elektryczne (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wymiana instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego); 7) wykonanie na podłogach warstwy nawierzchni polimocznikowej oraz wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego; 8) naprawa uszkodzeń, roboty przygotowawcze i ułożenie nowej wykładziny PCW na schodach; 9) wymiana drzwi do sal oraz na klatach schodowych na nowe; 10) remont balustrad schodowych; 11) zakup i montaż nowych szafek; 12) odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci sali nr 5 UWAGA! Zamawiający rezygnuje z wymiany szafek w szatniach dla dzieci z klas drugich (dotyczy pozycji 81d.7 i 82d.7 w przedmiarze dla robót budowlanych). 13) opracowanie programu BIOZ; 14) wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych; 15) prace porządkowe po zakończeniu prac remontowych; 16) wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiary robót w celu zapoznania się z zakresem i krotnością prac, parametrami materiałów, które należy użyć przy realizacji przedmiotu umowy. Przedmiary mają charakter orientacyjny. 5. Wykonawca będzie wykonywał prace w trzech etapach, zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz § 2 wzoru umowy. 6. Wykonawca wyceni przedmiot umowy na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej. 7. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu/rozbiórki Wykonawca musi usunąć we własnym zakresie w ramach ceny przewidzianej za wykonanie przedmiotu umowy. W zakresie usuwania odpadów zastosowanie mają właściwe przepisy ochrony środowiska w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy użyje odpowiedniej, jakości materiałów, które mogą być używane w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69), w szczególności odpowiedniej jakości farb, wykładzin, zapraw, materiałów podkładowych itp. Wykonawca musi również uwzględnić przy wycenie oferty stosowanie elastycznej zaprawy klejącej przy układaniu płytek na powierzchni ścian wykonanych z płyt G K. 9. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym przy udziale Użytkownika obiektu w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy jakości/rodzaju/kolorystyki elementów/materiałów (zapewniając szeroki wybór w tym zakresie) użytych do wykonania prac w ramach przedmiotu zamówienia. Uzgodnienie w szczególności musi dotyczyć farb do malowania poszczególnych pomieszczeń, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych, szafek dla uczniów oraz płytek. Zmiana ww. elementów lub materiałów w odniesieniu do dokumentacji projektowej wymaga zgody jej autora. 10. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu następującą dokumentację: 1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (2 egz.); 2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 3) protokoły odbiorów częściowych; 4) recepty i ustalenia technologiczne; 5) dziennik budowy (wewnętrzny); 6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR; 7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR; 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe szczegóły opisu przedmiotu zamówienia w tym obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45453000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111300 145400000 145442100 845431200 939160000 1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń (szatni, boksów, sal), klatek schodowych, montażem szafek, wykonaniem elementów zabudowy szatni, dostarczeniem nowych szafek oraz inne roboty i czynności towarzyszące, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 08 17

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 23 ustawy pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej: 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na ułożeniu nawierzchni z polimocznika metodą natryskową zapewniającą antypoślizgowe właściwości posadzki, na powierzchi co najmniej 500 m2 każda oraz 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na wykonaniu remontu/przebudowy pomieszczeń/obiektu o wartości min. 300 000 zł brutto każde zadanie. W zakresie każdego z zadań, o których mowa powyżej muszą znaleźć się co najmniej: roboty ogólnobudowlane i roboty elektryczne; b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, dysponuje lub będzie dysponował: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej w co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z remontem pomieszczeń; kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z przebudową instalacji elektrycznej w budynku.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ i w odniesieniu do części, na którą składa ofertę. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ wraz z określeniem części, jaką zamierza im powierzyć. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego w danej części oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania, które określi w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia zawarty jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce z niniejszym postępowaniem. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w każdej z części, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8.7.4 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 13 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy pzp) oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ i w odniesieniu do części, na którą składa ofertę. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ wraz z określeniem części, jaką zamierza im powierzyć. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego w danej części oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania, które określi w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w każdej z części, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: ? referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane; ? inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8.7.4 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 13 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy pzp) oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) Tabela elementów scalonych Załącznik nr 1a do SIWZ. 3) Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1 4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp wymienione w pkt. 8.4 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3/3a do SIWZ dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty; 5) Formularz materiały/urządzenia równoważne według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do założonych w dokumentacji projektowej materiałów/urządzeń Wykonawca w ww. formularzu musi wykazać, że zastosowane przez niego materiały/urządzenia w ofercie są równoważne. Brak wypełnienia w tym zakresie ww. formularza lub brak jego złożenia wraz z ofertą będzie jednoznaczny z tym, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów /urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej. 6) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) niezłożenie oświadczenia wraz z ofertą traktowane będzie jako deklaracja Wykonawcy o braku konieczności wykonania przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 7) Formularz Dane ogólne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; 8) Dowód wniesienia wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje: 1) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych; 4) zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp; 5) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp;, 6) z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 5 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie remontu stanowiącego przedmiot umowy, jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się, gdy: 1) zmieniają ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmieniają ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne/Postępowania w sprawie zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Stare Babice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.