Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Remonty dróg na terenie gminy Łowicz w 2018 roku

Gmina Łowicz

Remonty dróg na terenie gminy Łowicz w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552575-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Łowicz

Regon: 75014831900000

ulica: ul. Długa

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 99400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 46 830 26 30

e-mail: k.kedzia@ug.lowicz.pl

Fax: 46 830 26 31

Adres strony internetowej (URL): http://bip.uglowicz.nv.pl, www.gminalowicz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.uglowicz.nv.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.uglowicz.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie/dostarczenie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej

Adres:

Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty dróg na terenie gminy Łowicz w 2018 roku

Numer referencyjny:

ZP.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Łowicz. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części: Część I: Remont - wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg w miejscowościach Pilaszków oraz Zielkowice na terenie gminy Łowicz: 1) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pilaszków.Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku wewnętrznej o długości 1200 m i szerokości 4,1 m w miejscowości Pilaszków. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC16W dla KR1 o grubości 5 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S dla KR1 o grubości 4 cm, mechaniczne ścinanie poboczy, plantowanie poboczy z uzupełnieniem ubytków pospółką gruboziarnistą, wykonanie poboczy, wykonanie przepustu rurowego z rur HDPE o średnicy 500 mm, wymianie i ustawienie oznakowania pionowego. 2) Remont drogi gminnej w miejscowości Zielkowice (Kępy). Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 1219,00 m w miejscowości Zielkowice (Kępy). Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczanie przepustu z namułu, uzupełnienie ubytków podbudowy z kruszyw naturalnych, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi, skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej dla KR-1 gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej dla KR1 grubości 4 cm, wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej - 2 szt. wykonanie poboczy, oczyszczanie rowu z namułu, odnawianie farbą poręczy ochronnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 3) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Zielkowice (Kępy). Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi wewnętrznej o długości 752,00 m. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - 4 szt., oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną skropienie istniejącej nawierzchni drogowej emulsja asfaltową na zimno,wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej dla KR-1 gr. 3 cm,mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej,wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej dla KR1 grubości 3 cm,wykonanie poboczy z kruszywa łamanego Część II: Remont - wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg w miejscowościach Strzelcew, Popów, Klewków, Zabostów Mały i Zabostów Duży na terenie gminy Łowicz: 1) Remont drogi gminnej Nr 105253 Strzelcew -Popów. Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 250 m w miejscowości Strzelcew. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczenie i wyrównanie istniejącego podłoża mieszanką mineralno-bitumiczną, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej dla KR-1 gr. 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej dla KR1 grubości 3 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, oczyszczanie rowu z namułu 2) Remont dróg dojazdowych w miejscowości Popów: a) Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej w miejscowości Popów o długości 192,00 m (działka nr ewid. 722). Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, skropienie istniejącej nawierzchni drogowej emulsja asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej dla KR-1 gr. 3 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej dla KR1 grubości 3 cm, ścinanie i plantowanie poboczy, oczyszczanie rowu z namułu b) Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej w miejscowości Popów o długości 290,00 m (działka nr ewid. 657). Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, skropienie istniejącej nawierzchni drogowej emulsja asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej dla KR-1 gr. 3 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej dla KR1 grubości 3 cm, ścinanie i plantowanie poboczy, oczyszczanie rowu z namułu 3) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Klewków. Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 693,00 m w miejscowości Klewków. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczenie i wyrównanie istniejącego podłoża mieszanką mineralno-bitumiczną, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na zimno, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej dla KR1 grubości 3 cm, plantowanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego 4) Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach Zabostów Duży i Zabostów Mały. Przedmiotem zadania jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejscowości Zabostów Duży o długości 674,00 m (działka nr ewid. 255 i nr ewid. 289) oraz w miejscowości Zabostów Mały o długości 242,00 m. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, skropienie istniejącej nawierzchni drogowej emulsja asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej dla KR-1 gr. 3 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nowej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej dla KR1 grubości 3 cm, plantowanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego Część III: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Guźnia oraz Dąbkowice Górne oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Strzelcew i Otolice na terenie gminy Łowicz: 1) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Guźnia oraz Dąbkowice Górne. Przedmiotem zadania jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku drogi wewnętrznej o długości 420,00 m w miejscowościach Guźnia oraz Dąbkowice Górne. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 2) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelcew. Przedmiotem zadania jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku drogi wewnętrznej o długości 440,00 m w miejscowości Strzelcew. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. 3) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Otolice. Przedmiotem zadania jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku drogi wewnętrznej o długości 140,00 m w miejscowości Otolice. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wykonanie oznakowania pionowego 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości tożsamy z udzielonym okresem rękojmi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 11 do SIWZ). 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie http://bip.uglowicz.nv.pl

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233220-745233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

dotyczy Części I: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 400 000,00 zł każde (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane). Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. -dysponuje: minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. dotyczy Części II: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 250 000,000 każde (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane). Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. - dysponuje: minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. dotyczy Części III: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwa zadania w zakresie wykonania nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto każda (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane). Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. - dysponuje: minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanym w specjalności drogowej. Uwaga: Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla Części I, II i III pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do wszystkich części. 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 stosuje się

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy, wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Część II: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Część III: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, t.j.: do 21 maja 2018 r. do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA II Oddział Łowicz 85 1240 1819 1111 0000 1088 6643 z adnotacją: "wadium na remonty dróg na terenie gminy Łowicz w 2018 roku - Część .....". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz musi zawierać następujące elementy: - wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - nazwę postępowania, - wskazanie sumy gwarancyjnej, - określenie terminu ważności gwarancji, - z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na każde pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy p.z.p. 9. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, przepisami prawa lub innymi normami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że ze względu na temperaturę powietrza nie dopuszcza do wykonywania robót, c) gdy wystąpi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych przy wykonywaniu robót lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamówień Wykonawcy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia takich warunków na terenie budowy, które odbiegają w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Strony mają prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, d) wystąpienia takich warunków na terenie budowy, które odbiegają w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony mają prawo do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w następujących sytuacjach: a) wystąpienia konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych jeżeli są one uzasadnione niższymi kosztami eksploatacji, koniecznością usunięcia stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej lub są korzystniejsze pod względem użytkowym w związku z prowadzoną w obiekcie działalnością, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia, b) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne - a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną wskazaną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub wg cenników Sekocenbud dla województwa łódzkiego, z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwóch opracowaniach. 4. W przypadku zmian określonych w ust. 3. lit. a), jeżeli ich wprowadzenie wiązałoby się ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogą dokonać korekty wynagrodzenia z zastosowaniem następujących zasad: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi wartość robót lub materiałów, które nie będą wykonywane lub zastosowane, w sposób określony w ust. 3 lit. b). O tę wartość zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, następnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi wartość rozwiązania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub obniżone o tę wartość, b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale możliwe jest określenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolację lub inną metodą, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robót tą metodą, c) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, z zastosowaniem metody, o której w lit. b, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu dla województwa łódzkiego, aktualne w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana. 5. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany umowy na podstawie wskazanej w umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym strona dowiedziała się, lub mogła dowiedzieć się o zdarzeniu lub okolicznościach uzasadniających żądanie zmiany. 7. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5., wszelkich dokumentów wymaganych umową i innych dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. W przypadku, gdy z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 występuje Wykonawca, zobowiązany jest on do przedłożenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 lub odpowiednio ust. 7 i ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 10. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z dokumentami i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy. 11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, strona powiadomi drugą stronę o akceptacji żądania zmiany niniejszej umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji rozwiązań zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-21

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 108 ze zm.), osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą następujące czynności: dotyczy Części I: frezowanie nawierzchni, wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnię, wykonywanie warstw nawierzchniowych drogi, wykonywanie poboczy, wykonywanie przepustów rurowych, roboty brukarskie, malowanie poręczy ochronnych, oznakowanie drogi, dotyczy Części II: wykonywanie warstw nawierzchniowych drogi, wykonywanie poboczy, oznakowanie drogi, dotyczy Części III: wykonywanie warstw nawierzchniowych drogi, oznakowanie drogi 2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wszystkie czynności wskazane w pkt 1, wykonywane będą przez osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 108 ze zm.), 3) W przypadku zmian dotyczących zatrudnienia w ramach czynności wskazanych w pkt 1 Wykonawca i/lub Podwykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować o nich Zamawiającego, składając każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy. 4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowiązany będzie niezwłocznie potwierdzić fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób, przedstawiając stosowne oświadczenie i zanonimizowane kopie umów o pracę. 5) Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 - 4 powinny zawierać co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wymogiem Zamawiającego czynności będą wykonywane / wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wskazanie liczby tych osób, wskazanie imion i nazwisk tych osób, wskazanie rodzaju umów o pracę zawartych z tymi osobami, datę zawarcia umowy, wymiar etatów tych osób, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Niedochowanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę obowiązków wynikających z pkt 2 ppkt 2 - 5, traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę i skutkowało będzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy. 4. W trakcie realizacji zamówienia, poza czynnością kontrolną określoną w pkt 2 ppkt 4), Zamawiający ma również prawo do:żądania wyjaśnień od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu określonego w pkt 1,przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Wykonawca i/lub Podwykonawca nie realizuje wymogu określonego w pkt 1, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Remont - wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg w miejscowościach Strzelcew, Popów, Klewków, Zabostów Mały i Zabostów Duży na terenie gminy Łowicz

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Łowicz codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.