Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"

"Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego "

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 517251-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020RPZP.08.06.00-32-K042/17 Działanie 8.6- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego pn. "Ze szkoły do pracy"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"

Regon 18304100000

ulica ul Szosowa

Numer domu 2

Numer mieszkania

Kod pocztowy 74-320

Miejscowość Barlinek

Województwo zachodniopomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 957 461 064

e-mail zspnr1barlinek@wp.pl

Fax 957 461 064

Adres strony internetowej (URL) http://www.zspnr1barlinek.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

www.bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" ul Szosowa 2; 74-320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego "

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Część I. Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia - Indywidualny Plan Działań - dla 60 uczniów. Przedmiotem zamówienia jest usługa na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego składającego się z udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia - Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 60 uczniów w ramach projektu pn. . "Ze szkoły do pracy!" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8.0 Edukacja RPZP.08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Część II. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu jest przeprowadzenie dla uczniów oraz nauczycieli następujących szkoleń i kursów: dla uczniów a) Szkolenie "Kształtowanie kompetencji interpersonalnych - trening interpersonalny" w formule blended learning na mobilnej platformie distance learning dla 60 osób, b) Szkolenie "Kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy" w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób, c) szkolenie "Przedsiębiorczość w praktyce" w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób, d) Kurs "Carving I stopnia" dla 20 osób, e) Kurs "Carving II stopnia" dla 20 osób, f) Szkolenie "Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności" dla 20 osób, g) Szkolenie " Nowoczesny sprzedawca" dla 20 osób, h) Kurs obsługi kas fiskalnych dla 20 osób, i) Kurs IT Essential CISCO wraz z certyfikacją dla 10 osób, j) Kurs lutowanie lutem twardym dla 30 osób, k) Kurs obsługa oscyloskopu Bosch dla 15 osób, l) Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 15 osób, m) Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 15 osób, n) Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób, o) Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób, p) Kurs spawania metodą MAG dla 30 osób, q) Kurs spawania metodą MIG dla 30 osób, r) Kurs spawania metodą TIG dla 10 osób, s) Kurs "Techniki efektywnej sprzedaży" dla 20 osób, t) Szkolenie "Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta" dla 20 osób, u) Szkolenie " Marketing i sprzedaż usług hotelowych" dla 10 osób, v) Szkolenie "Obsługa systemu zarzadzania firmą" dla 10 osób, w) Szkolenie " Profesjonalna obsługa klienta w praktyce" dla 20 osób, x) Szkolenie "Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym" dla 20 osób, - dla nauczycieli a) Kurs IT Essential CISCO wraz z certyfikacją dla 2 osób, b) Kurs lutowanie lutem twardym dla 4 osób, c) Kurs obsługa oscyloskopu Bosch dla 4 osób, d) Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 6 osób, e) Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 6 osób, f) Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób, g) Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób, h) Kurs spawania metodą MAG dla 4 osób, i) Kurs spawania metodą MIG dla 4 osób, j) Kurs spawania metodą TIG dla 4 osób, k) Kurs " Techniki efektywnej sprzedaży" dla 2 osób, l) Szkolenie "Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta" dla 2 osób, m) Szkolenie " Marketing i sprzedaż usług hotelowych" dla 2 osób, n) Szkolenie "Obsługa systemu zarzadzania firmą" dla 1 osoby, o) Szkolenie " Profesjonalna obsługa klienta w praktyce" dla 2 osób, p) Szkolenie "Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym" dla 2 osób, q) Szkolenie "Metody coachingu w kształceniu zawodowym - certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK" wraz z kartami CYM dla 15 osób, r) Szkolenie " Zagrożenia cyberprzemocy" wraz z materiałami i dostępem do mobilnej platformy dla 15 osób,

II.5) Główny kod CPV

80500000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV48500000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Dla części I: zdolność techniczna (w zakresie doświadczenia) - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badania IPD (Indywidualny Plan Działania) na mobilnej platformie internetowej learning, dla co najmniej 50 uczniów szkół, w tym co najmniej 20 osób w okresie jednego roku kalendarzowego. Zamawiający wymaga potwierdzenia dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług celem spełniania wymaganego warunku. Zamawiający uzna za spełnione warunki wymienione w ww. w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres od tych wymaganych - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług wyodrębnione zostały zakresy wykonanych usług spełniających wskazane niniejszym warunkiem wymagania , które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. 2) zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj w celu wykonania zamówienia dostępne przez cały okres trwania umowy są Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie Wykonawcy/ urządzenia techniczne Platforma internetowa wraz z narzędziem pozwalającym na wykonanie badań IPD przez cały okres wykonywania zamówienia, spełniającą następujące wymogi a) Narzędzie do badania IPD musi zawierać baterię min. 5 testów w celu zbadania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych każdego z uczniów, b) Po przeprowadzonym badaniu IPD oprogramowanie platformy musi umożliwiać wygenerowanie w dowolnym czasie raportu szczegółowego, który będzie obejmować wyniki z opisem (szczegółowa interpretacja surowych wyników wraz ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do rozwoju). c) Platforma z narzędziem musi posiadać panel administracyjny umożliwiający zarządzanie badaniami, systemem monitoringu i ewaluacji oraz generowaniem raportów indywidualnych z pracy każdego ucznia oraz raportów zbiorczych dla całej grupy. d) Platforma wraz z narzędziem musi zawierać system monitoringu uczestnika diagnozy. W skład monitoringu wchodzi wydruk potwierdzenia wykonania badania, podstawowe i szczegółowe raporty, zestawienie wszystkich przeprowadzonych badań z możliwością wyszczególnienia okresu realizacji badań. e) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać automatyczne przesyłania wyników do ucznia i koordynatora projektu (po przeprowadzonym badaniu i uzyskaniu wyniku). f) Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas wykonania testu. g) Każdy użytkownik po zalogowaniu na platformie będzie miał dostęp do tych samych treści. h) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać wprowadzenie podziału i generowanie raportów w podziale na szkoły. 3) Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę co najmniej 2 osoby, z których każda a) posiada akredytację wydaną przez International Coach Federation lub równoważną organizację na poziomie minimum I stopnia np. ACC (Associate Certified Coach) lub posiadają wykształcenie wyższe w kierunku psycholog lub posiadającą zaświadczenie/certyfikat/dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie doradca zawodowy. Za akredytację równoważną do wydanej przez International Coach Federation Zamawiający uzna akredytację wydaną przez inny wiarygodny podmiot akredytacyjny działający na terenie Unii Europejskiej, w szczególności przez Polską Izbę Coachingu, oraz b) przeprowadziła badania IPD (Indywidualny Plan Działania) za pośrednictwem platformy internetowej dla minimum 20 uczniów. Uwaga Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanego prawa wykonywania zawodu lub certyfikatu, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienie wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Dla części II: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) wykonali dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń dla uczniów szkół w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości min. 500 000,00 zł każda z usług; b) przeprowadzili szkolenia za pośrednictwem platformy internetowej dla minimum 50 uczniów na mobilnej platformie internetowej learning, w tym 20 uczestników w okresie jednego roku kalendarzowego. Zamawiający wymaga potwierdzenia dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują Platformą internetową wraz z narzędziami do dedykowanych szkoleń, pozwalającą na wykonanie szkoleń przez cały okres wykonywania zamówienia, spełniającą następujące wymogi a) Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas zamówienia, b) Każdy użytkownik po zalogowaniu na platformie będzie miał dostęp do tych samych treści, c) Platforma wraz z narzędziem musi zawierać system monitoringu uczestnika, d) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać automatyczne przesyłanie wyników do uczestnika projektu, e) Platforma musi zawierać szkolenie w formie profesjonalnych filmów szkoleniowych nagranych w profesjonalnym studio -nagrania wideo (wykluczone są prezentacje multimedialne z lektorem i szkolenia nagrane na sali szkoleniowej z uczestnikami) oraz materiały dodatkowe do treści filmów szkoleniowych dla uczestnika (np. testy, kwestionariusze, materiały dodatkowe, ćwiczenia, zadania). f) Dodatkowo po każdym bloku tematycznym lub odcinku uczestnik ma za zadanie wykonać test z danego materiału w celu sprawdzenia jego wiedzy oraz progresu. Treść merytoryczna kursu (nagrania i materiały szkoleniowe) powinna być zgodna z tematyką (programem). g) Platforma musi generować certyfikaty po zakończonych testach. Uwaga Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanego prawa wykonywania zawodu lub certyfikatu, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienie wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ww. warunki musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu wstępnego potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg wzorów - załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a także w przypadkach, o których mowa w art 24aa ust. 2 lub art 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. V. SIWZ tj. a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - dla części I i II zamówienia. d) próbek w postaci instrukcji obsługi platformy internetowej na wykonanie badań IPD lub platformy służącej do przeprowadzenia szkoleń (w zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę wraz z dostępem do platformy na okres co najmniej 14 dni. Dostęp powinien zostać zapewniony poprzez przekazanie Zamawiającemu w postaci 1 kodu dostępu lub kombinacji/hasła umożliwiającego przeprowadzenie diagnozy IPD lub zapoznanie się z materiałem szkoleniowym na mobilnej platformie distance learning. e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwy organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp (VI.1.b) SIWZ) są składane w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem potwierdzonej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Potwierdzeń za zgodność z oryginałem dokumentów dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r poz. 184 ze zm.), b) dokumenty lub informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) musi być złożone w oryginale a dokumenty, o których mowa w pkt. b) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia35,00kryterium premiujące 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

14:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów oraz nauczycieli

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Barlinek codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.