Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Remont mieszkań z ruchu ludności Część nr 4

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551478-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

Regon: 2065202300000

ulica: 3 Maja

Numer domu: 51

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59-100

Miejscowość: Polkowice

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 76 746 90 00,

e-mail: sekretariat@pgmikm.polkowice.pl,

Fax: 76 746 90 30

Adres strony internetowej (URL): www.ppk.polkowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pgmikm.polkowice.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.pgmikm.polkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w Sekretariacie na I piętrze, pok. nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 4

Numer referencyjny:

DZPA.231.3.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 4" jest przygotowanie niezamieszkałych nw. lokali do powtórnego zasiedlenia, tj. przywrócenie ich pełnej sprawności techniczno-użytkowej poprzez remont elementów wyposażenia i wykończenia lokalu, w tym: tynków ścian, malatury, izolacji, okładzin i wykładzin ścian i podłóg, wymianę lub naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji, części instalacji elektrycznej z osprzętem, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem: 1. Polkowice, ul. 11 Lutego 26/15; 2. Polkowice, ul. Miedziana 7/6 3. Polkowice, ul. Hubala 26/51 4. Polkowice, ul. Hubala 28/51 i 52 Przewidywany zakres robót określa dokumentacja techniczna w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót [ST] z załączonym przedmiarem robót Zamawiającego dla każdego lokalu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ]. W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. Podane w ST lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie umożliwiał osiągnięcie założonych standardów technicznych [parametrów fizyko- technicznych], co najmniej takich jak wskazane w dokumentacji technicznej, a wszędzie tam gdzie w opisach występują nazwy własne materiałów można zastosować materiały inne pod warunkiem wykazania Zamawiającemu na etapie wykonawczym ich równoważności na min. 3 dni przed zamontowaniem lub użyciem. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek wykazania na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem, że zaproponowane produkty i urządzenia - jako równoważne, będą spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w udostępnionej przy przetargu dokumentacji technicznej. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ofertowa odpowiadać powinna zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie poza okolicznościami przedstawionymi w projekcie umowy. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu opłaconą polisę (polisę wraz z dowodem uiszczenia należnych składek), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu. Wykonawca zobowiązany jest na wykonane roboty oraz wymienianą stolarkę okienną i drzwiową udzielić gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek. Okres rękojmi za wady ustala się na równy okresowi gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek (* - Zamawiający przyjął okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia jako jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.).

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45453000-745400000-145310000-345330000-945331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie będzie mogło być udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

56

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający ZASTRZEGA obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z pkt. III. 4 niniejszej SIWZ [Wykonanie robót ogólnobudowlanych dotyczących tynków, malatury, okładzin z glazury, posadzek z terakoty, wykładzin PCV, paneli podłogowych]. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 4 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a) czynności związane z ułożeniem: okładzin z glazury, posadzek z terakoty, wykładzin PCV, paneli podłogowych - co najmniej 2 osoby, b) roboty malarskie i tynkarskie - co najmniej 2 osoby. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 11 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: ? należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze i złożoności zbliżonej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegających na wykonywaniu robót remontowych/ inwestycyjnych polegających na remoncie/ wykonywaniu mieszkań lub pomieszczeń obejmującym wymianę/ montaż stolarki, remont/ wykonanie: powłok malarskich, tynków, okładzin ściennych oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych, na łączną kwotę minimum 80.000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: - co najmniej jeden z nich wykaże należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze i złożoności zbliżonej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegających na wykonywaniu robót remontowych/ inwestycyjnych polegających na remoncie/ wykonywaniu mieszkań lub pomieszczeń obejmującym wymianę/ montaż stolarki, remont/ wykonanie: powłok malarskich, tynków, okładzin ściennych oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych, na łączną kwotę minimum 80.000,00 zł brutto.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE D niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralną część. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w drodze obustronnie podpisanego aneksu. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, tj. w następującej sytuacji: 1) Termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie prac przez Wykonawcę, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 4 projektu umowy, b) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 67 lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zadania do realizacji. 2) Ograniczenie zakresu podstawowego robót będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności technicznych lub organizacyjno-ekonomicznych nieprzewidzianych przez Zamawiającego: a) Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu podstawowego robót nie będzie dochodził żadnego odszkodowania, a w związku z powyższym nie wniesie również zastrzeżeń do zmiany wynagrodzenia; b) zmiana wynagrodzenia w ww. sytuacji nastąpi na podstawie wyceny wartości kosztorysowej robót niewykonanych [objętych przedmiotem zamówienia] po dokonaniu ograniczeń - w oparciu o odpowiednie KNR, KNNR stosując ceny czynników produkcji [R, Ko, Kz, Z] ujęte w formularzu ofertowym, a w przypadku cen materiałów przyjmując wartości jako nie wyższe niż średnie ceny z informatorów cenowych typu SEKOCENBUD / INTERCENBUD itp. z okresu trwania robót. c) w przypadku ograniczenia zakresu podstawowego robót o remont całego mieszkania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o cenę remontu tego mieszkania, którego ograniczenie dotyczy, określoną w § 6 ust. 1. 3) Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 5) Zmiana osób funkcyjnych reprezentujących strony w toku realizacji zadania, wymaga zawiadomienia na piśmie i nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy. W przypadku osób pełniących na budowie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zaangażowanych do prowadzenia i nadzoru robót zmiana może nastąpić z uwzględnieniem uregulowań prawa budowlanego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Polkowice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.