Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa ul Polnej i ul Szkolnej

Gmina Skoczów

Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej

Data utworzenia: 2019-12-30T11:19:30.86

Data publikacji: 2019-12-30T11:40:17.693

Nazwa zamawiającego: Gmina Skoczów

Ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 72182522000000

Miejscowość: Skoczów

Kod pocztowy: 43-430

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 33 853 38 54

Fax: 33 853 91 52

E-mail: zampub@um.skoczow.pl

Biuletyn: 510282494-N-2019

Pozycja: 510282494-N-2019

Strona WWW: www.skoczow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 627159-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540263915-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej

Numer referencyjny: BZP.271.20.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej. 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej, przebudową jezdni drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika, opaski i miejsc postojowych, przebudową ul. Menniczej w zakresie przebudowy jezdni, remontu chodników i opasek (bezpieczników), przebudową ul. Polnej w zakresie przebudowy jezdni i chodników, remontu chodników i opasek (bezpieczników), przebudową ul. Szkolnej w zakresie przebudowy jezdni, remontu chodników i opasek (bezpieczników) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej” , zgodnie z dokumentacją projektową: 1) projektem budowlanym „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej” (branża: drogowa, sanitarna: sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna), opracowany od października 2018r. do marca 2019r. zatwierdzony decyzją Starosty Cieszyńskiego nr 517 z dnia 12.04.2019 r., 2) przedmiarami robót, 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych., które stanowią załącznik do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej, przebudową jezdni, budową chodnika, opaski i miejsc postojowych, remontem chodników i opasek (bezpieczników) na następujących odcinkach: 1) A – B ul. Szkolna od ul. Mickiewicza do ul. Menniczej -133,70 m, 2) B – C ul. Szkolna od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej - 67,37 m, 3) D – E ul. Polna od ul. Mickiewicza do ul. Menniczej - 138,52 m, 4) F – G ul. Mennicza od ul. Szkolnej do parku im. E. Biszorskiego – 72,28m, 5) H – I ul. Mennicza odcinek do ul. Ustrońskiej - 69,57 m, 6) Szerokość jezdni - 3,00 - 5,00 m, 7) Ilość miejsc postojowych - 8 szt, 8) Wymiary miejsc postojowych - 2,5 x 5,0 m. 4. Przewidywany zakres robót: 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni, 2) roboty ziemne, 3) zabezpieczenie infrastruktury, 4) rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej, 5) rozbiórka sieci wodociągowej 6) rozbiórka sieci gazowej 7) rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej, 8) rozbiórka sieci elektroenergetycznej kablowej, 9) rozbiórka słupa elektroenergetycznego, 10) budowa sieci kanalizacji deszczowej, 11) budowa wpustów jezdnych i czołowo-bocznych wraz z przykanalikami, 12) budowa studni kanalizacji deszczowej, 13) przebudowa sieci wodociągowej, 14) przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej, 15) przebudowa słupów elektroenergetycznych 16) przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej, 17) przebudowa sieci gazowej, 18) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, opasek (bezpieczników), zjazdów, miejsc postojowych, 19) wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, opasek (bezpieczników), zjazdów, miejsc postojowych, 20) wykonanie warstwy podbudowy, 21) wykonanie docelowej organizacji ruchu, 22) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych. 23) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem planu sytuacyjnego i planu nawierzchni dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej” znak B-NR.5183.767.2018.PK z dnia 02.11.2018 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze leżącym na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Skoczowa wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją nr A-389/81. 5. Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zatwierdzonej listy, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. 6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym w dokumentacji projektowej, siwz, STWOiR oraz przedmiarach robót. 7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej i SIWZ niezależnie czy były ujęte w przedmiarze robót. 8. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 9. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 10. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego prac. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (wskazane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Skoczów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.