Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przegląd konserwacja sprzętu przeciwpożarowego

Ogłoszenie nr 510278534-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: „Przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji alarmów pożarowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz klap oddymiających znajdujących się na stanie państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej we Wrocławiu raz do roku oraz ewentualny ich remont na obiektach”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618041-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82, 00-844  Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia@rzgw.wroc.pl, faks 713 285 048.
Adres strony internetowej (url): www.wodypolskie.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: www.wody.rzgw.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji alarmów pożarowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz klap oddymiających znajdujących się na stanie państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej we Wrocławiu raz do roku oraz ewentualny ich remont na obiektach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR.ROZ.281.463.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji alarmów pożarowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz klap oddymiających znajdujących się na stanie państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej we Wrocławiu raz do roku oraz ewentualny ich remont na obiektach” Coroczny przegląd , konserwacja i remont sprzętu przeciwpożarowego, alarmów przeciwpożarowych oraz urządzeń gaśniczych wg wykazu urządzeń i zakresu czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia Podana w opisie zamówienia ilość sprzętu przeciwpożarowego, alarmów przeciwpożarowych, stałych urządzeń gaśniczych, klap oddymiających są ilościami orientacyjnymi a przegląd, konserwacja i remonty będą realizowane wg potrzeb i maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W związku z tym wykaz obiektów na których będzie wykonywana ww. usługa także może ulec zmianie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: • zał. nr 02 do SIWZ - Wzór umowy; • zał. nr 03 do SIWZ – Tabela C.1 i Tabela C.2 • zał. nr 04 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia; Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50413200-5
 
Dodatkowe kody CPV: 50610000-4, 35111000-5, 44482000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: GAMI SERWIS PPOŻ. Mirosław Wypych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Irkucka 18
Kod pocztowy: 51-210
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30107.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30107.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30107.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.