Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Przeprowadzenie analizy potrzeb opracowanie koncepcji pro

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Przeprowadzenie analizy potrzeb, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552995-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program LIFE

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Regon: 24343524400000

ulica: Ul. Bojkowska

Numer domu: 37

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 461 22 50

e-mail: biuro@subregioncentralny.pl

Fax: 32 461 22 51

Adres strony internetowej (URL): www.subregioncentralny.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Inna działalność: Fundusze europejskie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/postepowania-aktualne.html Więcej informacji

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ul. Bojkowska 35 a, 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie analizy potrzeb, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE.

Numer referencyjny:

ZSC.271.17.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie analizy potrzeb i opracowanie koncepcji projektu, diagnozy dla obszaru obejmującego gminy przystępujące do projektu, wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego organizowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu LIFE wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu o charakterze demonstracyjnym w podprogramie na rzecz środowiska oraz przygotowanie odrębnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współfinansowanie projektu. 2. Wykonawca pozyska informacje oraz dokona analizy istniejących rozwiązań gospodarowania oraz zarządzania błękitno - zieloną infrastrukturą w Europie na obszarze 2-3 Metropolii europejskich. Wykonawca przedstawi propozycję europejskich obszarów metropolitarnych Zamawiającemu, które mogą zostać poddane analizie. Zamawiający wskaże obszary metropolitarne do przeprowadzenia analizy istniejących rozwiązań. 3. Celem diagnozy jest: a) jasne zdefiniowanie potrzeb odbiorców projektu - gmin przystępujących do jego realizacji, b) analiza zasadności realizacji projektu ze względu na potrzeby grupy docelowej, c) przedstawienie co najmniej dwóch wariantów realizacji projektu wraz z rekomendacją najkorzystniejszego w terminie do końca maja 2018 r., warianty będą dotyczyły rekomendacji podmiotu, który będzie Wnioskodawcą - zgodnie z opisem pkt. I podpunkt 3, d) określnie kosztów realizacji przedsięwzięcia dla wybranego wariantu realizacji projektu, e) określenie harmonogramu realizacji dla wybranego wariantu realizacji projektu. 4. Przedmiotem projektu dla którego Wykonawca sporządzi wniosek o dofinansowanie będzie wypracowanie, przetestowanie i zademonstrowanie: a) metod wykorzystania danych o zasobach błękitno - zielonej infrastruktury w ustalaniu priorytetów ponadlokalnej (metropolitalnej) polityki przestrzennej z uwzględnieniem kategorii usług ekosystemowych, b) metod i procedur zarządzania/gospodarowania zielono - błękitno infrastrukturą obszaru metropolitalnego, łącząc następujące skale: . całej metropolii/subregionu . różnie definiowanego obszaru funkcjonalnego obejmującego kilka miast/gmin . jednego miasta/gminy, c) sposobu integracji zarządzania/gospodarowania zasobami błękitno - zielonej infrastruktury z zarządzaniem procesem adaptacji obszaru metropolitalnego i jego podobszarów do zmiany klimatu. d) opracowanie mapy terenów, wyodrębnionych w zagospodarowaniu przestrzennym Subregionu Centralnego dla ochrony bioróżnorodności i zmniejszenia oddziaływania miejskich wysp ciepła. Opracowane w ramach projektu mapy powinny być zintegrowane z systemami informacji przestrzennej gmin uczestniczących w projekcie bądź projekt powinien zakładać zakup/stworzenie odrębnego narzędzia do prezentacji map. e) inne, dodatkowe działania zaproponowane przez Wykonawcę na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5. Odbiorcami projektu będą jednostki samorządu terytorialnego na obszarze Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej. 6. Zakłada się udział w projekcie od 6 do 8 jednostek samorządu terytorialnego, które wypracują rozwiązania możliwe do wdrożenia dla wszystkich członków Metropolii. Zamawiający wskaże jednostki zainteresowane udziałem w projekcie. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień. 7. Realizacja zamówienia nastąpi w dwóch etapach.

II.5) Główny kod CPV:

71241000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90711400-890711300-890711500-990712400-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1) termin wykonania zamówienia: do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż: 1. Etap 1: a) Opracowanie diagnozy potrzeb dla projektu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji indywidualnych z jednostkami samorządu terytorialnego wskazanymi przez Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do 04.06.2018 r. Wykonawca przedstawi raport podsumowujący, w którym odniesie się do wszystkich zagadnień wskazanych w opisie zadań wchodzących w skład etapu, zawierający co najmniej 2 warianty/koncepcje realizacji projektu, której wybór zostanie dokonany przez Zamawiającego. b) Opracowanie koncepcji projektu - od dnia podpisania umowy do 08.06.2018 r. - etap zakończony zostanie akceptacją opracowania projektu przez uczestników projektu. 2. Etap 2 a) Opracowanie wniosku do NFOŚiGW - od 01.10.2018 r. do 20.11.2018 r. - z zastrzeżeniem, że nie później niż 5 dni roboczych przed wymaganym terminem zakończenia naboru podanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. b) Opracowanie wniosku do Programu LIFE wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia aplikacji do Komisji Europejskiej - 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. - z zastrzeżeniem, że nie później niż 7 dni roboczych przed wymaganym terminem zakończenia naboru podanym przez Komisję Europejską. c) Ponowne opracowanie wniosku do NFOŚiGW - na etapie rewizji wniosku przez Komisję Europejską w terminach określonych przez NFOŚiGW - z zastrzeżeniem, że nie później niż 5 dni roboczych przed wymaganym terminem zakończenia naboru podanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sytuacji kiedy wniosek opracowany w Etapie 2 a) nie zostanie zaakceptowany przez NFOŚiGW.,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej; - jedno opracowanie diagnostyczne w układzie obszarów metropolitalnych (funkcjonalnych obszarów miejskich) o liczbie mieszkańców powyżej 250.000,00; - dwa pakiety dokumentacji aplikacyjnej do konkursów UE na poziomie ponadnarodowym (Life, EWT/Interreg, Urbact, COSME, Horyzont 2020 i wcześniejsze programy ramowe itp.), - prace eksperckie na rzecz co najmniej dwóch projektów UE na poziomie ponadnarodowym (Life, EWT/Interreg, Urbact, COSME, Horyzont 2020 i wcześniejsze programy ramowe itp.). O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: - ekspertem ds. ochrony środowiska - posiadający wykształcenie wyższe z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ochrony środowiska oraz z doświadczeniem w przygotowaniu co najmniej 2 opracowań o charakterze eksperckim (badawczo-wdrożeniowym lub wdrożeniowym) związanych z ochroną środowiska na terytorium województwa śląskiego. - ekspertem ds. wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS) - posiadający wykształcenie wyższe z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów GIS oraz z doświadczeniem w przygotowaniu co najmniej 2 opracowań o charakterze eksperckim (badawczo-wdrożeniowym lub wdrożeniowym) związanych z analizami przestrzennymi z wykorzystaniem systemów GIS na terytorium województwa śląskiego . - ekspertem ds. rozwoju miast - posiadający wykształcenie wyższe z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie rozwoju miast oraz z doświadczeniem w przygotowaniu co najmniej 2 opracowań o charakterze eksperckim (badawczo-wdrożeniowym lub wdrożeniowym) związanych z rozwojem miast na terytorium województwa śląskiego, w tym co najmniej jednego uwzględniającego wymianę doświadczeń międzynarodowych. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. . Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, . wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

o wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. nr 76 1050 1298 1000 0024 2047 3429, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą (w takim przypadku należy dołączyć dokument w sposób umożliwiający jego zwrot bez konieczności rozszywania oferty) 6) godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu: a. ustawowej zmiany podatku VAT i odpowiednio do tej zmiany, b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiających po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 2) zmiana terminu wykonania wymienionego w § 6 z tytułu: a. zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami uczestniczącymi w procesie opracowania dokumentu będącego przedmiotem umowy i nadzorującymi realizację wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z którego współfinansowane jest zamówienie, b. zmian wynikających z wytycznych, konsultacji, treści dokumentów nadrzędnych do których stosowania Zamawiający jest zobowiązany, w tym w szczególności pochodzących od instytucji uczestniczących lub nadzorujących wydatkowanie środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z którego współfinansowane jest zamówienie, c. wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, d. przedłużającej się procedury udzielenia zmówienia publicznego o czas niezbędny na jej zakończenie, e. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 3) zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: a. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody jeśli nowe osoby będą spełniały warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ; b. jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia; 4) w przypadku wystąpienia konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wówczas zmiana ta polega na dostosowaniu postanowień umowy do realizacji tego celu (bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy). 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a., będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a., wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b. lub c., będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do umowy, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. b. lub c., jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te wpływają na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b.; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c., jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2). 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 14 stosuje się odpowiednio. 14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

14:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi byc sporzadzona pisemnie w jezyku polskim. Wszelkie dokumenty obcojezyczne załaczone do oferty musza byc zaopatrzone w tłumaczenie na jezyk polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gliwice codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.