Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Magurski P

Magurski Park Narodowy

Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego".

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516204-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację projektu projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego" - przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez MPN.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację projektu projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego" - przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy z siediba w Krempnej.

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Magurski Park Narodowy

Regon 180789309

ulica Krempna

Numer domu 59

Numer mieszkania

Kod pocztowy 38-232

Miejscowość Krempna

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 134 414 099

e-mail pangryk@magurskipn.pl

Fax 134 414 440

Adres strony internetowej (URL) http://www.magurskipn.pl/

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego".

Numer referencyjny

ZF-370-3/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

6

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i spacerów przyrodniczych: Część 1: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Nietoperze w Beskidzie Niskim. Czy chronić i jak chronić?" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi Warsztaty planowane są do zorganizowania w marcu 2018 roku. Część 2: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Łąka i jej bioróżnorodność" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach lipiec - wrzesień 2018 roku. Część 3: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne sady owocowe Beskidu Niskiego" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach wrzesień - październik 2018 roku. Część 4: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Nietoperze w Beskidzie Niskim. Czy chronić i jak chronić?" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach październik - grudzień 2018 roku. Część 5: Przeprowadzenie edukacyjnego spaceru przyrodniczego p.n. "Magurska łąka". Edukacyjny spacer przyrodniczy powinien zostać wcześniej przygotowany merytorycznie przez osobę prowadzącą z założeniem, że odbędzie się on w udostępnionych miejscach na obszarze Magurskiego Parku Narodowego i skierowany będzie do ok. 20 osób w różnym wieku (dzieci i osoby dorosłe). Spacer powinien trwać 1 - 2 godziny. Osoba prowadząca powinna podczas spaceru w interesujący i przystępny sposób przybliżyć uczestnikom informacje na temat magurskich łąk, wybierając najlepsze miejsce do ilustracji wybranych zagadnień. Spacer edukacyjny planowany jest do zorganizowania w miesiącach kwiecień - czerwiec 2018 roku, w sobotę lub niedzielę, w ustalonym wcześniej przez Zamawiającego terminie. Część 6: Przeprowadzenie edukacyjnego spaceru przyrodniczego p.n. "Tradycyjny sad owocowy". Edukacyjny spacer przyrodniczy powinien zostać wcześniej przygotowany merytorycznie przez osobę prowadzącą z założeniem, że odbędzie się on w udostępnionych miejscach na obszarze Magurskiego Parku Narodowego i skierowany będzie do ok. 20 osób w różnym wieku (dzieci i osoby dorosłe). Spacer powinien trwać 1 - 2 godziny. Osoba prowadząca powinna podczas spaceru w interesujący i przystępny sposób przybliżyć uczestnikom informacje dotyczące tradycyjnych sadów owocowych, wybierając najlepsze miejsce do ilustracji wybranych zagadnień. Spacer edukacyjny planowany jest do zorganizowania w miesiącach lipiec - wrzesień 2018 roku, w sobotę lub niedzielę, w ustalonym wcześniej przez Zamawiającego terminie.

II.5) Główny kod CPV

80400000-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena brutto oferty60,00atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

10

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-03-01

lub zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

Poszczególne części zamówienia - warsztaty i spacery przyrodnicze będą sukcesywnie realizowane od marca do końca grudnia 2018 roku.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która dla części 1: - posiada wykształcenie wyższe, z zakresu nauk biologicznych; - posiada odpowiednią wiedzę przyrodniczą - chiropterologiczną i umiejętności techniczne do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . uwarunkowania chiropterologiczne MPN i Beskidu Niskiego; . nauka rozpoznawania nietoperzy; . ekologia i zagrożenia nietoperzy w Beskidzie Niskim; . metody monitoringu chiropterologicznego; . zajęcia praktyczne nt. budowy i instalacji budek i schronów dla nietoperzy. (jednym z zadań realizowanych podczas warsztatów będzie budowa budek dla nietoperzy - połączona z ich rozdawaniem wśród uczestników), - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co powinien potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 2: - posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze, leśne, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . znaczenie roślin łąkowych w ekosystemie . znaczenie roślin dla człowieka i ekosystemu . rozpoznawanie roślin leśnych i łąkowych . różnorodność roślin łąkowych w MPN i otulinie . znaczenie i sposoby ochrony zbiorowisk roślinnych . charakterystyka i zwalczanie roślin inwazyjnych - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co powinien potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 3 - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . tradycyjne odmiany drzew owocowych . praktyczna nauka rozpoznawania drzew owocowych . walory tradycyjnych odmian drzew owocowych . zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego . posiada doświadczenie w szczepieniu drzew i potrafi zaprezentować jego technikę uczestnikom (zrazy drzew owocowych zostaną zapewnione przez Zamawiającego), - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co należy potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 4 - posiada wykształcenie wyższe, z zakresu nauk biologicznych; - posiada odpowiednią wiedzę przyrodniczą - chiropterologiczną i umiejętności techniczne do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . uwarunkowania chiropterologiczne MPN i Beskidu Niskiego; . nauka rozpoznawania nietoperzy; . ekologia i zagrożenia nietoperzy w Beskidzie Niskim; . metody monitoringu chiropterologicznego; . zajęcia praktyczne nt. budowy i instalacji budek i schronów dla nietoperzy. (jednym z zadań realizowanych podczas warsztatów będzie budowa budek dla nietoperzy - połączona z ich rozdawaniem wśród uczestników), - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co powinien potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 5: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia spaceru na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . różnorodność roślin łąkowych w MPN i otulinie . znaczenie roślin łąkowych w ekosystemie . znaczenie roślin dla człowieka i ekosystemu . rozpoznawanie roślin leśnych i łąkowych . znaczenie i sposoby ochrony zbiorowisk roślinnych - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co powinien potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; Podczas spaceru zaprezentowane zostaną jego uczestnikom w atrakcyjny i przystępny sposób informacje dotyczące magurskich łąk. dla części 6 - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia spaceru na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: . zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego . walory tradycyjnych odmian drzew owocowych . tradycyjne odmiany drzew owocowych . praktyczna nauka rozpoznawania drzew owocowych - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co należy potwierdzić wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia Podczas spaceru zaprezentowane zostaną jego uczestnikom w atrakcyjny i przystępny sposób informacje dotyczące tradycyjnych sadów owocowych.

Nie

Informacje dodatkowe

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą składa - dla każdej z poszczególnych części od 1 do 6 - konspekt warsztatów (max. 300 słów). Konspekt powinien zawierać ramowy plan warsztatów, opis głównego celu oraz opis poszczególnych zagadnień realizowanych w trakcie trwania warsztatów wraz z metodami i formami pracy, które będą zastosowane do ich przedstawienia. Konspekt powinien w układzie chronologicznym zaprezentować przebieg zajęć oraz zaprezentować elementy będące częścią warsztatową. Wymienione wyżej elementy wskazane dokumenty, które stanowią integralną część oferty, oceniane w ramach kryterium oceny ofert, w przypadku kiedy nie zostaną załączone do oferty (nie będzie podlegał uzupełnieniu) - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych oświadczeniach.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

z kilkoma wykonawcami

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Tak

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

3

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami w zakresie dotyczącym każdej części zamówienia, wyłonionymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych dalej zamówieniami jednostkowymi bądź umowami jednostkowymi. Wykonawca zamówienia jednostkowego zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą lub składania ofert jeżeli umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający na minimum 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy jednostkowej przekaże wszystkim Wykonawcom, z którymi została podpisana umowa ramowa w zakresie dotyczącym poszczególnych części zamówienia, zaproszenie do negocjacji, jeżeli umowa będzie podpisana z jednym wykonawcą, albo do składania ofert, jeżeli umowa ramowa zostanie zawarta z więcej niż jednym Wykonawcą.

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena brutto oferty60,00atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

godzina

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Łąka i jej bioróżnorodność" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Krempna codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.