Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Rewaloryzacja zabytkowego budynku koszarowego Grajewskeig

Grajewskie Centrum Kultury

"Rewaloryzacja zabytkowego budynku koszarowego Grajewskeigo Centrum Kultury w Grajewie"

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505758 N 2020 z dnia 2020 01 23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Grajewskie Centrum Kultury

Regon: 36339279200000

ulica: Ul. Wojska Polskiego

Numer domu: 20

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 19 200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 86 272 29 91

e mail: sekretariat@gckgrajewo.pl

Fax: 86 272 83 86

Adres strony internetowej (URL): www.gckgrajewo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.gckgrajewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.gckgrajewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewaloryzacja zabytkowego budynku koszarowego Grajewskeigo Centrum Kultury w Grajewie"

Numer referencyjny:

GCK.261.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego jest wykonanie prac budowlano montażowych dotyczących rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego GCK w Grajewie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową. 1. Zakres robót budowlanych obejmuje dwie części. 1) Część I obejmuje: a. konserwacja budowlana istniejącej zewnętrznej struktury budowlanej; b. zabezpieczenie i wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcyjno budowlanych budynku; c. wykonanie nowej obróbki blacharskiej gzymsu attyki; d. kompleksowa konserwacja, renowacja i odtworzenie wszystkich elementów architektonicznych w ceglanych elewacjach budynku; e. remont i przebudowa zewnętrznych nienormatywnych półokrągłych podestów wejściowych, wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich; f. projektowana przebudowa wewnętrzna budynku w strefie tworzonych pomieszczeń sanitarno higienicznych; g. likwidacja istniejącej sceny w konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej na fundamentach żelbetowych i ścian murowanych; h. udrożnienie otworów i przemurowanie wylotów istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej; i. kompleksowy remont, przebudowa i zmiana wykończenia wewnętrznego budynku i aranżacji wnętrz w celu dostosowania do obowiązujących standardów użytkowania; j. demontaż i wymiana istniejących oraz wykonanie nowych instalacji i urządzeń sanitarnych, centralnego ogrzewania (bez węzła cieplnego), elektrycznych oraz technologicznych, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku; k. kompleksowe ocieplenie budynku w przestrzeni stropowej oraz wykonanie włazu dachowego 2) Część II obejmuje: a. dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej b. dostawa i montaż węzła cieplnego c. dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji 2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie: a. wykonanie dokumentacji powykonawczej, b. wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji. 3. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ, zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego oraz przeszkolenia obsługi. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia poprzez rezygnację z wykonania wybranych elementów lub całej części II w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45212300 9

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 10 30

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 10 30

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów (Rachunek zysków i strat, pozycja A.I.) nie mniejszy niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion) w każdym roku obrotowym, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości prac budowlanych min. 500.000,00 PLN, 2) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i urządzeń cieplnych; b) kierownikiem robót budowlanych musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno budowlanej; c) kierownikiem robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. d) Wykonawca ustanowi kierownika budowy w branży konstrukcyjno budowlanej. Osoba ta winna mieć 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy oraz spełniać wymagania opisane w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10);

Tak

Informacje dodatkowe:

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352 obowiązujący) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązany będzie dokonać poprzez przedłożenie poniższych dokumentów: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum. b. Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. c. Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. d. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 8, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą z grupy kapitałowej, który także złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu stanowić będą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). b) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz Referencje Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. d) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale V wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale V.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Wykonawca, składając ofertę zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 4 do SIWZ) powinien załączyć: a) kosztorys ofertowy zawierający: ? zestawienie robocizny oraz stawki roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót; ? zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi; Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami częściowymi. Uwaga! Załączone do SIWZ przedmiary (załącznik nr 2) robót maja? charakter pomocniczy i nie stanowią? podstawy do jakichkolwiek roszczeń? z tytułu ich rozbieżności z dokumentacja? projektowa?. b) formularz cenowy (załącznik 4/1) c) harmonogram rzeczowo finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych (wzór załącznik 4/2) d) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 3 do SIWZ) e) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 10 luty 2020 r. do godz. 1000 na następujących zasadach: 1. Wadium wynosi 20.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia poprzez rezygnację z wykonania wybranych elementów lub całej części II w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 3) Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach zawartej umowy, jeśli wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeśli ta zmiana jest korzystna dla zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Grajewo codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.