Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa ul Wojska Polskiego i przyle

Gmina Kępno

Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych

Data utworzenia: 2019-12-30T10:10:02.563

Data publikacji: 2019-12-30T10:28:04.253

Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

Ulica: Ratuszowa

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 250854731

Miejscowość: Kępno

Kod pocztowy: 63-600

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 62 78 25 800

Fax: 62 78 25 801

E-mail: iwona.hendrys@um.kepno.pl

Biuletyn: 510282295-N-2019

Pozycja: 510282295-N-2019

Strona WWW: www.kepno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 620254-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych

Numer referencyjny: WR.271.29.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”, w zakresie przebudowy chodników i zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.: 1) regulacje studni urządzeń podziemnych, 2) przebudowy i nawierzchnie w tym: 1. Wykonanie zakończenia zjazdów z kostki kamiennej o wys. 14x16 cm na podsypce cem.piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 110,50 m2 2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2, 5MPa. Mieszanka z węzła betoniarskiego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm w ilości 5 435,50 m2 3. Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie w ilości 5 435,50 m2 4. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka koloru czerwonego typ holland w ilości 1 711,60 m2 5. Nawierzchnia ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego typ holland. W pozycji ująć koszt ułożenia dwóch rzędów kostki granitowej 6/8 przy istniejących podmurówkach ogrodzeniowych. w ilości 3 683,40 m2 6. Nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru grafitowego typ holland w ilości 40,50 m2 7. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - grubość warstwy 10cm (ziemia urodzajna z dowozu) wraz z obsianiem skarp trawą. w ilości 48,53 m3 8. Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia A15 w ilości 50,00 m 9. Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 100 mm w ilości 101,00 m 3) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, 4) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem, 5) Wykonawca będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac współpracę z firmą ABP s.c. Krzysztof Słowiński, Marek Albert i Grzegorz Berski, ul. Wrocławska 80, 63-600 Kępno, która realizuje na zlecenie spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o.” zadanie: „Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Lipcowej, 21-Stycznia, Zielonej w m. Kępno”. Data zakończenia 31.12.2019r. 6) Wykonawca będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac współpracę z firmą Ewa Peter PPUH „PETER” ul. Wrocławska 61, 63-600 Kępno, która realizuje na zlecenie spółki „ENERGAOPERATOR S.A.” Z SIEDZIBĄ W Gdańsku oddział w Kaliszu, ul. Wolności 8, 62-800 Kalisz zadanie: „Wymiana linii napowietrznej 0,4kV na kablową 0,4kV YAKXS 4x120mm – 3591mb, YAKXS 4X70mm – 34mb do około 134 odbiorców w obrębie ulic Wojska Polskiego, Lipcowej, 21-Stycznia, Zielonej OBMBS/43/17991 przy ul. Wojska Polskiego, Lipcowej, 21-Stycznia, Zielonej w m. Kępno. Data zakończenia 02.01.2020r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji, - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, - inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. 1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. 2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji. 4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. 5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty drogowe 45233140-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8 Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojście do posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. 1.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany jest w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym STWiOR oraz przedmiarach robót. 1.4 Wymagane cechy materiału, produktu lub usługi zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej. 1.5 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 1.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 1.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 1.11 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Kępno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.