Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Remont Domu Studenckiego ARKONA przy ulicy Chopina 61 w S

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Remont Domu Studenckiego ARKONA przy ulicy Chopina 61 w Szczecinie (2 postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552788-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Regon: 32058816100000

ulica: Al. Piastów

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 70310

Miejscowość: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0-91 449 4250, 449 4042

e-mail: zm@ps.pl

Fax: 0-91 449 4690

Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zut.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zut.edu.pl - menu: zakupy pow. 30 000 euro - przetargi - roboty budowlane

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, pok. 119

Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont Domu Studenckiego ARKONA przy ulicy Chopina 61 w Szczecinie (2 postępowanie)

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakres remontu wchodzą roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w Domu Studenckim: remont pokoi studenckich wraz z węzłami sanitarnymi i pomieszczeń ogólnego użytku (kuchnie, palarnie, pokoje do nauki, wejście do budynku) oraz roboty zewnętrzne - remont chodnika przy budynku. Roboty budowlane wewnętrzne: uzupełnianie tynków, malowanie ścian, sufitów, grzejników, rur wodnych i gazowych, licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe - izolacja podłoża, zbicie i ułożenie posadzek z płytek podłogowych terakotowych, wymiana wykładziny z PCV; zabudowy i ścianki działowe z płyty gk, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Roboty sanitarne: remont instalacji wod.-kan., próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji, wymiana armatury łazienkowej, demontaż i montaż grzejników. Roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiana opraw oświetleniowych; badania i pomiary elektryczne.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45410000-445450000-645442100-845421146-945430000-045431100-845320000-045431200-945331000-945310000-334953300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem tego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Przedmiot tych zamówień (pod warunkiem uprzedniego spełnienia wymogów wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) stanowić będą w szczególności roboty ogólnobudowlane: tynki, izolacje, malowanie, licowanie ścian i podłóg płytkami, wymiana wykładziny podłogowej, zabudowy z płyt g-k, zabudowa meblowa, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-07-02

lub zakończenia:

2018-09-10

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert może zadeklarować krótszy okres wykonania zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 800000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej trzy zamówienia (najważniejsze roboty budowlane), które spełniają następujące warunki: a)każda z trzech robót budowlanych obejmowała swoim zakresem roboty budowlane zbliżone rodzajowo z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia, przy czym przynajmniej jedno z tych trzech zamówień zrealizowane było w czynnym budynku zbiorowego zamieszkania oraz obejmowało w swoim zakresie remont pomieszczeń mieszkalnych oraz węzłów sanitarnych. b)przynajmniej jedna z trzech robót budowlanych była o wartości co najmniej 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), a dwie były o wartości min. 300 000 zł brutto każda; c)każda z trzech robót budowlanych została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; 2) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a)kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych, pełniący rolę kierownika budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b)kierownik robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)kierownik robót w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów określonych w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 (poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. przedkłada: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: a)Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego w wezwaniu, zamieszczone w nim informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w dziale V ust 2.2.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: dokumenty wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tzn. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego w wezwaniu, zamieszczone w nim informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w dziale w dziale V ust. 2.2.2 SIWZ. Wraz z wykazem Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. c)dokumenty finansowe, tzn. opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800000 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Sposób i forma wniesienia wadium podane zostały w dziale VIII SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca obok pisemnej formy szczegółowego kosztorysu ofertowego musi przedłożyć dodatkowo jego treść utrwaloną na elektronicznym nośniku informacji (np. płyta CD lub pen-drive) w formacie ath. Wykonawca, stosownie do postanowienia art. 17 ustawy z dnia 22.06.2016r o zmianie ustawy PZP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z póżn. zm.), jest uprawniony do złożenia Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 2) oraz Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu (zał. nr 3), w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym złożenie tych oświadczeń w formie pisemnej będzie w pełni wystarczające.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-07-02 2018-09-10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana nastąpi w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 1. Terminy wynikające z umowy, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych ustalone przez Strony w trybie i na warunkach określonych w § 3 umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: 1)Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia, spełniające warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 2)Niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów; 3)Wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej Umowie lub załączonym do niej Harmonogramie. Zmiana terminu nie może przekraczać 75% terminu realizacji wskazanego w Umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego; 4)W przypadku gdy zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, pod warunkiem że zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 5)W przypadku gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zaś wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne. 6)W przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i zarazem jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne; 7)W przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 8)Wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie - o czas wstrzymania prac. 9)Wstrzymania przez Zamawiającego prac objętych Umową z powodu nieudostępnienia przez użytkownika Obiektu wskazanych pomieszczeń w wymaganym terminie - o czas wstrzymania prac. 10)Opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej. 11)Zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego o wartość do 20%, jeżeli wykonanie tych robót nie leży w interesie Zamawiającego. 2. Określone w § 8 Umowy Wynagrodzenie może ulec zmianie w następujących przypadkach: 1)Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Maksymalną granicą zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie może być wyłącznie kwota wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana dotyczyć może wyłącznie tych części wynagrodzenia, które dotyczą czynności, których wykonanie podlega opodatkowaniu zmienioną stawką podatku VAT. 2)Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych. Roboty zamienne należy rozumieć jako takie rozwiązania, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia a wprowadzają jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy bądź zamieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV. Wskazana zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy. 3)Wystąpienia konieczności innego niż określony w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sposobu wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy w innym przypadku niż wskazany w ust. 2) niniejszego działu, w szczególności w celu możliwości uwzględnienia zmian objętych kompetencją nadzoru inwestorskiego lub z powodu: a)Konieczności wprowadzenia zmian do przedmiaru robót, w szczególności z powodu błędów; b)Woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić do skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą. 4)Zmiany Umowy, z tytułów, o których mowa w pkt 2) i 3) powyżej, mogą łączyć się ze zmianą (w tym wzrostem) ustalonego w Umowie (§ 8 ust. 1 Wzoru umowy) wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą podwyższenia wynagrodzenia będą dane zawarte w katalogach publikowanych przez katalogi Sekocenbud, przy czym, jeżeli strony Umowy nie ustalą inaczej, jako podstawę ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia przyjęte zostaną dane kalkulacyjne Sekocenbud podane w tym katalogu obowiązujące na moment dokonywania zmiany Umowy. Strony mogą również ustalić kwotę zmiany wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, a jeżeli przedmiotem zmiany są materiały lub urządzenia budowlane, również w oparciu o ceny tych materiałów i urządzeń w obrocie handlowym. 5)Niezależnie od postanowień ust. 2 pkt 1-3 niniejszego działu dopuszczona zostanie również zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP) w celu wykonania robót lub innych prac nie objętych Umową, których udzielenie Wykonawcy Umowy okaże się niemożliwe w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6) lub 7) ustawy PZP. Zmiana ta może być uwarunkowana spełnieniem przez inny podmiot (którego osoby, sprzęt, urządzenia i materiały, w tym materiały budowlane podlegają wprowadzeniu na teren budowy) wymogów wskazanych w § 2 ust. 17 Wzoru umowy. 6)Zmiana Umowy w przypadku wskazanym w pkt 5 może łączyć się z podwyższeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wzoru umowy, przy czym okolicznością stanowiąca podstawę wzrostu wynagrodzenia będzie opłata wynikająca z uzasadnionego przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem na terenie budowy dodatkowych (poza Umownych) robót lub innych prac, wzrostu kosztów: a)Korzystania z infrastruktury budowy, w tym istniejącego zaplecza socjalno-biurowego, ochrony terenu budowy, wywozu nieczystości bytowych, mediów, ogrodzenia oraz oświetlenia budowy; b)Zwiększenia wysokości wynagrodzenia kierownika budowy ze względu na zwiększony zakres obowiązków łączący się z wykonaniem robót objętych Umową o niniejsze zamówienie na tym samym terenie budowy co robota objęta Umową. 7)Wystąpienia konieczności pomniejszenia - w uzasadnionych przypadkach - zakresu rzeczowego Umowy o zamówienie (wyłączenie części robót lub innych prac z zakresu Umowy), połączonego jednak zawsze z pomniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Wzoru umowy. 8)Wystąpienia gwałtownej dekoniunktury na rynku materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Umowy. 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy: 1)Zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe wskutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej; 2)Okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa; 3)Nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 4)Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 5)Nastąpi zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zmiana przewidziana w art. 149 ust.1 PZP; 6)Dopuszczalna będzie zmiana Umowy wprowadzająca do Umowy podwykonawstwo, w sytuacji w jakiej podwykonawstwo objęte zakresem niniejszego zamówienia nie zostało zgłoszone do oferty (dział X ust. 4 SIWZ). Zmiana zakresu podwykonywanych robót może być uznana za nieistotną zmianę Umowy w sprawie zamówienia, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. W takim przypadku warunki zmiany Umowy o zamówienie określać będą odpowiednio postanowienia §2 umowy z załącznika nr 3 SIWZ. 7)Wystąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust 1 PZP. Wykonawca obowiązany jest wówczas wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 8)Nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych związanych z poprawą technologii lub podwyższeniem standardów wykonania; 9)Wystąpią roboty konieczne (niezbędne), warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego; 4. Dopuszczona zostanie również zmiana oznaczeń Stron oraz zmiana tekstu Umowy w zakresie niewskazanym w ust. 1 - 3, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na treść ustalonych w Umowie zobowiązań Stron. 5. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania Umowy, o których mowa w ust. 1-4: 1)Mogą zostać dokonane wyłącznie na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP; 2)Wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Strony w formie pisemnej aneksu do Umowy. 6. Zmiany Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 - 2 zostaną wprowadzone w zakresie ustalonym negocjacjami Stron, z uwzględnieniem postanowień ust. 7-9. 7. Podstawę zmiany ustalonego w Umowie Wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 2) lub 3) w zakresie dotyczącym robót budowlanych stanowią wskazane w ofercie Wykonawcy dane do kosztorysowania, a w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania materiałów zamiennych, ceny tych materiałów należy przyjąć wg średnich stawek Sekocenbudu za dany kwartał. 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót określonego w SIWZ, podstawę do pomniejszenia Wynagrodzenia stanowić może wartość robót, o które pomniejszono zakres robót, wyliczona na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 9. Ewentualne koszty wynikające z wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w postanowieniach powyższych, w tym koszty powołania i wydania opinii biegłego rzeczoznawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia w Umowie ponosić będzie strona Umowy, która wystąpi o ich wprowadzenie, chyba że konieczność zmian będzie wynikiem zawinionego postępowania strony drugiej. 10. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania Umowy, o których mowa w ust. 1-8 niniejszego działu wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę, w formie pisemnej, aneksu do Umowy. Z wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3 niniejszego działu, żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu. Wykonawca nie odmówi Zamawiającemu zgody na wprowadzenia na teren budowy osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych innego podmiotu (i koniecznych zmian Umowy z tym związanych). Zamawiający zastrzega sobie również prawo uprzedniego negocjowania z Wykonawcą zmian do Umowy, w szczególności zmian polegających na zmianie wysokości wynagrodzenia Umownego. 11. Wskazane w niniejszym dziale przyczyny (możliwości) wprowadzenia zmian Umowy mogą wystąpić na podstawie jednego lub większej liczby aneksów. Podstawę tego samego aneksu może stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna przyczyna (możliwość zmiany Umowy) spośród przyczyn wskazanych w niniejszym dziale. 12. Zmiany Umowy na podstawie postanowień powyższych niniejszego działu nie mogą naruszać dyspozycji art. 140 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Szczecin codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.