Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-spo

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II'

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503191-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II'

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Dawid Studencki - pełnomocnik zamawiającego

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Regon: 12146431000000

ulica: os. Teatralne

Numer domu: 4a

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31-945

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 644 28 72; 12 644 28 71

e-mail: sekretariat@zjewm.krakow.pl

Fax: 12 644 99 97

Adres strony internetowej (URL): https://www.zjewm.krakow.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://www.zjewm.krakow.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.zjewm.krakow.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, sekretariat - pokój 213, II piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II'

Numer referencyjny:

ZP/1/PZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowanego przez Unię Europejską - w podziale na 4 części wg poniższego zestawienia:. . Część 1 - kurs Obiektywnych Badań Słuchu . Część 2 - kurs integracji sensorycznej . Część 3 - kurs "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień" . Część 4 - kurs masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na wyżej wskazane części - Wykonawca może zaoferować realizację zamówienia dla dowolnej liczby części. Szczegółowy opis każdego kursu zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV:

80500000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena90,00 Doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

nd

Informacje dodatkowe

nd

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nd

Informacje dodatkowe

nd

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej: . Część 1 - kurs Obiektywnych Badań Słuchu Wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osoba posiadającą wykształcenie co najmniej średnie i ukończone Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Osoba ta musi mieć udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki, której dotyczy niniejsza część postępowania. . Część 2 - kurs integracji sensorycznej Wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie magisterskie w zakresie fizjoterapii lub pedagogiki, posiadającą certyfikat terapeuty integracji sensorycznej. Osoba ta powinna mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki, której dotyczy niniejsza część postępowania.. . Część 3 - kurs "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień" Wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osoba posiadającą wykształcenie wyższe, certyfikat International Sherborne Foundation uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz co najmniej dwa lata doświadczenia w prowadzeniu w/w szkoleń. Osoba ta musi mieć udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki, której dotyczy niniejsza część postępowania. . Część 4 - Kurs masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej Wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: rehabilitacji, fizjoterapii, promocji zdrowia, zdrowia publicznego, terapii zajęciowej, medycyny, kosmetologii lub średnie zawodowe z zawodów medyczno-społecznych, certyfikat instruktorski potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej. Osoba ta musi mieć udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki, której dotyczy niniejsza część postępowania

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nd

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i doświadczenie w przeprowadzeniu przez wskazane osoby wymaganych wyżej kursów/szkoleń.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nd

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nd

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku 'Formularz ofertowy" - załącznik nr 2 oraz załączyć wymagane dokumenty podpisane przez wykonawcę. Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów do oferty: . Dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia oferty dla osoby, która podpisała ofertę (chyba, że umocowanie to wynika z ogólnodostępnych rejestrów tj. KRS i CEIDG). . Wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i doświadczenie w przeprowadzeniu przez wskazane osoby wymaganych kursów/szkoleń. b) Na kopercie należy umieścić napis: "Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II' - ZP/1/PZP/2020 c) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020r. do godz. 12.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, sekretariat - pokój 213, II piętro.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena90,00doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiany zaakceptowanego harmonogramu nieprowadzące do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o zmianie najpóźniej dzień przed planowaną zmianą w harmonogramie. Wszelkie pozostałe zmiany mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu do umowy 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez osobę/osoby wskazane przez wykonawcę w treści oferty, dopuszczalna jest ich zmiana jedynie za zgodą Zamawiającego, na osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu, które podlegało badaniu na etapie postępowania nie gorszym niż osoby, które mają one zastąpić.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nd

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nd

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ 2 - kurs Integracji sensorycznej

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.