Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Remonty i naprawy elementów małej architektury na terenie

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Remonty i naprawy elementów małej architektury na terenie miasta Piły w 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515756-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Regon 57076656800000

ulica ul gen. Władysława Andersa

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 64920

Miejscowość Piła

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 67 212 34 25

e-mail zampubl@zdiz.pila.pl

Fax 67 212 46 81

Adres strony internetowej (URL) www.zdiz.pila.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.zdiz.pila.pl/list.php?sid=39ea967036b39c6b530eb9a61abeb09b

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.zdiz.pila.pl/list.php?sid=39ea967036b39c6b530eb9a61abeb09b

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w wersji papierowej

Adres

Sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remonty i naprawy elementów małej architektury na terenie miasta Piły w 2018r.

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Zadanie 1 Remonty i naprawy elementów małej architektury na terenach zieleni w mieście Piła w roku 2018 Zakres przedmiotu obejmuje wykonanie następujących prac 1. Malowanie impregnatem do drewna ławek parkowych oraz siedzisk na terenie miasta (wraz zakupem impregnatu do drewna - w kolorze istniejącym 2. Malowanie olejem do konserwacji drewna tekowego ławek w miejscach piknikowych przy ciągu pieszo rowerowym oraz przy parkingu - w kolorze istniejącym 3. Mycie ławek parkowych - należy wykonać wodą z detergentem (przy dużych zabrudzeniach wymagane jest wykorzystanie szczotek). 4. Remont zniszczonych desek przy ławkach i siedziskach oraz inne naprawy - założenie nowych zaimpregnowanych desek zgodnych z dotychczasowymi wymiarami ławki bądź siedziska, 5. Nieprzewidziane prace remontowe elementów małej architektury, które uległy naturalnemu zużyciu lub zostały uszkodzone. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca oświadczy, iż zatrudnia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zakres został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ. Zadanie 2 Remonty małej architektury na placach zabaw i boiskach na terenie miasta Piły w roku 2018 Zakres przedmiotu obejmuje wykonanie następujących prac 1. Malowanie impregnatem do drewna ławek parkowych oraz siedzisk na terenie miasta (wraz zakupem impregnatu do drewna - w kolorze istniejącym 2. Malowanie olejem do konserwacji drewna tekowego ławek w miejscach piknikowych przy ciągu pieszo rowerowym oraz przy parkingu - w kolorze istniejącym 3. Mycie ławek parkowych - należy wykonać wodą z detergentem (przy dużych zabrudzeniach wymagane jest wykorzystanie szczotek). 4. Remont zniszczonych desek przy ławkach i siedziskach oraz inne naprawy - założenie nowych zaimpregnowanych desek zgodnych z dotychczasowymi wymiarami ławki bądź siedziska, 5. Nieprzewidziane prace remontowe obejmujące naprawę elementów ogrodzenia, zamków, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, znajdujących się w obrębie placów zabaw, boisk lub miasteczka ruchu drogowego. 6. Raz w roku w okresie wiosennym wymianę piasku w 15 piaskownicach. LISTA PLACÓW ZABAW: 1. Plac Jagiełły 2. Plac zabaw w Parku na Wyspie 3. Plac przy ul Rodakowskiego 4. Plac przy ul Wieniawskiego 5. Ogródek Jordanowski - przy ul Kazimierza Wielkiego 6. Plac zabaw przy ul Wiosennej 7. Plac zabaw przy ul Makuszyńskiego 8. Plac zabaw przy ul Ludwisarskiej 9. Plac zabaw przy ul Kolejowej 10. Plac zabaw przy ul Czarnieckiego / Piękna 11. Plac zabaw ul Sikorskiego 12 -14 - podwórko 12. Plac zabaw przy ul Salezjańskiej/Mickiewicza 13. Plac zabaw przy ul Łużyckiej/ Żeromskiego 14. Plac zabaw przy ul Komuny Paryskiej 15. Plac zabaw przy ul Jałowcowej 16. Plac zabaw przy ul Batalionów Chłopskich 17. Plac zabaw na os. Motylewo 18. Plac zabaw w Parku Miejskim (duży i mały) 19. Plac zabaw na Śródmiejskiej 20. Siłownia przy ul Wyszyńskiego/Wyspiańskiego/Żeromskiego 21. Plac zabaw i siłownia przy ul Krynicznej 22. Plac zabaw przy ul Motylewskiej 23. Plac zabaw przy ul Grunwaldzkiej/Medycznej 24. Plac zabaw na pl Kopernika/Lotnictwa LISTA BOISK: 1. Boisko przy ul Cicha / Zamenhofa, 2. Boisko przy ul Chopina, 3. Boisko przy ul Kasztelańskiej, 4. Boisko na os. Motylewo - ul Sokola/ Sowia, 5. Boiska na os. Gładyszewo, 6. Boisko przy ul Salezjańska/Złota, 7. Boisko przy ul Wyrzyskiej/ Komuny Paryskiej 8. Boisko przy ul Motylewskiej Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca oświadczy, iż zatrudnia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zakres został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45453000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV50870000-477320000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zadanie nr1: - wykonawca wykonał zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem elementów małej architektury, obiektów budowlanych znajdujących się w przestrzeni publicznej w ciągu 3 lat łącznie na minimum 100tys. złotych, w tym przynajmniej jedno zadanie na kwotę łączną 50tys. złotych, - zatrudnia minimum 2 pracowników wykwalifikowanych (z minimum rocznym stażem) w pracach zgodnie z przedmiotem zamówienia, - dysponuje min.1 pojazdem o ładowności min. 0,9 ton, agregatem prądotwórczy, spawarką, podstawowymi elektronarzędziami, - nadzór nad wykonywaniem prac, z ramienia wykonawcy, będzie prowadziła osoba o wykształceniu minimum średnim, o profilu budowlanym. Zadanie nr2: - wykonawca wykonał zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem placów zabaw oraz siłowni znajdujących się w przestrzeni publicznej na terenach gminnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, itp. w ciągu 3 lat łącznie na minimum 100tys. złotych, w tym przynajmniej jedno zadanie na kwotę łączną 50tys. złotych, - zatrudnia minimum 2 pracowników wykwalifikowanych (z minimum rocznym stażem) w pracach zgodnie z przedmiotem zamówienia, - dysponuje min.1 pojazdem o ładowności min. 0,9 ton, agregatem prądotwórczy, spawarką, podstawowymi elektronarzędziami, - nadzór nad wykonywaniem prac, z ramienia wykonawcy, będzie prowadziła osoba o wykształceniu minimum średnim, o profilu budowlanym. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Wykonawca przedstawi w ofercie zestawienie posiadanego sprzętu jaką firma jednocześnie deklaruje się użyć w zadaniu. Zestawianie to stanowić będzie załącznik do zawartej z wykonawcą umowy - załącznik nr 6 Wykonawca przedstawi w ofercie ilość osób jaką firma deklaruje się jednocześnie wysłać do wykonania zadania. Zestawianie to stanowić będzie załącznik do zawartej z wykonawcą umowy - załącznik nr 7

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie - załącznik nr 2

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie - załącznik nr 2, Oświadczenie - załącznik nr 5, Zestawienie sprzętu - załącznik nr 6, Zestawienie osób - załącznik nr 7

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.1.,4.2.,4.3.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Czas40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Remonty małej architektury na placach zabaw i boiskach na terenie miasta Piły w roku 2018

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piła codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.