Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo

Powiat Chełmiński

Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo - Grzybno

Data utworzenia: 2019-12-30T14:26:35.757

Data publikacji: 2019-12-30T14:47:14.167

Nazwa zamawiającego: Powiat Chełmiński

Ulica: ul. Harcerska

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 87111847700000

Miejscowość: Chełmno

Kod pocztowy: 86-200

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: 056 6772410, 6772433

Fax: 566 772 421

E-mail: sekretarz@powiat-chelmno.pl

Biuletyn: 510283012-N-2019

Pozycja: 510283012-N-2019

Strona WWW: www.powiat-chelmno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 623023-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo - Grzybno

Numer referencyjny: PZD.272.8.2019.KŻ

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo – Grzybno, na odcinku według kilometrażu drogi od km 2+601,00 do km 3+101,00”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót oraz sposób ich wykonania przedstawione są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ na bazie, których należało opracować kosztorys ofertowy. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1)Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga obowiązkowego zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy w szczególności osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli pracowników na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorów sprzętu i maszyn budowlanych. Powyższy wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy (podwykonawcy) musi być realizowana w ramach umowy o pracę. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt 2 i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, którym mowa w pkt 2, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w trakcie realizacji zamówienia, co do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty (w zakresie wskazanym w wezwaniu): a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy (umów) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL, wysokości wynagrodzenia pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w SIWZ i jej załącznikach nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Chełmno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.