Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Remont dachu w budynku przy ul Antoniego 33b we Wrocławiu

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Antoniego 33 we Wrocławiu reprezentowana przez ZGN "WRO-DOM" Sp. z o.o.

Remont dachu w budynku przy ul. Antoniego 33b we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551650-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zakład Gospodarki Nieruchomościami "WRO-DOM" Sp. z o. o. działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Antoniego 33 we Wrocławiu NIP: 897-16-42-107, REGON: 932174891

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Antoniego 33 we Wrocławiu reprezentowana przez ZGN "WRO-DOM" Sp. z o.o.

Regon: 932174891

ulica: Św. Antoniego

Numer domu: 19

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50-073

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 71 344 22 41

e-mail: wro-dom@wro-dom.pl

Fax: 71-344-22-41 wew. 47

Adres strony internetowej (URL): www.wro-dom.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.wro-dom.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Wspólnota Mieszkaniowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

NIE

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wro-dom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

NIE

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Zakład Gospodarki Nieruchomościami "WRO-DOM" Sp. z o. o. ul. Św. Antoniego 19, 50 - 073 Wrocław pokój 206

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dachu w budynku przy ul. Antoniego 33b we Wrocławiu

Numer referencyjny:

ZP/1/WMA-33/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont dachu w budynku przy ul. Antoniego 33b we Wrocławiu w zakresie objętym przedmiarem Zamawiającego oraz dokumentację projektową.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena80,00okres gwarancji20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Oświadczenie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Ubezpieczenie OC na kwotę minimum 500.000 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca winien wykazać zrealizowanie/realizację min. 3 robót budowlanych, każda odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj: - obejmujące swoim zakresem remont dachu w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda

Tak

Informacje dodatkowe:

Kierownik budowy posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 18-to miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane - zgodnie ze wzorem Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem Załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączenie dowodów dotyczących podstawy do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga również złożenia oświadczenia o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ W celu potwierdzenia przez Wykonawcę zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. pkt. 12 - 22 PZP (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000 zł .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Warunki dokonania zmian w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy są dopuszczalne w wypadku: a) przerwania, wstrzymania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej, w tym konserwatora zabytków lub w wyniku wydania wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) wystąpienia siły wyższej; c) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym i in; d) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót; e) zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w przypadku: odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania tych prac lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy; b. pojawienie się nowszej technologii wykonania opisanych w Specyfikacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c. wystąpienia niebezpieczeństwa, jak kolizja w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji; d. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2. W przypadkach wskazanych w pkt 2 a - 2 e powyżej, umowa może zostać przedłużona o liczbę dni przerwania, wstrzymania wykonywania umowy z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego na ponowne podjęcie robót. O zaistnieniu powyższych okoliczności, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie, przed upływem terminu realizacji umowy. Warunkiem zmiany umowy jest podpisanie stosownego aneksu przez obie Strony. 3. Warunki dokonania zmian w odniesieniu do zakresu i sposobu, ewentualnie terminu wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez zmianę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Zmiana zakresu rzeczowego może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Robót ustali istotne błędy lub braki dotyczące zakresu robót w Dokumentacji Projektowej. Zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania Różnica pomiędzy wartościami Robót niezbędnymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania Dokumentacją i Umową i nie wykonywanymi w wyniku ww. zmiany będzie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę różnicę zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy; warunkiem zmiany wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony stosownego Aneksu (Zmiany Umowy). 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, jeżeli nastąpi konieczność wykonania robót zapobiegających powstaniu wady obiektu budowlanego. Zmiana taka obejmować będzie zmianę zakresu rzeczowego Robót i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót niezbędnych do wykonania w wyniku ww. zmiany będzie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę wartość. 6. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, przez żądanie skierowane do Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę uwzględniając sposób obliczenia ceny oferty, o którym mowa w pkt 8) lub przez Wykonawcę. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót objętych Umową, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji Zamawiającego, jeżeli generuje ona zmiany finansowe oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy. 7. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskować o zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałą wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu (lub je podwyższą) oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację. Po uzyskaniu powyżej określonej akceptacji, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca dokonuje jej na własny koszt zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu niniejszej Umowy. 8. Wycena zmian: Ilekroć w ust. 5) - 6) jest mowa o kosztorysie zamiennym należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony przez Wykonawcę: 9. na podstawie pozycji Kosztorysu wykonawczego dla robót, dla których jest to możliwe, 10. metodą kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących) postanowieniach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz. 867), a przyjętych do stosowania zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego - dla robót zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym. 11. Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót dodatkowych i zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym) określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o następujące składniki cenotwórcze: 12. ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie średnim wynikającym z publikacji kwartalnych Sekocenbud ustalanych na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR), 13. w przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych wyżej w pkt 13) brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako ceny hurtowe konkretnego producenta na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych; podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta. 14. Jeżeli cena jednostkowa Robót określona przez Wykonawcę w trybie wskazanym wyżej przedstawiona do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia wiążącej korekty ceny jednostkowej. 15. Pozostałe warunki dokonania zmian umowy. Zmiana umowy może polegać na: a) ograniczeniu niektórych obowiązków Wykonawcy jeżeli ich niewykonanie przez Wykonawcę nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie umowy, a przyspieszy zakończenie realizacji przedmiotu umowy i ograniczeniu wynagrodzenia Wykonawcy;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.