Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji

Gmina Łobez

Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno - rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516098-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Tytuł projektu "Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno - rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Łobez

Regon 81168561600000

ulica ul Niepodległości

Numer domu 13

Numer mieszkania

Kod pocztowy 73150

Miejscowość Łobez

Województwo zachodniopomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 913 974 001

e-mail zamowienia@lobez.pl

Fax 913 974 373

Adres strony internetowej (URL) www.lobez.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.lobez.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.lobez.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę wykonawca przekazuje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres

Urząd Miejski w Łobzie ul Niepodległości 13; 73-150 Łobez

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno - rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie

Numer referencyjny

IR.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie robót budowlanych na terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Nr 954/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, polegających na rewaloryzacji zabytkowego Wzgórza Rolanda na terenie działki o nr ewid. 1717/16, położonej w obrębie nr 1 miasta Łobez poprzez uczytelnienie zachowanych elementów małej architektury (tj schodów gruntowych, kamieni i monumentów, kompozycji układów kamiennych, układu osi kompozycyjnych). Wykonanie szeregu prac konserwatorskich, zgodnie z programem prac konserwatorskich, związanych z konserwacją kamienia, wzmocnienia murów kamiennych oraz murów oporowych, renowacji stopni schodów wykonanych z lastrika. Odsłonięcie (z warstwy humusu) pierwotnych posadzek i krawężników. Oczyszczenie terenu z wtórnych drzew i krzewów wraz z korzeniami, przeprowadzenie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych, korygujących i rozluźniających na drzewach przeznaczonych do zachowania. Zamawiający posiada decyzję Nr 2161/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na podjęcie działań przy zabytku w zakresie usunięcia drzew rosnących na terenie działki nr 1717/16 obr 1 miasta Łobez. Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin. Prace należy wykonać zgodnie z "Inwentaryzacją dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem", "Działaniami wstępnymi do procesu rewaloryzacji wraz z projektem technicznym zieleni" oraz "Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zieleń" (Tom I, Tom II i Tom III projektu rewaloryzacji Wzgórza Rolanda). Wykonanie u podnóża , w sąsiedztwie cmentarza, terenu rekreacyjnego z ławkami parkowymi (wg wzoru - załącznik nr 17), koszami na śmieci (wg wzoru - załącznik nr 16), oświetleniem parkowym oraz założenie trawnika. Budowa na terenie Wzgórza Rolanda naturalnych ścieżek leśnych z nawierzchni wodoprzepuszczalnej wraz z oświetleniem parkowym na słupach oraz oświetleniem gruntowym. Kształt słupów i opraw parkowych zgodnie z załącznikiem graficznym nr 12 w kolorze grafitowym. Oprawy LED o mocy 48 W, 5000K, 5800 lm, 230V czas pracy pow. 50.000 godzin. Oświetlenie gruntowe do oświetlania punktowego, oprawy okrągłe najazdowe LED o mocy co najmniej 30 W - max 40 W, 4000K, 850 lm, 230V - oprawa do montażu w podłożu OBUDOWA poliester wzmocniony włóknem szklanym, ramka ze stali nierdzewnej DYFUZOR szkło hartowane, przeźroczyste ZASILACZ elektroniczny, wewnątrz oprawy, regulowany układ optyczny 0-15 st. Kolor światła całego oświetlenia - biały zimny. Wykonanie i zamieszczenie na terenie przedmiotowej działki trzech dwustronnych tablic informacyjno - edukacyjnych o wymiarach 0,8 m x 1,0 m każda, na konstrukcji z kantówki sosnowej 10 x 10 cm, pokryte gontem drewnianym, zabezpieczone preparatem ochronnym do drewna w kolorze brązowym. Treść tablic dostarczy Zamawiający. Wykonanie dwóch słupów bramowych o wymiarach 2,2 m x 0,6 m x 0,6 m każdy, z kostki granitowej szarej, zakończonych czapami zaopatrzonymi w stalowe, kute krzyże cmentarne w kolorze grafitowym, po jednej sztuce na słup. Zamawiający wykona i zamontuje we własnym zakresie bramę ogrodzeniową. Wykonanie progowania drewnem dwóch ścieżek parkowych stabilizowanych kruszywem mineralnym, na odcinkach o znacznej stromiźnie, o łącznej długości ca 100 m, zgodnie z załącznikiem nr 15, poprzez wykonanie stopni (tzw. rampy terenowe) progowanych drewnem. Stopnie o wymiarach 0,2 m x 0,2 m długości 1,5 m, stabilizowane w gruncie na dwóch żerdziach prowadzących o O 16 cm i długości 1,0 m. Stopnie powinny być poprowadzone zakosami do wewnątrz działki. Odwodnienie stopni (w postaci np. drenażu ze żwiru wzdłuż stopnia) układać przy każdym stopniu. Stopień ma być fazowany od góry w celu likwidacji śliskiej powierzchni. Prace dotyczące progowania drewnem nie zostały uwzględnione w przedstawionych kosztorysach, należy je wycenić na podstawie załączonego opisu a w kosztorysie ująć jako kalkulacja własna. Dodatkowo należy wykonać monitoring terenu poprzez montaż telewizji dozorowanej zgodnie z załącznikiem nr 18. Prace dotyczące monitoringu nie zostały uwzględnione w przedstawionych kosztorysach, należy je wycenić na podstawie załączonego opisu a w kosztorysie ująć jako kalkulacja własna.

II.5) Główny kod CPV

45212314-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45262510-945233161-545316100-645112711-277211400-677211500-777211600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

1) Zakres robót ustala się w wysokości do 20% ilości robót wyszczególnionych w Wycenionych Przedmiarach Robót. 2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: - wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu: - z przyczyn uzasadnionych społecznie, - w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - w przypadkach uzasadnionych technologią, - w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 500.000 PLN.

Informacje dodatkowe

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub łącznie przy udziale zasobów przekazanych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 najważniejszych robót budowlanych, polegających na rewaloryzacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto każda. b) W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami: 1. jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, 2. jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami związanymi z budową nawierzchni z kruszywa naturalnego o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł z podatkiem VAT, 3. jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektroenergetycznymi, w tym co najmniej dwoma robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia zewnętrznego o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł z podatkiem VAT, 4. jedną osobą posiadającą wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu oraz minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych oraz wycinki.

Tak

Informacje dodatkowe

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może zostać spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub łącznie przy udziale zasobów przekazanych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Prawa zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia: - zostanie zawarta w formie pisemnnej pod rygorem nieważności, - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, - jest zawarta na okres wskazany w pkt. IV, - podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Prawa zamówień publicznych, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg wzoru, stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, będącym jej integralną częścią. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 4) zmianie Kierownika Budowy. 6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach 1) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 7. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach 1) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 2) wysokość wynagrodzenia minimalnego; 3) w przypadkach związanych ze zmianą umowy wynikającą z przyczyn określonych w pkt 9. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 7 ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą) 1) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany wskazane w ppkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ppkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt. 7 ppkt 1). 10. Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt. 6, 7, 8 i 9 nastąpi aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 11. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Budowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 12. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Łobez codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.