Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Remont dróg na terenie Gminy Zamość styczeń 2020 r

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

Remont dróg na terenie Gminy Zamość styczeń 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505896 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

Regon: 60235179000000

ulica: Szczebrzeska

Numer domu: 120

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22 400

Miejscowość: Zamość

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 84 639 05 82,

e mail: gzok@zamosc.org.pl,

Fax: 84 639 05 82

Adres strony internetowej (URL): http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

ul. Szczebrzeska 120, 22 400 Zamość, II piętro pok. 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg na terenie Gminy Zamość styczeń 2020 r.

Numer referencyjny:

GZOK.2710.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Część 1 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami 2.1.1. Zakres zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Zamość zgodnie z opisem: a) oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) przygotowanie uszkodzonego miejsca (usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno suchego, oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, pyłu i piasku) c) uzupełnienie uszkodzonego miejsca grysami i emulsją asfaltową z remontera (patchera) przy głębokości ubytków do 3,0 cm. d)Ilość materiału (emulsja + grysy w odpowiednich proporcach) do wykonania prac opisanych w tym punkcie: 75 ton. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia podana ilość jest szacunkowa i wykonawca musi być przygotowany na możliwość wykonywania prac w większym lub mniejszym zakresie po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie wynagrodzenie kosztorysowe. e)Lokalizacja wykonania zadania: Drogi Gminy Zamość, docelowe powierzchnie robocze zostaną wskazane przez Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. f) Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Gwarancja obejmuje naprawę wszystkich powstałych pęknięć wypełnionych ubytków w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Wykonawca odpowiada za wykonane robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo na budowie. Po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. g)Remont należy wykonać przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter winien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów i nadawania ziarnom grysu dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. h)Do remontu cząstkowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 B3 PU/RC spełniające wymagania zgodnie z PN EN 13808:2013 10E i)Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy frakcji 2 5 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN EN 13043/2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu". j)O potrzebie i miejscu rozpoczęcia Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem (zgodnie z ofertą) Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia na bieżąco obmiaru robót (w tonach), na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału (w tonach). Wbudowane przez Wykonawcę materiały powinny posiadać Deklaracje zgodności materiałów z obecnie obowiązującymi normami wystawione przez Producenta CPV: 45233142 6 2.2 Część 2 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno bitumiczną 2.2.1 Zakres zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno bitumiczną na terenie Gminy Zamość zgodnie z opisem: a) oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) wycięcie lub frezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni głębokość minimum 4 cm z nadaniem regularnych kształtów, c) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, d)skropienie dna i krawędzi pionowych naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mieszanki mineralno bitumicznej grubości 4 cm w warstwie ścieralnej. W przypadku głębokości uszkodzenia większej niż 4 cm dolną warstwę należy wypłycić materiałem (urobkiem z frezowania destruktem) powstałym po wyfrezowaniu ubytku, zagęścić, a następnie skropić ją emulsją asfaltową i rozścielić warstwę górną z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 4 cm (po zawałowaniu). W każdym przypadku należy poszczególne warstwy zagęścić. f) posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego, g) Grubość warstwy ścieralnej po zawałowaniu: minimum 4 cm. Ilość masy do wykonania prac opisanych w tym punkcie (po zawałowaniu): uszkodzenia do remontu(remont cząstkowy) 200 m2 (po zawałowaniu), nakładki asfaltowe o grubości 4 cm 2000 m2 (po zawałowaniu) wykonywane w częściach o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2: wykonane za pomocą rozściełacza o regulowanej szerokości roboczej: 1,0 m 5,0 m. Dodatkowo przy wykonywaniu nakładek należy wyregulować studnie kanalizacyjne dopasowując je do poziomu nowej nawierzchni: 6 sztuk. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe Zamawiający szacuje, że ilość urobku pozyskanego z frezowania będzie wystarczająca do wypłycenia ubytków. i)Lokalizacja wykonania zadania: Drogi Gminy Zamość, docelowe powierzchnie robocze zostaną wskazane przez Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. j) Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Gwarancja obejmuje naprawę wszystkich powstałych pęknięć, wybić wypełnionych ubytków w terminie do 2 dni od zgłoszenia. k)Wykonawca odpowiada za wykonane robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo na budowie. Po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. l)O potrzebie i miejscu rozpoczęcia Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem (zgodnie z ofertą). Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować: asfalty drogowe wg PN EN 12591:2010 (Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych) lub polimeroasfalty wg PN EN 14023:2011 (Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami). Można również stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. Wbudowane przez Wykonawcę materiały powinny posiadać Deklaracje zgodności materiałów z obecnie obowiązującymi normami wystawione przez Producenta, które należy dostarczyć przed odbiorem robót budowlanych. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie wynagrodzeniem ryczałtowych. Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia na bieżąco obmiaru robót (w m2), na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału (w m2). CPV: 45233142 6 2.3 Część 3 Remont gruzem. Wbudowanie 1000 ton gruzu. Wymagania składu, parametrów gruzu: gruz powinien być betonowo ceglany, kruszony, bez elementów metalowych, zawartość zanieczyszczeń organicznych do 10%, frakcja gruzu: 0 90 mm Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie (walcem wibracyjnym o wadze minimum 8 ton) gruzu na terenie Gminy Zamość. Remont dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia na bieżąco obmiaru robót, na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe CPV: 45233142 6 2.4 Część 4 Remont kruszywem przy pomocy równiarki, koparko ładowarki i walca Wbudowanie kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego z przygotowaniem podłoża przy pomocy równiarki, koparko ładowarki i walca Wykonawca powinien dysponować równiarką oraz koparko ładowarką oraz walcem o wyborze rodzaju sprzętu będzie decydować zamawiający. Przygotowanie podłoża powinno polegać na wyrównaniu korony drogi równiarką samojezdną, drogową minimum III klasy i zagęszczeniu jej walcem wibracyjnym, minimum 8 tonowym przy użyciu materiału zalegającego na drodze. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie (walcem wibracyjnym o wadze minimum 8 ton) kruszywa mineralnego, łamanego dolomitowego o frakcji: a) 0 31,5 mm w ilości 1500 ton oraz: b) 4 31,5 mm w ilości 1500 ton zawartość zanieczyszczeń kruszywa: do 5%. Kruszywo powinno spełniać normę PN EN 13043. Wbudowane przez Wykonawcę materiały powinny posiadać Deklaracje zgodności materiałów z obecnie obowiązującymi normami wystawione przez Producenta, które należy dostarczyć przed odbiorem robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: a) zakup i dostarczenie kruszywa; b) profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych lub tłuczniowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża równiarką drogową c) wypełnienie i rozścielenie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym; d) wyrównanie powierzchni naprawianych miejsc z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego e)zagęszczenie walcem wibracyjnym Do prac należy użyć zestawu składającego się z równiarki drogowej minimum III klasy oraz koparko ładowarki oraz walca drogowego o masie minimum 8 ton. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe Grubość warstwy wbudowanego kruszywa: od 8 cm do 20 cm po zagęszczeniu grubość warstwy będzie wskazana przez Zamawiającego. Należy zapewnić równość nawierzchni i uzyskać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych. Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie zwracając szczególną uwagę na urządzenia obce (studzienki wodociągowe, itp.) znajdujące się w drodze oraz szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Wykonawca w trakcie wykonywania zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowania kruszywa na nr tel. 84 6390582. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie dostarczonego kruszywa. W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować niszczenia nawierzchni dróg. Dowóz kruszyw w celu naprawy dróg będzie następował sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: a) prowadzenie na bieżąco obmiaru robót (w tonach), na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału (w tonach); b) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie; c) zapewnienie właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu; d) nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich; e) przestrzeganie przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego; f) dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał; g) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych prac w okresie trwania robót; h) zapewnienie osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do obsługi sprzętu budowlanego w szczególności równiarki, koparko ładowarki, walca. Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy, nie częściej niż raz na tydzień. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie po ich odbiorze. Remont dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142 6 2.5 Część 5 Remont przełomów Zakres zamówienia obejmuje naprawę przełomów na drogach gminnych polegający na wykonaniu następujących robót: KNR AT 03 0102 01 Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach o gr. do 4 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wskazane składowisko Zamawiającego w odległości do 1 km od miejsca urobku. KNR 2 01 0206 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy i kosztem składowania KNNR 2 31 0104 01 Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zawałowaniu KNNR 6 0113 02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych grubości 40 cm KNNR 6 1005 07 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 km/m2 KNNR 6 0308 02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm. Szacunkowy zakres prac: 200 m2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót: rozściełacz, walec, zagęszczarka o masie minimum 250 kg, koparka, frezarka, piła do asfaltu. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia podana ilość jest szacunkowa i wykonawca musi być przygotowany na możliwość wykonywania prac w większym lub mniejszym zakresie po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie wynagrodzeniem kosztorysowym wyliczonym na podstawie kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w pomiarach na każdym etapie prac. Wykonane pomiary, potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę i Zamawiającego będą stanowić obmiar, który zostanie przeniesiony do kosztorysu powykonawczego. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142 6 2.6 Część 6 Remont równiarką dróg gminnych. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych, profilowanie dróg, ścinanie poboczy, prace remontowe na działkach gminnych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Zamość w 2020 roku w ilości 300 godzin pracy. Remont dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym na podstawie ceny brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze bez dojazdu. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia podana ilość jest szacunkowa i wykonawca musi być przygotowany na możliwość wykonywania prac w większym lub mniejszym zakresie po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie wynagrodzeniem kosztorysowym wyliczonym na podstawie kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest posiadać równiarkę samojezdną o mocy minimum 110 kW, napędzie na wszystkie koła oraz koparko ładowarkę wraz z operatorami posiadającymi stosowne uprawnienia i doświadczenie w profilowaniu dróg gruntowych i tłuczniowych. Wraz z równiarką Wykonawca zapewni we własnym zakresie, paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy, operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do przedmiotu zamówienia: przynajmniej uprawnienia operatora III klasy równiarek lub równoważne. Profilowanie dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142 6 2.7 Część 7 Remont walcem dróg gminnych Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych, prace remontowe na działkach gminnych walcem drogowym o masie minimum 12 ton na terenie gminy Zamość w 2020 roku w ilości 50 godzin pracy walca. Jest to ilość szacunkowa podana wyłącznie do wyceny oferty w związku z czym Wykonawca musi być przygotowany na świadczenie usługi w większym lub mniejszym zakresie wynagrodzenie kosztorysowe. Praca walca rozliczana będzie w systemie godzinowym na podstawie ceny brutto za jedną godzinę pracy walca na drodze bez dojazdu. Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest posiadać walec drogowy o masie minimum 12 ton oraz operatora posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie w zagęszczaniu materiału kamiennego na drogach gruntowych i tłuczniowych. Wraz z walcem Wykonawca zapewni we własnym zakresie, paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy, operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do przedmiotu zamówienia. Zagęszczanie walcem odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. 2.8 Część 8 Remont koparko ładowarką dróg gminnych Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych, prace remontowe na działkach gminnych koparko ładowarką na terenie Gminy Zamość w 2020 roku w ilości 50 godzin pracy koparko ładowarki. Jest to ilość szacunkowa podana wyłącznie do wyceny oferty w związku z czym Wykonawca musi być przygotowany na świadczenie usługi w większym lub mniejszym zakresie wynagrodzenie kosztorysowe. Praca walca rozliczana będzie w systemie godzinowym na podstawie ceny brutto za jedną godzinę pracy koparko ładowarki na drodze bez dojazdu. Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest posiadać koparko ładowarkę oraz operatora posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie. Wraz z walcem Wykonawca zapewni we własnym zakresie, paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy, operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do przedmiotu zamówienia. Remont odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45233142 6

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00długość gwarancji20,00czas reakcji20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zgodnie z art.67.1.6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W przypadku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu przedmiotowych robót wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane cenami jednostkowymi ustalonymi na podstawie rozeznania rynku. Przewidywana wielkość zamówienia: do 50% dla każdej z 8 powyższych części.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków załącznik nr 2

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków załącznik nr 2

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków załącznik nr 2

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu załącznik nr 4

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

A. Wykazu narzędzi (załącznik nr 5), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Część 1 (Remont emulsją i grysami): patcher (remonter) Część 2 (Remont masą bitumiczną): rozściełacz o regulowanej szerokości roboczej od 1,0 m do 5,0 m Część 3: (Remont gruzem): równiarka drogowa minimum III klasy, walec drogowy minimum 8 tonowy Część 4: (Remont kruszywem): równiarka drogowa minimum III klasy, koparko ładowarka, walec minimum 8 tonowy drogowy Część 5: Remont przełomów: frezarka do asfaltu, skrapiarka lub patcher, koparka, walec, rozściełacz Część 6: (Remont równiarką): równiarka drogowa Część 7 (Remont walcem dróg gminnych): walec o masie minimum 12 ton Część 8: (Remont koparko ładowarką): koparko ładowarka B. Wykaz osób(załącznik nr 6) załącznik wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Część 1 (Remont emulsją i grysami): operator patchera (remontera) Część 2 (Remont masą bitumiczną): operator rozściełacza Część 3: (Remont gruzem) operator: równiarki, walca drogowego Część 4 (Remont kruszywem): operator: równiarki drogowej minimum III klasy, koparko ładowarki walca drogowego Część 5: Remont przełomów: operator frezarki do asfaltu, skrapiarki lub patchera, koparki, walca, rozściełacza Część 6 (Remont równiarką): operator równiarki Część 7 Remont walcem dróg gminnych: operator walca Część 8: (Remont koparko ładowarką): operator koparko ładowarki

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00długość gwarancji20,00czas reakcji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Określa się możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz terminu wykonania umowy w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, b) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Tak

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno bitumiczną

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zamość codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.