Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Biskupcu wraz z przebudową is

Gmina Biskupiec

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Biskupcu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515193-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: zamówienie dofinansowane z projektu "Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji" Działania 8.1. - "Rewitalizacja obszarów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Biskupiec

Regon: 68779300000

ulica: al. Niepodległości

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 11300

Miejscowość: Biskupiec

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 897 150 110

e-mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

Fax: 897 152 437

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego

Adres:

Gmina Biskupiec al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec pokój nr 10 (KANCELARIA), parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Biskupcu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

Numer referencyjny:

BMA-ZP.271.07.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach przebudowy ul Ogrodowej należy wykonać: - nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej szarej 15/17 cm o pow. 1592,0 m2 - chodniki o nawierzchni z: - kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm - 390,00 m2 - płyt kamiennych jasnoszarych płomieniowanych 40x60x5 cm - 180,00 m2 - zjazdy z kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm - 30,00 m2 - pobocza ziemne z trawnikami - 328,00 m2 Infrastruktura wod-kan: - w tym: przewody sieci wodociągowej w ilości - 253,5 mb - przewody przyłączy wodociągowych w ilości - 72,5 mb - ilość przyłączy do budynków - 14 szt. - ilość podejść pod hydrant - 2 szt. - kanały sieci kanalizacji deszczowej w ilości 209,5 mb - w tym: kanały grawitacyjne sieci - 177,50 mb - kanały grawitacyjne przykanalików - 32,00 mb - ilość przykanalików - 13 szt. - sieć kanalizacji sanitarnej długości 327,00 mb - w tym: kanały grawitacyjne sieci - 267,50 mb - przyłącza grawitacyjne 59,50 mb - ilość przykanalików - 12 szt. - przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony jest z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym czynności polegających na przygotowaniu terenu pod budowę ( w tym roboty ziemne, roboty pomiarowe, roboty ziemne z transportem wywrotką, wykonanie umocnienia pełnego wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu, wykonaniu wykopu z ręcznym wydobyciem urobku, zasypaniu wykopu pionowego z zagęszczeniem w gruncie, montaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, montaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, demontaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń rurociągów i kanałów; robotach betonowych; robotach montażowych (w tym wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z piasku (podsypka i nadsypka) z transportem piasku z wyrobiska, montaż w wykopie umocnionym: rur ciśnieniowych, tuleji kołnierzowej, kształtki ciśnieniowej, montaż hydrantu pożarowego nadziemnego, połączenie rur w wykopie, montaż zasuwy, wykonanie przyłącza wodociągowego w wykopie umocnionym, dokonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej; ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach telekomunikacyjnych, wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych, wyrównanie podbudowy, montaż studzienki kanalizacyjnej, montaż studni rewizyjnej, montaż studzienki ściekowej ulicznej, wykonanie próby szczelności kanałów rurowych); robotach rozbiórkowych ( w tym demontaż kanału, załadunek gruzu); wykonaniu oświetlenia ulic ( w tym przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odkopanie istniejącego kabla, kopanie rowów dla kabla linii oświetleniowej, kopanie rowów dla kabli zasilania oświetlenia, zasypanie rowów); budowie linii elektroenergetycznych oświetleniowych ( w tym montaż złączy kablowych, ułożenie rur osłonowych, układanie kabli, montaż: słupa oświetleniowego z osprzętem, przewodów, oprawy oświetlenia zewnętrznego, sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, badania instalacji uziemiającej); wykonaniu robót drogowych (w tym: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe - rozbiórka: nawierzchni jezdni, podbudowy, chodnika, zjazdów, krawężnika, załadunek i wywóz gruzu, demontaż istniejących ulicznych kratek ściekowych; wykonaniu robót nawierzchniowych (w tym wykonanie nawierzchni ulicy, chodników, wykonanie przepustów rurowych, regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych i włazów kanałowych). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy - załączniku do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp znajduje się w rozdziale/sekcji dotyczącej tych zamówień. Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu to min. 60 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 miesięcy - max. 96 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 96 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi ilości 96 miesięcy. Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia" (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne." Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Język w jakim mogą być sporządzane oferty: polski.

II.5) Główny kod CPV:

45233252-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233253-745100000-845231300-845232410-945316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przeprowadzenie negocjacji, zakończonych obopólnym porozumieniem, między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie ceny, terminu wykonania i długości trwania rękojmi. Długość trwania rękojmi będzie wynosiła min. 60 miesięcy. Termin płatności będzie wynosił 30 dni. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz przewidzi kary umowne.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi/dróg/ulicy/ulic o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (osiemset tysięcy), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi/dróg/ulicy/ulic o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (osiemset tysięcy), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a. 1 ustawy pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy pzp). 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d. ust. 2 ustawy pzp). 9. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 10.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy pzp. 11. Na podstawie art. 24aa. 1 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY ORAZ FORMA DOKUMENTÓW. Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania (art. 25 a ust. 6 ustawy pzp). Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Niedołączenie do oferty powyższego załącznika czy brak jego wypełnienia Zamawiający potraktuje jako brak jeszcze decyzji Wykonawcy odnośnie podwykonawstwa. Proszę jednakże mieć na uwadze art. 22a ust. 4 ustawy pzp (wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące kwestii związanych z podwykonawstwem w trakcie realizacji umowy oraz umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu - określone są we wzorze umowy. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje - określone są we wzorze umowy. 5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak ww. informacji od Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako deklarację, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Dokumenty składane po otwarciu ofert samodzielnie przez Wykonawcę: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (w skrócie - informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (wzór - załącznik nr 5a lub 5b do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ). Powyżej przedstawione sposoby i terminy składania dokumentów nie mają wpływu na kierowanie do Wykonawcy innych wezwań, w szczególności na podstawie art. 26 ust. 2f i ust. 3 i ust. 3a ustawy pzp. Ogólne informacje: 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy pzp.). Forma dokumentów. 1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie i Rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 - zwane dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie i rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie i rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Ogrodowa. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do terminu upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

a) przyczyna: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne); warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych; b) przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych, - braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, - protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, - protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, - konieczność wykwaterowania najemców, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; c) przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; d) przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; e) przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; warunek wprowadzenia zmiany: Zamawiający przedstawi do akceptacji Wykonawcy pismo wraz z podaniem przyczyny i uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; f) przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji; g) przyczyna - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-c wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia - o ile jest to niezbędne; skutek - zmiana w umowie/aneks - uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. h) przyczyna - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-b wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji zmiany umowy, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia - o ile jest to niezbędne; skutek - zmiana w umowie/aneks - uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. i) przyczyna - znalezienie niewybuchów lub niewypałów; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki. j) przyczyna: odkrycia, wykopaliska archeologiczne; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; k) przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; l) przyczyna - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; Zamawiający dokona oceny nowego Wykonawcy pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zbada czy zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; m) przyczyna - zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 5; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile będzie to niezbędne; n) przyczyna - zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 6; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile będzie to niezbędne; o) przyczyna - konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji. warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - zmiana dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji tej zmiany, w tym terminu realizacji zamówienia. p) nie wymaga aneksu do umowy, w szczególności: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, - zmiany w zakresie rodzajów materiałów, urządzeń zaproponowanych w ofercie - w przypadku zaistnienia tej przesłanki Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji nowy materiał/urządzenie z jednoczesnym wykazaniem jego równoważności do poprzednika oraz zapisów SIWZ; - zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy pzp. q) W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy do której zastosowanie znajdzie zmiana ww. stawki, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami, wysokości ich wynagrodzeń zarówno przed jak i po zmianie i inne dowody w tym zakresie -przestrzegając regulacji zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS i inne dowody w tym zakresie - przestrzegając regulacji zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-27

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.