Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową

Starostwo Powiatowe

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj

Data utworzenia: 2019-12-30T10:02:54.807

Data publikacji: 2019-12-30T10:19:03.557

Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Wiśniowa

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

REGON: 29101936000010

Miejscowość: Włoszczowa

Kod pocztowy: 29-100

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 413 944 950

Fax: 413 944 965

E-mail: kom@powiat-wloszczowa.pl

Biuletyn: 510282263-N-2019

Pozycja: 510282263-N-2019

Strona WWW: http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 626036-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: In. 272.13.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na przedmiot zamówienia składają się dwa etapy obejmujące w szczególności: Etap I – projektowanie: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji; -uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową w tym dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Etap II – Realizacja robót: - wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; - sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej. 2. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty. 3. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) : - za wyjątkiem osób pełniących tzw. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robot budowlanych, b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. Uwaga: Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zamówienia Zamawiający naliczy kary określone w projekcie umowy

CPN główny przedmiot: 45221119-9Włoszczowa Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.