Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Rewitalizacja budynku przy ul Kozłowsk

Gmina Sławków

„Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej II postępowanie”

Data utworzenia: 2020-01-22T10:36:50.723

Data publikacji: 2020-01-24T08:35:27.413

Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

Ulica: ul. Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 27625755800000

Miejscowość: Sławków

Kod pocztowy: 41-260

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 2931552 w. 41

Fax: 322 931 233

E-mail: msekula@slawkow.pl

Biuletyn: 510014078-N-2020

Pozycja: 510014078-N-2020

Strona WWW: www.slawkow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 625049-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej II postępowanie”

Numer referencyjny: ZZ.II.271.31.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją budynku zabytkowego domu drewnianego, usytuowanego w Sławkowie, przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej II postępowanie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków ZIT” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT. 2.Zadanie obejmuje: odbudowę drewnianego domu, odbudowę drewnianej bramy, odbudowę ogrodzenia, remont istniejącego budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu. Działka znajduje się w strefie A, jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr. A 1258/81 w dniu 23.09.1981r. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien dodatkowo uwzględnić warunki i obowiązki realizacji robót określone przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pozwoleniu nr K/22/2019 z dnia 10.01.2019r., tj.: a) Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót; b) Niezwłocznego zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych; c) Zwołania wizji lokalnej po demontażu belek stropowych w celu oceny stanu ich zachowania; d) Odtworzeniu okien wraz z ramami na wzór zachowanych w obiekcie; e) Wykorzystaniu oryginalnych zamków, zawiasów i okuć ze stolarki drewnianej w nowych elementach; f) Odtworzeniu pieców oraz komina arkadowego z materiału uzyskanego z ich rozbiórki; Z uwagi na lokalizację zamierzenia w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Sławkowa, realizowane prace ziemne winny mieć zapewniony jednoczesny nadzór archeologiczny, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 3.Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 7 do SIWZ, obejmujący: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno - budowlany, Projekt instalacji wod. kan., Projekt instalacji gazu, Projekt instalacji elektrycznych, Projekt instalacja SSP, Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (pomocniczo). Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 7 A do SIWZ. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata na wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia i sprzęt od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Sławków Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.