Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki

Ogłoszenie nr 510279822-N-2019 z dnia 21-12-2019 r.
Gmina Proszowice: remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. Proszowice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618360-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. Proszowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WIP-RI.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. Proszowice, polegający na wymianie istniejącego rurociągu PVC na rurociąg z rur PE100RC SDR11 dn110, dn160, dn225 i dn315, wymianie i dostosowaniu lokalizacji hydrantów oraz wymianie zasuw przyłączy domowych. Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Przebieg wodociągu z oznaczeniem części zawiera Załącznik B – mapa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231000-5, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: pólnocna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej „ustawa”) postępowanie unieważnia. W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert. Cena oferty, którą Zamawiający mógłby uznać za najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada środków pozwalających na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty w części I północna.
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: południowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65314.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA, Halina Kasprzyk,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sieciechowice 275
Kod pocztowy: 32-095
Miejscowość: Iwanowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222783.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214389.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.