Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

ROBOTY KONSERWACYJNE BUDYNKU NR 27 KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 1

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

ROBOTY KONSERWACYJNE BUDYNKU NR 27 KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505734 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Regon: 33102935500000

ulica: ul. Połczyńska

Numer domu: 32

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 78 301

Miejscowość: Świdwin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 533 509

e mail: zam.publ.21blt@ron.mil.pl

Fax: 261 533 509

Adres strony internetowej (URL): www.21blot.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Sposób składania ofert szczegółowo określa rozdział 10 SIWZ

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, ul. Połczyńska 32, 78 301 Świdwin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTY KONSERWACYJNE BUDYNKU NR 27 KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU

Numer referencyjny:

ZP/02/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych w budynku nr 27 kompleksu koszarowego 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ (będąca integralną jej częścią): a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) załącznik nr 8 do SIWZ; b) Przedmiar robót załącznik nr 9 do SIWZ c) Rysunki załącznik nr 10 do SIWZ Zakres robót budowlanych: a) Prace przygotowawcze b) Prace rozbiórkowe i demontażowe; c) Prace tynkarskie; d) Prace montażowe; e) Prace izolacyjne; f) Prace wykończeniowe; g) Prace ziemne; h) Prace instalacyjne wraz z pomiarami; Pełen zakres inwestycji opisany został w załącznikach wskazanych w pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. Podczas wyceny prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone dokumentacji wskazanej w pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45261900 345410000 445450000 645421000 445310000 3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 10 30

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

13. Informacja o zebraniu Wykonawców: 1) Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu Wykonawców; 2) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Zamawiający umożliwi również zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia; 3) Zamawiający wyznacza jeden termin zebrania, odpowiednio na dzień 30.01.2020 r. o godz. 10:00. 4) Miejsce zbiórki: Biuro Przepustek 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 78 651 Mirosławiec; 5) Osoby przybyłe na miejsce zbiórki zobowiązane są do posiadania aktualnego dowodu tożsamości (w celu wydania przepustki); 6) Koszty uczestnictwa w zebraniu ponoszą odpowiednio uczestnicy; 7) W przypadku gdy na zebraniu stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego; 8) W trakcie zebrania osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego nie będą udzielały żadnych odpowiedzi na zgłoszone zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ i jej załączników.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Opis spełnienia warunku: a) Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynku odpowiadające swym zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania określonym w dokumentacji, o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, w ramach jednego kontraktu, zlecenia lub umowy. . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3. lit. a) w pełni samodzielnie. . Roboty budowlane należycie wykonane oznacza roboty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. . Jako robotę budowlaną wykonaną należy rozumieć wykonane roboty, dla których wystawiono Protokół odbioru robót lub Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokumenty w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Protokołu odbioru lub Świadectwa Przejęcia. . Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż złoty polski, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP lub ostatniego kursu sprzed dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w przypadku gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. b) Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) oraz wykazującą się aktualną przynależnością do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. . Zamawiający informuje, że kierownik robót jest przewidziany do nadzoru nad realizacją całego przedmiotu zamówienia. . Zamawiający, określając wymogi dla wykazanej osoby, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. . Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takowe w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale, w pkt. 1 ppkt 1.3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 23 i ust. 5 ustawy, wymienione w pkt. 6 niniejszego rozdziału. c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy, musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP Odział w Szczecinie 26 1010 1599 0194 2213 9120 2000 odpowiednio z dopiskiem: "Wadium ZP/02/2020 Budynek nr 27 Mirosławiec" 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się również, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w sytuacji, w której wadium wnoszone jest przez pełnomocnika. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie elektronicznej gwarancji bankowej, elektronicznej gwarancji ubezpieczeniowej lub elektronicznego poręczenia dokument przedmiotowy musi zostać dołączony do oferty w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie Zakupowej oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tj. wystawców dokumentu). 7. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: a) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; b) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, wszystkie spory w zakresie wskazanych dokumentów rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim i tym samym poddane będą jurysdykcji sądów polskich. c) Dokumenty wadialne w postaci elektronicznej nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy. 8. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej wskazane poniżej wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie; b) określać kwotę gwarantowaną w zł (w wysokości ustalonej w treści SIWZ dla każdego zadania); c) określać termin ważności (termin związania ofertą); d) określać przedmiot gwarancji (zgodnie z zapisami SIWZ) e) z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. f) gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie musi zostać wniesione w formie oryginału. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. W przypadku braku wniesienia wadium lub wniesienia go nieskutecznie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 10 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie: jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłego bez winy Wykonawcy. wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko atmosferyczne lub inne, o charakterze nagłym, niedającym się przewidzieć, w szczególności: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach "na zewnątrz" powyżej 30°C, itp. Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający prowadzenie prac, z zastrzeżeniem, że wystąpienie zjawiska określonego jako siła wyższa musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub innego, równoważnego dokumentu. zmiany kierownika budowy lub robót na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany godzin wykonywania robót za pisemną zgoda obu stron, istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w lit. a), uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie, zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego, gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto). W przypadku, o którym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana terminu realizacji, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia. uchybienia terminu z wyłącznej winy zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela zamawiającego, tj.: plac budowy nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie; roboty budowlane nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru; termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowiązkami zamawiającego; przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak przygotowanych przepustek. wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy termin realizacji umowy przesuwa się o czas niezbędny na wykonanie tych robót, wynikający z kosztorysu inwestorskiego, wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub wojskowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji inwestorskiej przesunięcie terminu o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robót dodatkowych, wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy w nowej technologii, wystąpienie jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Świdwin codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.