Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem

Gmina Złoty Stok

"Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno turystyczne" w ramach projektu "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza".

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504857 N 2020 z dnia 2020 01 21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Interreg V A Republika Czeska Polska

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Złoty Stok

Regon: 89071848400000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 57 250

Miejscowość: Złoty Stok

Województwo:

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0 74 8164164

e mail: sz@zlotystok.pl

Fax: 0 74 8164133

Adres strony internetowej (URL): www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl; email um@zlotystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zlotystok.biuletyn.net zakładka przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w języku polskim powinny być składane w zamkniętych zaadresowanych (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) kopertach z napisem "Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno turystyczne" w ramach projektu "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza" i "Nie otwierać przed 11 lutym 2020r., do godz. 10.30". Kopertę, poza oznakowaniem wskazanym powyżej, należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 7 sekretariat (parter), w terminie do 11 lutego 2020 roku, do godz. 10.00.

Adres:

Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, 57 250 Złoty Stok, pok. nr 7 sekretariat (parter), w terminie do 11 lutego 2020 roku, do godz. 10.00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno turystyczne" w ramach projektu "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza".

Numer referencyjny:

RL.271.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą szczegółową specyfikacją prac do wykonania i dokumentacją techniczną, z należytą starannością, wykona wskazane poniżej zamówienie. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno turystyczne" w ramach projektu "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza". Przedsięwzięcie mieści się w granicy działki 694/2 oraz częściowo 677 i 693/10 obręb Złoty Stok i ma na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego kościoła poewangelickiego oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach kulturalno turystycznych tj. nawa kościoła pełnić będzie funkcję sali wielofunkcyjnej multimedialnej z funkcją wystawienniczą, a wieża kościoła pełnić będzie funkcję turystyczną z punktem widokowym. Zakres prac obejmuje: . wykonanie harmonogramu prac, . wykonanie prac przygotowawczych i organizację placu budowy, . wykonanie inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ, . wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych, . wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich ścian zewnętrznych oraz w obrębie ścian i sklepień prezbiterium na etapie prowadzenia prac, . prace rozbiórkowe, . wykonanie izolacji przeciwwilgociowych obiektu prace hydroizolacyjne, . remont wnętrza kościoła wraz z posadzkami i stropami wykonanie sali wielofunkcyjnej, wykonanie zaplecza sanitarnego, punkt informacji turystycznej, sprzedaż pamiątek i biletów, pomieszczenia gospodarczego i technicznego, . remont elewacji, . remont dachu kościoła i wieży wraz z więźbą, pokryciem, orynnowaniem i obróbkami, . remont wieży kościoła wraz z wykonaniem nowych schodów wejściowych, . wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, . wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych (od strony północnej), prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku z nawy głównej kościoła, . wykonanie nowego przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z uzbrojeniem, . wykonanie nowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i oświetleniowych wraz z uzbrojeniem, . wykonanie drenażu obiektu, . wykonanie instalacji wentylacyjnej, . wykonanie ogrzewania elektrycznego obiektu w tym podłogowego, . wykonania instalacji fotowoltaicznej z dachówki fotowoltaicznej, . wykonanie instalacji odgromowej, . wykonanie instalacji sygnalizacji i monitoringu ppoż, . montaż rolet ppoż, . wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z kamerami i rejestratorem, . wykonanie nowego dojścia do obiektu z kostki granitowej wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i platformą w przedsionku kościoła, . renowacja elementów kamiennych zgodnie z programem prac konserwatorskich, . prace konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich, . wykonanie nowego ogrodzenia obiektu, . wykonanie powykonawczej dokumentacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej, . opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i gaśnice oraz oznakowanie zgodnie z opracowaną instrukcją i uzgodnieniem Państwowej Straży Pożarnej, . wywóz gruzu i odpadów na składowisko, . uporządkowanie terenu budowy i przyległych terenów wraz pisemnym poświadczeniem właścicieli tych nieruchomości, obsianie trawą terenów zielonych. . wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym badań, sprawdzeń i odbiorów przyłączy i instalacji oraz pomiaru powykonawczego geodezyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. UWAGA Rodzaj pokrycia ceramicznego na nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W zakresie robót do wykonania są: I. Prace przygotowawcze i zabezpieczające terenu robót. Prace zabezpieczające miejsce prowadzonych robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem, Wykonanie inwentaryzacji wstępnej wykonanie inwentaryzacji fotograficznej i konserwatorsko technologicznej przed przystąpieniem do bezpośredniej realizacji prac, Uporządkowanie terenu i zabezpieczenie istniejących elementów i detali oraz ołtarza, Organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ, Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych stosownie do art. 31 ust. 1A pkt 1 i 2ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami. Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art.36 ust1 pkt 5 ww.ustawy. Pozwolenie to należy uzysakać przed przystąpieniem do robót w terenie. Organizacja placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami umowy: wywóz i unieszkodliwienie odpadów, nadmiaru ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy oraz korzystania z nieruchomości sąsiedniej należy do obowiązków Wykonawcy i stanowi jego koszt), Prace zabezpieczające istniejące drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi to jego koszt), Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i związane z wykonaniem oraz odbiorami technicznymi w stosunku do infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzgodnieniach branżowych zawartych w dokumentacji technicznej. Prace te należą do obowiązków Wykonawcy i stanowią jego koszt. II. Remont dachu nawy i wieży Remont polega na naprawie konstrukcji w koniecznym zakresie oraz przywrócenie pierwotnych pokryć, tj. pokrycie wieży łupkiem, nawy kościoła dachówką ceramiczną połać północna oraz zastosowanie nowego pokrycia dachówki fotowoltaicznej połać południowa. UWAGA Rodzaj pokrycia ceramicznego na nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. Na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji stwierdza się, że prace remontowe konstrukcji więźby dachowej kościoła i wieży zostały przeprowadzone na etapie adaptacji kościoła na salę sportową w 1982r. Dopuszcza się możliwość wymiany ewentualnych elementów więźby w zakresie 15% 20%, co będzie można stwierdzić po zerwaniu wszystkich warstw pokrycia dachu aż do odsłonięcia krokiew i położenia nowych warstw pokrycia z wierzchnią warstwą z dachówki ceramicznej oraz łupku na wieży. Remont dachów wieży i kościoła obejmować będzie oprócz wymiany pokrycia, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ze szczególnym uwzględnieniem styku wieży i kościoła. III. Odtworzenie historycznej posadzki kościoła. W prezbiterium, w przedsionku wejściowym duże płyty kamienne a w nawie kościoła posadzka z cegły. IV. Stolarka drzwiowa i okienna. Konserwacja wszystkich kamiennych portali oraz konserwacja istniejących drzwi zewnętrznych wejścia głównego. Drzwi zewnętrzne kościoła podlegające wymianie drzwi wejściowe kruchty południowej, drzwi do klatki schodowej prowadzące do wieży (strona wschodnia) drzwi zewnętrzne do przedsionka pomieszczenia technicznego (strona północna) oraz drzwi wewnętrzne w przedsionku kruchty południowej. Stolarka okienna podlega wymianie na wzór historycznej okna drewniane krosnowe szklone pojedynczo z podziałem na 10 kwater i ze szprosem krzyżowym w każdej kwaterze okna. Uwaga: Wszystkie otwory drzwiowe i okienne od strony północnej należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI60 (okna duże z kurtyną p poż o klasie E60, okna małe z szybą o klasie EI60) Wszystkie elementy drewniane, obudowy należy zabezpieczyć impregnatem do stopnia NRO. IV. Wykonanie nowego stropu drewnianego. Strop nawiązujący do stropu historycznego tj. belek drewnianych i deskowania powyżej całość oparta na dwóch rzędach słupów drewnianych. V. Wykonanie nowych tynków. Tynki renowacyjne cienkowarstwowe uwidaczniające "falowanie" budulca. VI. Ochrona i zabezpieczenie budynku kościoła od wilgoci pochodzącej z gruntu. Wprowadzona zostanie izolacja pozioma posadzki gruntowej, izolacja fundamentów, wykonanie opaski ochronnej wokół budynku i odwodnienie opaskowe, zbicie wtórnych wypraw tynkarskich, wysuszenie cokołu i założenie tynków renowacyjnych. VII. Remont elewacji wraz z naprawą konstrukcji murowych oraz remont wnętrza. Remont wnętrza polegać będzie na demontażu wszystkich wtórnych elementów pochodzących z okresu adaptacji obiektu na salę sportową. Projekt remontu wnętrza poprzedzony badaniami architektoniczno konserwatorskimi, z uwzględnieniem detali architektonicznych, tj.; portali, obramowań okiennych, zworników, żeber sklepiennych, świadków po przebudowach. Odtworzenie oryginalnego wystroju wnętrza i elewacji budynku, ustalenie technologii wykonania wg osobnego opracowania "Program badań stratygraficznych konserwatorskich na elewacjach oraz wnętrzu dawnego kościoła ewangelickiego w Złotym Stoku". VIII. Przystosowanie wieży do ruchu turystycznego. Wykonanie nowej, żelbetowej klatki schodowej; w projekcie przewiduje się demontaż istniejących stropów. IX. Prace hydroizolacyjne budynku. Ochrona i zabezpieczenie budynku kościoła od wilgoci pochodzącej z gruntu. Osuszanie budynku i wprowadzenie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenaż opaskowy. W projekcie przewidziana została izolacja pozioma posadzki gruntowej, izolacja pionowa ścian fundamentowych, opaska ochronna wokół budynku i odwodnienie opaskowe, zbicie wtórnych wypraw tynkarskich, wysuszenie cokołu i założenie tynków renowacyjnych. Przed ułożeniem izolacji pionowej zawilgocone ściany fundamentowe należy dokładnie osuszyć. W związku z tym należy je odkopać i odsłonić w porze letniej (suchej). Przed przystąpieniem do osuszania fundamenty muszą być dokładnie oczyszczone z resztek ziemi. Wykonanie podłoża zagłębienia i nierówności pomiędzy kamiennymi blokami fundamentów należy wyrównać zaprawą wapienno piaskową, z niewielką domieszką cementu dla uzyskania możliwie równej powierzchni, która pozwoli na wykonanie szczelnej izolacji pionowej. Wykonanie izolacji izolacja pionowa ścian fundamentowych ściany fundamentowe osłonić folią kubełkową, która będzie stanowiła płaszcz ochronny, a jednocześnie umożliwi "oddychanie" ściany i sukcesywne odprowadzanie wilgoci poprzez jej odparowywanie. Pasy folii z zakładami min. 10 cm łączyć taśmą samoprzylepną lub odpowiednim klejem. Folię należy wykonać na wysokość min 10cm powyżej posadzki kościoła. Wykonanie drenażu należy ułożyć drenaż, który skieruje wody spływające do istniejącego systemu odprowadzenia wód z dachu. Na dnie wykopu, na głębokości nie mniejszej niż 70 cm ułożyć drenaż opaskowy z rur perforowanych ? 150 z warstwą zewnętrzną z geowłókniny z zachowaniem spadku 2% odcinkami ku studzienkom, a następnie przysypać żwirem płukanym frakcji 1 3 cm i przykryć warstwą geowłókniny. Następnie przysypać do pełnej wysokości mieszanką piaskowo żwirową zagęszczoną do stopnia 96, na wierzchu przykryć gresem kamiennym z piaskowca, który może przerastać trawą. Rury drenażowe na ostrych zagięciach i łączeniach wprowadzić w typowe, dostępne w handlu studzienki do oczyszczania prostych odcinków ciągów, dobrać przykrywy w kolorze miedzianym lub ciemno brązowym. Ciągi drenażu wprowadzić do istniejących przewodów kanalizacji opadowej poprzez studzienki. X. Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych. Należy zdemontować istniejące nawierzchnie. Wykonać nową podbudowę z zagęszczonego żwiru, następnie (po wykonaniu osuszenia i remontu ścian fundamentowych oraz zasypaniu wykopu) ułożyć nawierzchnię z kostki granitowej, w kolorze szarym, na ubitym piasku, ze spoiną piaskową. Pas nawierzchni o szerokości 0.50 m. wokół ścian zewnętrznych potraktować jako opaskę i na tym odcinku wykonać spoinę szczelną z gotowej zaprawy plastycznej, w kolorze szarym. XI. Prace budowlane wieży. Demontaż istniejących stropów i elementów drewnianych: Projekt przewiduje demontaż wszystkich elementów drewnianych na ścianach wewnętrznych i wszystkich stropów; należy wykonać wyburzenie stropu łukowego na poziomie II, wyburzenie stropu na belkach stalowych na poziomie III i IV, demontaż stropu drewnianego na poziomie V i wykonać nowe podparcie kopuły wg projektu konstrukcyjnego, Wykonanie konstrukcji wsporczej wieży zgodnie z proj. Konstrukcyjnym. Wymiana pokrycia dachowego należy przywrócić pierwotne pokrycie dachu na krycie dachu łupkiem; w tym celu należy zerwać istniejące pokrycie z blachy aż do deskowania i wykonać naprawy lub wymiany elementów zniszczonych. Projekt zakłada, że udział procentowy elementów zniszczonych nie powinien przekraczać 15 % z uwagi na remont dachu przeprowadzony przy pracach adaptacyjnych kościoła na halę sportową. Niemniej należy sprawdzić rozstaw krokiew (max. 60cm) i grubość deskowania (min. 24mm). W przypadku większego rozstawu należy wykonać grubszy szalunek. W niektórych przypadkach może być konieczne wzmocnienie od dołu (łaty lub deski). Szerokość poszczególnych desek powinna wynosić przynajmniej 120 mm. Przy kalenicy należy zamontować deskę na całej szerokości. Pod deską kalenicową należy zamontować deski węższe lub w kształcie klina. Grubość łupka 4 6mm średnio 5mm.Jako papę dachową należy zastosować papę dachową z piaskiem V13 z zakładem min 80mm. Krycie w kształcie karpiówki układanej w łuskę w kolorze grafitowym Parametry techniczne łupka klasa niepalności A1, klasa termiczna T1, klasa zawierająca S02 S1. Należy wykonać wymiany obróbki blacharskiej ze szczególnym uwzględnieniem styku wieży kościoła z korpusem nawy kościoła. Wyjście z wieży należy osadzić ościeżnicę dla drzwi wyjściowych z wieży wykończenie drzwi łupkiem. Wykonanie drzwi wyjściowych w kopule wieży drzwi pokryte łupkiem patrz detal drzwi Montaż balustrady ze stali nierdzewnej i zabezpieczenie attyki przed opadami atmosferycznymi: balustrada z rurek stalowych ze stali nierdzewnej słupki stalowe z rury o średnicy 48mm i prętów poziomych z rurek o średnicy 20mm; poręcz o średnicy 48mm. Balustradę mocować od góry attyki ścianę attyki od zewnątrz i wewnątrz należy pokryć tynkiem renowacyjnym z zachowaniem nieregularnej linii na styku starego i nowego tynku ( z zachowaniem reguł dla cokołu ), dodatkowo attykę należy zabezpieczyć od góry mineralną hydrofobową zaprawą cementowo wapienną zaprawa sztukatorska firmową (guick mix) z zachowaniem spadku 2% oraz wykonać obróbkę blacharską wszelkie ubytki w cegle, prace naprawcze należy wykonać z użyciem mineralnej zaprawy na bazie cementu trasowego do uzupełnień ubytków w cegle. Obejścia wieży: obejście wieży należy zabezpieczyć przed wodą opadową 2 warstwami papy asfaltowej pod warstwą zaprawy cementowej o min. grubości 4 cm i wyłożyć płytkami ceglanymi; należy wykonać rynienkę odwodnieniową odwodnienie liniowe z "rzygaczami" rurki ze stali nierdzewnej w ścianie attyki. XII. Prace budowlane Kościół. Ściany nawy: Prace remontowe obejmują; a) demontaż wszystkich wtórnych elementów pochodzących z okresu adaptacji kościoła na salę sportową, takich jak: okładziny drewniane ścian nawy, balkonów osadzonych na belkach stalowych (balkon nad wejściem głównym do kościoła i balkon otwarty na prezbiterium), b) demontaż kraty zamontowanej przed łukiem tęczowym; c) demontaż stropu żelbetowego na dźwigarach stalowych wprowadzonego do wnętrza kościoła podczas jego adaptacji na salę sportową. Demontaż elementów wtórnych należy przeprowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej; gniazda w murach po demontażu elementów wtórnych należy wypełnić renowacyjną zaprawą murarską na wapnie trasowym wnęki podokienne zamurować cegłą ceramiczną na zaprawie wapienno trasowej UWAGA: Zgodnie z programem prac konserwatorskich: "Przed przystąpieniem do prac remontowych i po postawieniu rusztowań należy wykonać badania stratygraficzne sklepienia i wyższych partii ścian. W oparciu o badania i oględziny będzie możliwe opracowanie zaleceń, wytycznych i programu prac konserwatorskich Naczelną zasada tej konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej, co się odnosi w szczególności, do sklepień które wydają się nie tak zniszczone jak ściany i prawdopodobnie posiadają oryginalne zaprawy i być może malatury. Do wnętrza stosować tynk wapienny z maksymalnym dodatkiem 10 % wapna trasowego. Nie wykańczać narożników na ostro, lecz raczej zastosować ich sfazowanie. Do malowania użyć farb mineralnych silikatowych lub wapiennych. Elementy kamienne architektoniczne oraz Epitafia w kruchcie Projekt prac konserwatorskich: "z uwagi na wysoką wartość historyczną epitafiów prace powinny być prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki Naczelną zasada tej konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz przestrzeganie reżimów technologicznych podczas prac konserwatorskich odpowiedniej kolejności, temperatury i wilgotności otoczenia. Korzystne dla obiektów byłoby odizolowanie ich od zasolonej i wilgotnej ściany, dlatego należy rozważyć możliwość demontażu, wykonanie izolacji i ponownego montażu". Wykonanie wzmocnienia wstępnego hydrofilnym monomerem silikonowym zawierającym grupę OH, Środek hydrofilny służący do wzmocnienia detalu kamiennego wykazującego tendencję do dezintegracji zastępuje częściowo zniszczone spoiwo osadzając się w porach kamienia wokół ziaren polimeryzuje i wytwarza powłoki łączące poszczególne ziarna piaskowca. Powłoki te posiadają własności hydrofilne i umożliwiają wykonywanie zabiegów z udziałem wody mycie, odsalanie. Preparat ten jest mieszaniną monomerów i oligomerów silikonowych w mieszaninie rozpuszczalników. Preparat hydrofilny, należy nakładać powoli polewając wytypowane osłabione partie przy pomocy butelek z regulowanym odpływem. Podjęcie dalszych działań na tych fragmentach jest możliwe po związaniu preparatu w porach kamienia i uzyskaniu właściwości hydrofilnych. Wykonanie oczyszczenia umycie wstępne w celu usunięcia luźnych zabrudzeń wykonanie oczyszczenia powierzchni kamienia przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia kamienia po uprzednim wykonaniu prób skuteczności zabiegu, aby nie naruszyć i nie uszkodzić oryginalnej powierzchni. Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Do zmywania czyszczonych powierzchni stosować parownicę W żadnym wypadku nie stosować do oczyszczenia metody ścierno strumieniowej ani myjni na podciśnienie. Usunięcie wtórnych uzupełnień, które nie spełniają wymogów fizykomechanicznych i estetycznych, w szczególności uzupełnień z zaprawy cementowej Wykonanie dezynfekcji partii porośniętych przez glony przy pomocy preparatów gotowych firmowych. Wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. Nakładać okłady przy pomocy pulpy celulozowej, bentonitu. Zasada odsalania polega na tym, że rozpuszczone sole znajdujące się w strukturze kamienia wskutek swobodnej migracji roztworu przemieszczają się ku powierzchni i przechodzą do okładów, gdzie odparowuje rozpuszczalnik, a sól stopniowo krystalizuje. Należy przestrzegać, aby okład nie wysychał szybciej niż kamień. Szybkość parowania wody z okładu musi być mniejsza od szybkości podciągania kapilarnego roztworu w odsalanym kamieniu. Kompres nakładać w sposób, by ściśle przylegał do odsalanej powierzchni i nie tworzył pęcherzy. Mokry okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wykonanie uzupełnienia ubytków przy pomocy zaprawy imitującej kamień. Zastosowane kruszywo powinno naśladować strukturę i teksturę oryginału. Zaprawa barwiona w masie przy pomocy pigmentów mineralnych. Nie uzupełniać płytkich ubytków, nie zmieniać formy wyoblonej, zatartej. Patynowanie rekonstrukcji, kitów w celu scalenia kolorystycznego z oryginałem Nie malować całości ! Ściany kruchty wejściowej w celu ochrony epitafiów znajdujących się w kruchcie należy przy wykonywaniu prac remontowych epitafia zdemontować, ściany przedsionka pokryć mineralną paroprzepuszczalną zaprawą uszczelniającą do wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych Mineralny szlam uszczelniający (guick mix) a następnie zastosować mineralny tynk cienkowarstwowy. Posadzki nawa kościoła i prezbiterium posiadają posadzkę sportową wylaną podczas adaptacji kościoła na halę sportową. Projekt zakłada zdjęcie wszystkich warstw wtórnych posadzki istniejącej i wykonanie nowych warstw z wierzchnią warstwą z cegieł odzyskanych. Dodatkowo należy wykonać termoizolację posadzki na gruncie, wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego i wykonanie izolacji poziomej posadzki. Ostateczną decyzję dotyczącą wykorzystania historycznych cegieł posadzki kościoła będzie można podjąć po odsłonięciu posadzki historycznej i po dokonaniu oceny jej stanu technicznego i ilości odzyskanych cegieł. Alternatywnie zakłada się ułożenie posadzki z nowych ceglanych płytek podłogowych o wymiarach 28x14x3 z zachowaniem historycznego rysunku posadzki. Układ nowych warstw posadzki nawy kościoła: odzyskana cegła historyczna / zamiennie nowe płytki ceglane płytka ceglana podłogowa pruska 28x14x3 cm, nowe płytki układać dłuższym bokiem równolegle do ołtarza, klej, jastrych cementowy o gr. 6,5cm, rury grzejne, folia paroizolacyjna z wywinięciem i sklejona na zakładach, płyty z wełny gr. 10cm, pasek RST pasek usztywniający z płyty pilśniowej, papa termozgrzewalna podkładowa, warstwa betonu B10 B15 gr. 15cm, piasek. Posadzka antresoli balkonu chóru deski podłogowe gr.32mm na kleju strop żelbetowy nowoprojektowany. Posadzka w wejściu głównym posadzka wejścia głównego z płyt piaskowca, w obrębie drzwi wejściowych z terakoty. Należy wymienić płytki z terakoty na płyty z piaskowca o wyglądzie zbliżonym do płyt istniejących. Istniejące płyty kamienne należy oczyścić np. preparatem do czyszczenia piaskowców firmowym, ewentualne ubytki uzupełnić przy pomocy zaprawy imitującej kamień, uzupełnić/ wypełnić ubytki fug, a następnie płyty kamienne poddać zabiegowi hydrofobizacji. Istniejąca posadzka z terakoty wejścia głównego (w obrębie drzwi wejściowych). Posadzka przy prezbiterium na I piętrze Na I piętrze posadzka istniejąca z piaskowca postępować jak w przedsionku wejściowym. Posadzka na parterze na parterze należy zastosować płyty kamienne o wymiarach i kolorze jak na I piętrze Posadzka w sanitariatach i w pom. pomocniczych: Należy skuć wierzchnią warstwę posadzki sportowej i położyć płytki gresowe nawarstwie wylewki samopoziomującej Wykończenie schodów wieży i przy prezbiterium: Biegi i spoczniki należy wyłożyć płytkami ceglanymi. Strop drewniany nawy kościoła istniejący strop żelbetowy wraz z dźwigarami stalowymi należy zdemontować i wykonać nowy strop drewniany z wyschniętego drewna sosnowego czterokrotnie struganego. Nowoprojektowany drewniany strop nad nawą kościoła (belki stropu oraz deski), a także słupy należy zabezpieczyć preparatem biochronnym zabezpieczającym drewno do stopnia NRO. Zgodnie z Instrukcją ITB nr.355/98 w celu zabezpieczenia wymaganej klasy bioodporności, w elementach drewnianych więźby dachowej należy wykonać ochronę drewna poprzez trzykrotne smarowanie wszystkich elementów lub trzykrotny natrysk. Do impregnacji drewna i odgrzybiania konstrukcji murowych można stosować wyłącznie preparaty posiadające pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Schody wewnętrzne w nawie kościoła istniejące schodów wewnętrzne prowadzące do loży kolatorskiej nad zakrystią należy wyburzyć i w ich miejscu wykonać nowe schody zgodne z warunkami technicznymi. Dach kościoła należy zdjąć wszystkie warstwy dachu aż do konstrukcji i wykonać nowe pokrycie z wierzchnią warstwą z dachówki ceramicznej. Ewentualne uszkodzenia elementów więźby dachowej należy poprawić, wzmocnić lub wymienić, co nie powinno przekroczyć 15 % elementów więźby dachowej. Dodatkowo projektuje się wzmocnienie więźby dachowej przez zagęszczenie rozstawu krokwi poz.1 patrz przekrój podłużny przez kościół i proj. konstrukcji. Dach należy ocieplić wełną mineralną o grubości 24cm płytą. Drewno więźby dachowej należy zabezpieczyć impregnatem ognioochronnym do NRO. Warstwy dachu dachówka ceramiczna / na orientacji południowej krycie dachówką fotowoltaiczną, UWAGA Rodzaj pokrycia ceramicznego na nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. łata + kontr łata, membrana paroprzepuszczalna, krokiew dachowa, przestrzeń stropodachu, 2x płyta ognioodporna 15mm do zabezpieczenia certyfikowanego do REI60, membrana paro przepuszczalna EPDM, płyta z wełny mineralnej 24cm, papa podkładowa jako paroizolacja, projektowany strop drewniany. Uwaga: wszystkie elementy drewniane dachu krokwie, łaty, kontr łaty należy impregnować do stopnia NRO. Elementy wystroju i wykończenia wnętrz: Ściany wewnętrzne kościoła i wieży: zgodnie z wyżej wskazanym opisem. Elementy kamienne architektoniczne oraz Epitafia w kruchcie zgodnie z programem prac konserwatorskich. Drzwi: Drzwi wejścia głównego stolarkę głównego wejścia należy poddać konserwacji wg programu prac konserwatorskich. Drzwi nowoprojektowane zewnętrzne drzwi zewnętrzne w kruchcie południowej należy wymienić. Drzwi należy wykonać jako deskowo spągowe z ościeżnicą z litego drewna, z desek o szerokości 16 cm wg detalu. Drzwi zaimpregnować środkiem owadobójczym i malować 2x farbą alkidową zgodnie z proj. kolorystyki. Istniejące drzwi kruchty południowej drzwi zewnętrzne do klatki schodowej prowadzącej do wieży (od strony wschodniej), drzwi wejściowe do przedsionka pomieszczenia technicznego (strona północna) oraz drzwi wewnętrzne w przedsionku wejściowym kruchty południowej należy wykonać jako zewnętrzne z wkładką termoizolacyjną. Ościeżnicę i ramę drzwi należy wykonać z litego drewna. Skrzydło drzwiowe wypełnione płytą termoizolacyjną i wyłożone deskami drewnianymi ułożonymi pionowo. Wszystkie elementy drzwi należy zaimpregnować środkiem owadobójczym i malować 2x farbą alkidową wg projektu kolorystyki. Drzwi zewnętrzne od strony elewacji północnej (nowy otwór w ścianie zewnętrznej ewakuacja) należy wykonać w otworze identycznym jak otwór istniejący (otwór przy łączniku) jako drzwi o odporności ogniowej EI60. Drzwi należy wypełnić płytami wiórowymi 3 warstwowymi o gr.44mm (płyta ognioochronna) oraz płytą MDF o gr 6mm i wykończyć listwami drewnianymi o gr. 6mm. Ościeżnica drzwi płyta MDF. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem owadobójczym. Ościeżnicę i skrzydło drzwi pomalować farbą alkidową wg projektu kolorystyki. Drzwi nowoprojektowane wewnętrzne drzwi wewnętrzne do pomieszczeń historycznych: Ościeżnica z drewna litego. Skrzydła drzwi wykończone deskami drewnianymi ułożonymi pionowo (drzwi deskowe spągowe). Drzwi impregnować i wykończyć 2x lakierobejcą. Drzwi do nowych pomieszczeń: Drzwi ramowo płytowe drzwi drewniane wykonane z ościeżnicy z litego drewna i skrzydła z ramy z litego drewna wypełnionej po obu stronach sklejką o gr.9mm . Między sklejkami warstwa termoizolacyjna gr. 22 24mm. Całe drzwi impregnować i pomalować 2x lakierobejcą Stolarka okienna: W kościele należy wymienić stolarkę na wzór historycznej okna drewniane krosnowe szklone pojedynczo z podziałem na 10 kwater i ze szprosem krzyżowym w każdej kwaterze wg rys. detalu Balustrady w kościele Balustrada antresoli nad wejściem głównym: Balustradę wykonać ze szkła samonośnego ( bez profili) z mocowaniem bocznym do stropu balkonu. Balustrada balkonu przy prezbiterium i schodów wewnętrznych: balustrada drewniana pełna balustrada pełna wykonana na ruszcie z profili drewnianych, z poręczą profilowaną z litego drewna, z wypełnieniem kasetonowym ze sklejki. Całość malowana środkiem dekoracyjnym. Balustrada klatki schodowej wieży i obejścia wieży na najwyższym poziomie: balustrada klatki schodowej wieży i jej obejścia na najwyższym poziomie oraz pochwyty przyścienne z rurek stalowych ze stali nierdzewnej słupki stalowe z rury o średnicy 48mm i prętów poziomych z rurek o średnicy 20mm; poręcz o średnicy 48mm. Ściana ze szkła piaskowanego ścianę zamykającą aneks kuchenny ścianę przesuwną (modułową) należy wykonać ze szkła piaskowanego z pasami szkła przeziernego; powyżej ściany przesuwnej należy zastosować ścianę stałą , szklaną ze szkła piaskowanego bez pasów . Na styku ściany szklanej z szkła piaskowanego a balkonu należy zastosować pasek drewna o szer. 10cm celem odcięcia się balustrady szklanej od ściany wykonanej z szkła piaskowanego. XIII. Prace budowlane na Elewacji. Cokół należy usunąć przyczyny zawilgocenia murów skuć drobnoporowate tynki cementowe z wszystkich elewacji i wykonać izolację pionową ścian fundamentowych. W partii przyziemia zastosować tynki renowacyjne, należy pamiętać, że linia będąca granicą pomiędzy tynkiem renowacyjny a powyżej nie może być równą linią, lecz linią pofalowana, żeby zgubić wyraźną granicę pomiędzy dwoma rodzajami tynku Przed ostatecznym malowaniem należy wykonać partię próbną do zatwierdzenia przez nadzór konserwatorski. Tynki wykonać skucie tynku zdegradowanego. Całość umyć przy pomocy myjni pod ciśnieniem. Stosować dysze szpachelkową wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i oblachowań wykonać tynkowanie; stosować tynk czysto wapienny z maksymalnym dodatkiem 10 %wapna trasowego, w partii przyziemia zastosować systemowy tynk renowacyjny, powierzchnia powinna być gładka, którą należy starannie opracować wykonać gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalować elewację według projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi farbą silikatową matową unikając efektu jednolitej sztucznej powłoki zgodnie z zaleceniami powyżej. Detal ciągniony, architektoniczny wykonany z narzutu dokonać oględzin detalu. W przypadku stwierdzenia występowania cementowych wypraw wykonać skucie zachowując profile i ich artykulację. Usunąć partie odspojone, spękane, a także wszelkie wtórne rozwarstwione naprawy. Całość umyć przy pomocy myjni pod ciśnieniem. Stosować dysze szpachelkową. Wykonać odtworzenie, uzupełnienie i reprofilowanie detalu architektonicznego (gzymsów, bonii tasiemkowych), przywrócić odpowiednie grubości detalu i jego plastyczność. Wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i oblachowań. Całość zagruntować przed malowaniem. Wykonać malowanie zgodnie z projektem kolorystyki. Drzwi wejścia głównego: Program prac konserwatorskich: "Drzwi wejściowe podłucze renesansowe z uwagi na wysoką wartość historyczną obiektu prace powinny być prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Naczelną zasada tej konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz przestrzeganie reżimów technologicznych podczas prac konserwatorskich odpowiedniej kolejności, temperatury i wilgotności otoczenia". Należy wykonać badania stratygraficzne pod kątem występowania oryginalnych warstw malarskich, w przypadku ich stwierdzenia oczyszczanie należy prowadzić z pozostawianiem tych malatur na obiekcie. Usunąć nawarstwienia farby przy zastosowaniu metod gwarantujących pozostawienie oryginalnych malatur renesansowych. Wykonać naprawy interwencyjne przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału uzupełnienia, sklejenie pęknięć. Pomalować zgodnie z kolorystyką zabieg ten pozwoli na scalenie kolorystyczne i zabezpieczy powierzchnię drewna. Farbę należy nakładać kilkakrotnie, każdorazowo przeszlifowując powierzchnię. Stosować farbę alkidową odporną na warunki atmosferyczne, odtworzyć szklenie świetlika, usunąć produkty korozji z kutej kratki świetlika , zabezpieczyć metal przed korozją i pomalować matową farbą w kolorze ciepłej czerni. Główny portal wejściowy z piaskowca z uwagi na wysoką wartość historyczną obiektu prace powinny być prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki Detale z piaskowca eksponowane na elewacji "Naczelną zasada tej konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz przestrzeganie reżimów technologicznych podczas prac konserwatorskich odpowiedniej kolejności, temperatury i wilgotności otoczenia". Wykonanie wzmocnienia wstępnego hydrofilnym monomerem silikonowym zawierającym grupę OH, środek hydrofilny służący do wzmocnienia detalu kamiennego wykazującego tendencję do dezintegracji zastępuje częściowo zniszczone spoiwo osadzając się w porach kamienia wokół ziaren polimeryzuje i wytwarza powłoki łączące poszczególne ziarna piaskowca. Powłoki te posiadają własności hydrofilne i umożliwiają wykonywanie zabiegów z udziałem wody mycie, odsalanie. Preparat ten jest mieszaniną monomerów i oligomerów silikonowych w mieszaninie rozpuszczalników. Preparat hydrofilny, należy nakładać powoli polewając wytypowane osłabione partie przy pomocy butelek z regulowanym odpływem. Podjęcie dalszych działań na tych fragmentach jest możliwe po związaniu preparatu w porach kamienia i uzyskaniu właściwości hydrofilnych. Wykonanie oczyszczenia, umycie wstępne w celu usunięcia luźnych zabrudzeń, wykonanie oczyszczenia powierzchni kamienia przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia kamienia po uprzednim wykonaniu prób skuteczności zabiegu, aby nie naruszyć i nie uszkodzić oryginalnej powierzchni. Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Do zmywania czyszczonych powierzchni stosować myjnię na podciśnienie, z gorącą wodą. jednakże w przypadku relifu z herbami i datą zaleca się rezygnację z tak intensywnego czyszczenia i zastosowanie parownicy zamiast myjni. W żadnym wypadku nie stosować do oczyszczenia metody ścierno strumieniowej. Usunięcie wtórnych uzupełnień detalu, które nie spełniają wymogów fizykomechanicznych i estetycznych. Wykonanie dezynfekcji partii porośniętych przez glony przy pomocy preparatu firmowego. Wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. Nakładać okłady przy pomocy pulpy celulozowej, bentonitu, Zasada odsalania polega na tym, że rozpuszczone sole znajdujące się w strukturze kamienia wskutek swobodnej migracji roztworu przemieszczają się ku powierzchni i przechodzą do okładów, gdzie odparowuje rozpuszczalnik, a sól stopniowo krystalizuje. Należy przestrzegać, aby okład nie wysychał szybciej niż kamień. Szybkość parowania wody z okładu musi być mniejsza od szybkości podciągania kapilarnego roztworu w odsalanym kamieniu. Okładów nie należy wykonywać w dni szczególnie słoneczne i wietrzne. Kompres nakładać w sposób, by ściśle przylegał do odsalanej powierzchni i nie tworzył pęcherzy. Mokry okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wykonanie uzupełnienia ubytków przy pomocy zaprawy imitującej kamień. Zastosowane kruszywo powinno naśladować strukturę i teksturę oryginału. Zaprawa barwiona w masie przy pomocy pigmentów mineralnych. Wykonać uzupełnienie fugowania. Nie uzupełniać płytkich ubytków, nie zmieniać formy wyoblonej, zatartej. Patynowanie rekonstrukcji, kitów w celu scalenia kolorystycznego z oryginałem Nie malować całości! Wykonanie zabiegu hydrofobizacji detalu w celu ujednolicenia nasiąkliwości powierzchni. Powłoka hydrofobowa zabezpieczy kamień przed wpływami środowiska i opóźni jego brudzenie się. np preparat firmowy. Preparat należy wprowadzać w strukturę powoli poprzez powolne polewanie powierzchni przy pomocy butelek z regulowanym odpływem. Usunąć nadmiar preparatu z nasycanych powierzchni przy pomocy rozpuszczalnika. Sezonować poprzez spowolnienie parowania rozpuszczalnika, okrywając je folią. Zabiegu nie należy wykonywać na wilgotnym kamieniu, gdyż preparat nie będzie wnikał w mokry piaskowiec. Zabiegu nie wykonywać w tez w dni zbyt gorące, gdy kamień jest rozgrzany, bowiem zbyt szybkie parowanie rozpuszczalnika spowoduje osadzanie się preparatu na powierzchni, zamiast wnikania w głąb struktury. Powłoka hydrofobowa zabezpieczy kamień przed wpływami środowiska. Obramowania okienne (oboknia) Zachowane obramowania okienne z piaskowca należy poddać konserwacji w sposób wskazany powyżej. Rynny i rury spustowe, opierzenia blacharskie w budynku należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe i opierzenia blacharskie stalowe ocynkowane. Przyjęte rozwiązania kolorystyczne: Ściany zewnętrzne: Farba silikatowa wzornik Facade Colour Card kolor podstawowy (kolor ściany) Tikkurila 4814 = NCS: 0922 Y16R kolor dodatkowy (otoczenie okna) Tikkurila 4812= NCS: 0510 Y20R Przed ostatecznym malowaniem należy wykonać partię próbną do zatwierdzenia koloru przez nadzór projektanta/inwestora. Ściany wewnętrzne: Tynk renowacyjny cienkowarstwowy z dodatkiem max 10% wapna trasowego (uwidaczniający "falowanie budulca") malowanie farby mineralne silikatowe lub wapienne w kolorze białym. Stolarka okienna: Farba alkidowa wg palety Jedynka brąz 2x krycie. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: Farba alkidowa wg palety Jedynka brąz 2x krycie Strop drewniany, słupy, stolarka wewnętrzna, balustrada drewniana: lakierobejca wg palety Altax woskowy Palisander angielski 2x krycie. XIV. Przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych. Do wykonania pochylnia zewnętrzna przy schodach terenowych dla osób na wózkach inwalidzkich, natomiast w przedsionku kościoła platformy dla niepełnosprawnych na schodach wewnętrznych kościoła. W kościele zaprojektowano jedno pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych. XV. Ogrodzenie obiektu. Projektuje się ogrodzenie działki od północnej, zachodniej i południowej granicy działki. Ogrodzenie systemowe stosowane w strefach śródmiejskich. Kolor czarny. XVI. Prace w zakresie instalacji branży elektrycznej (szczegóły opis w projekcie wykonawczym) . W zakresie prac do wykonania jest: zasilanie i pomiar energii i przyłączenie zgodnie z warunkami Tauron SA, główna tablica rozdzielcza GTR, rozdzielnica elektryczna RE Z1, rozdzielnica elektryczna RE Z2, rozdzielnica elektryczna RE 1, instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych i przyłączy 230V, instalacja gniazd wtykowych 400V, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje fotowoltaiczne z dachówki fotowoltaicznej, instalacja systemu alarmowania pożarowego (SAP), instalacja monitoringu (CCTV), wykonanie pomiarów badań sprawdzeń. XVII. Prace w zakresie instalacji wentylacyjnej. Sala główna kościoła będzie wyposażona na wysokości I piętra w 5 kratek wentylacyjnych wywiewnych 350 x 350 mm zamontowanych w suficie. Na dachu natomiast będą zamontowane wywietrzniki grawitacyjne dachowe. Miejsca zamontowania kratek jak i wywietrzników zostały pokazane na rysunkach dachu i I piętra. Wywietrzniki grawitacyjne, mają całkowicie zabezpieczających kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego. Zabezpiecza również przed przedostawaniem się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej. Wykonane z trwałego i estetycznego laminatu poliestrowoszklanego barwionego w sposób dowolny, kolory laminatu dostępne wg RAL podstawowe kolory to brązowy 8017, niebieski 5015, popielaty 7035. Odporność temperaturowa wywietrznika 60 oC, istnieje możliwość wykonania laminatu winyloestrowego o odporności temp. 100 oC lub ze stali nierdzewnej. W sanitariatach zostaną zamontowane wentylatory wywiewne osiowe o wydajności 100m3/h zamontowane w ścianach, uruchamiane wraz z oświetleniem pomieszczenia i z czasowym wyłączaniem. XVIII. Prace w zakresie instalacji sanitarnych (szczegóły opis w projekcie wykonawczym). W zakresie prac do wykonania jest: instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z uzbrojeniem, instalacja ppoż. wraz z uzbrojeniem, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z kompletną przepompownią ścieków, wykonanie sieci drenarskiej z odprowadzeniem wód drenażowych, wykonanie badań, sprawdzeń szczelności. XIX. Prace wykończeniowe uporządkowanie budowy i przyległych terenów wraz pisemnym poświadczeniem właścicieli tych nieruchomości, wykonanie powykonawczej dokumentacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej, UWAGA Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i gaśnice oraz oznakowanie zgodnie z opracowaną instrukcją i uzgodnieniem Państwowej Straży Pożarnej, wywóz gruzu i odpadów na składowisko, obsianie trawą terenów zielonych. wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym badań, sprawdzeń i odbiorów przyłączy i instalacji oraz pomiaru powykonawczego geodezyjnego.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45212361 445100000 845320000 645453000 745111300 145223200 845223500 145223000 645262500 645410000 445431000 745421000 445450000 645262510 945443000 445440000 345422000 145261000 445261212 345261215 445261320 345332000 345232440 845232130 245232423 345231300 845343000 345312100 845343200 545310000 345315300 145311000 045315000 845312311 032323500 845331210 145233200 145342000 671351914 371355000 1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021 12 30

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1)Niepodlegają wykluczeniu. 2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik do SIWZ nr 4.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik do SIWZ nr 4;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik do SIWZ nr 4. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą: prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: tj. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą: prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie załącznik nr 6 do SIWZ; d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.) załącznik nr 7 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

e) inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.