Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile tereny nadrz

Gmina Piła

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - część I - budowa kładki pieszo-rowerowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552216-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Piła

Regon: 570791164

ulica: Pl. Staszica

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64920

Miejscowość: Piła

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 672 126 210,

e-mail: bzp@um.pila.pl,

Fax: 672 123 566

Adres strony internetowej (URL): www.bip.pila.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.bip.pila.pl - zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.pila.pl - zakładka zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna pok. 134, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - część I - budowa kładki pieszo-rowerowej

Numer referencyjny:

271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - część I - budowa kładki pieszo-rowerowej. Uwaga Zakres robót ujęty jest w złożonym wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, złożonym w dniu 30.03.2018 r. Projekt jest objęty Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, przyjętym uchwałą Nr 1618/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Gwdą o następujących podstawowych parametrach użytkowych : - całkowita szerokość obiektu 9,40 m, - długość ( przęsło pomiędzy dylatacjami ) 40,67 m, - długość łuku nośnego w osi podparcia 40,10 m, - spód konstrukcji wyniesiony ponad górną wodę żeglowną tramwaju wodnego (o skrajni 2,85 m) wynosi 3,2 m, - wysokość całkowita obiektu (od poziomu podparcia do górnej powierzchni łuku) 8,035 m, - szerokość kładki ( użyteczna ) w świetle balustrad 6,0 m, - balustrady stalowe ze szczeblinami pionowymi o wysokości 1,2 m, Jednoprzęsłowa kładka wykonana będzie w konstrukcji stalowej w postaci dwóch rur nośnych w kształcie łuków kołowych zbieżnych stężonych górą. Pomost w postaci płyty ortotropowej, stalowej , oparty na poprzecznicach podwieszonych do łuków nośnych co 3,0 m oraz na końcach oparty na poprzecznicach skrajnych. Balustrady stalowe wys. 1,2m, szczeble pionowe. Przyczółki masywne żelbetowe, posadowione bezpośrednio, na ławach żelbetowych. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych należy wykopy i prace fundamentowe prowadzić w ściankach szczelnych traconych, z wykonaniem korka betonowego na stropie gruntów nośnych. Zakres przewiduje wymianę gruntów nienośnych na podsypkę i zasypkę piaskowo żwirową zagęszczoną. Zakres robót obejmuje również wykonanie: - wszystkich robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych, rozbiórkowych, odtworzeniowych, - zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, - próbne obciążenie obiektu oraz wykonanie wszystkich sprawdzeń, - wykonanie przygotowania balustrad pod oświetlenie iluminacyjne, - nawierzchnie zewnętrzne na moście, - wycinkę drzew będących w kolizji, pozostałe obowiązki wynikają z umowy. UWAGA Zamawiający informuje, że Wykonawca przy planowaniu robót i dokonywaniu wycen winien wziąć pod uwagę ograniczenie transportu - nośność mostu wjazdowego na wyspę, wynoszącą 10 t. Przejazd pojazdu do 20 t możliwy jest przy spełnieniu poniższych warunków: - obciążenie mostu tylko jednym pojazdem, - prędkość przejazdu do 5 km/h, - przejazd pojazdów po osi podłużnej mostu przez wydzielenie pasa ruchu o szerokości 3,5 m, - nadzór kierownika robót z uprawnieniami nad przejazdem pojazdów. W skrajnych przypadkach, można przejechać pojazdem do 30 t po spełnieniu dodatkowo poniższych warunków: - nacisk na tylną oś: 2x12 t, - nacisk na przednią oś: 6 t, - odległość pomiędzy przednią i tylną osią: 6,0 m + 1,6 m (6t + 12t +12t), - szerokość pasa ruchu zajętego przez samochód: 3,0 m, - osiowy rozstaw kół w kierunku poprzecznym: 1,5 m. W każdym przypadku należy uzgodnić tabor oraz uzyskać zgodę na przejazd u zarządcy mostu - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. Generała Władysława Andersa 10, 64-920 Piła; tel. 67 212 34 25. 2.1.Zakres robót obejmuje również wykonanie w szczególności: 1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, według projektu organizacji ruchu; 2) oznaczenie w terenie, poprzez numerację, drzew i krzewów do wycinki i zestawienie ich w formie tabeli z podaniem gatunków i obwodów. W przypadku rozbieżności w stosunku do uzyskanych decyzji niezwłoczne powiadomienie o tym Zamawiającego; 3) sprawdzenie przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów, czy nie stanowią one miejsc rozrodu chronionych ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, np. ornitologa lub biologa. Na powyższą okoliczność Wykonawca wraz z ww. osobą spisze stosowny protokół; 4) usunięcie kolidujących z przedmiotem zamówienia krzewów i drzew - ścinanie mechaniczne drzew i krzewów na wskazanym terenie, mechaniczne karczowanie pni, zebranie gałęzi i karpiny w stosy, zagospodarowanie karpiny i gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę. Dokonanie oceny przydatności drewna przez rzeczoznawcę - taksatora oraz wyliczenie ilości drewna opałowego pozyskanego z wycinki. Pocięte dłużyce należy wywieźć na place składowe na terenie miasta. Na powyższą okoliczność wykonawca spisze stosowny protokół; 5) wykonanie nasadzeń zastępczych (w ilości nie mniejszej niż ilość drzew i krzewów wyciętych) oraz uporządkowanie istniejącej roślinności. Przycięcie w zakresie niezbędnym konarów drzew i krzewów na trasie lub w obrębie wykonywanych robót. W razie konieczności uzupełnienia trawników w związku z wykonanymi robotami; 6) pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń przez rok, w razie ubytków w trakcie roku dokonanie uzupełnień na własny koszt; 7) wszelkie prace rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze związane z realizacją zadania, 8) spełnienie wymagań STWIOR, w tym opracowanie Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ), 9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone na ich majątku. 10) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 11) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. 12) Ponoszeniem wszelkich kosztów związanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem ścieków i utylizacją odpadów. 2.2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy w ramach wynagrodzenia: 1) wykonanie wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wszelkich robót rozbiórkowych; 2) zapewnienie stałej, bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących przedmiotem zamówienia; 3) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, oraz wypełnienie warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia; 4) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy; 5) uczestnictwo w kontrolach związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku koniecznym); 6) spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności protokołu ZUD, warunków technicznych przyłączenia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia na prowadzenia prac archeologicznych w tym prowadzenie badan archeologicznych przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 7) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów i sporządzenie protokołów na tę okoliczność. Wykonanie na własny koszt próby próbnego obciążenia mostu wraz ze wszystkimi dodatkowymi wymaganiami, a także opracowanie i przekazanie stosownego sprawozdania ( 3 egz.); 8) w przypadku pozyskania materiałów lub wyrobów z rozbiórki, umożliwiających ich powtórne wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, płytek betonowych, elementów małej architektury - przekazanie ich na plac składowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Materiały muszą być złożone na paletach i zabezpieczone folią. Pozostałe materiały będą składowane na pryzmę. Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, załadunku i rozładunku to koszty Wykonawcy wliczone w cenę; 9) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska; 10) prowadzenie prac zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów; 11) wykonanie i zamontowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, dwóch tablic informacyjnych o wymiarach co najmniej 2,0x1,0 m, zawierającej wizualizację wykonywanej inwestycji. Dopuszcza się wykonanie banerów lub siatek informacyjnych. Projekt wizualizacji w wersji elektronicznej zostanie dostarczony przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełni je o dane dotyczące nazwy przedsięwzięcia, nazwę wykonawcy, Zamawiającego, logotypy. Projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym. Trwałość tablic przez okres realizacji zadania, do dnia odbioru końcowego; 12) wykonanie projektu oznakowania robót prowadzonych w pasach drogowych - w razie potrzeby; 13) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii dla opracowań z pkt. 12); 14) zapewnienie codziennej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy oraz jego obecności podczas czynności kontrolnych np. PINB podczas procedury uzyskania decyzji na użytkowanie; 15) zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa np. podczas nieobecności wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. UWAGA: Przedmiot zamówienia określa niniejsza specyfikacja, w tym dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie może być jedyną podstawą do przygotowania oferty. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia. Pomocniczo do oferty Wykonawca załączy wypełniony kosztorys ofertowy. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 ze zm.) polegających na montażu konstrukcji stalowej i jej metalizacji. 4. Wymagania, o których mowa w ust. 3, oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845112000-545111200-045112700-245233222-145112710-545220000-545221110-645221100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-08-19

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) lub równowartością tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, w postaci opłaconej polisy;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu mostowego (np. most, wiadukt lub kładka) o rozpiętości min. 30 m, o konstrukcji stalowej i wartości robót nie mniejszej niż 1.600.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, a także wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: 1. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami: 1) kierownik budowy - osoba posiadająca: - min. 5-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym min. 3 lata pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży mostowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, - aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego. 2) specjalista ds. rozliczeń, osoba posiadająca: - wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, - doświadczenie zawodowe w kosztorysowaniu robót budowlanych, biegłą znajomość pakietu biurowego typu office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego, 3) osoba posiadająca: doświadczenie (min. 3 lata pracy) w nadzorowaniu lub wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, aktualne szkolenie przeprowadzane w zakresie projektowania i nadzoru nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Każda z kandydatur musi spełniać wymagania Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji. UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290 ze zm.) Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r .poz.290 ze zm.) w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. Dokumenty: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716); g) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej informacji (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, określonych w rozdziale V, pkt 1 ppkt 1.2) lit. a) SIWZ; b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale V, pkt 1 ppkt 1.2) lit. b) SIWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ); Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - wzór Załącznik nr 2 do SIWZ; UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym wyżej. (Zał. nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym wyżej. (Zał. nr 3 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa wyżej (Zał. nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - (jeśli dotyczy) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego doświadczenia, zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału, albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 69 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-08-19

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na warunkach opisanych między innymi w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu realizacji Umowy, gdy: a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury - uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; b) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy; c) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu niniejszej umowy lub innej umowy, realizowanej w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia, dotyczącej całego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; e) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona; b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót; c) zmiany wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; W przypadku zmiany wskazanej w pkt 2) lit d) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. W przypadku zmiany wskazanej w pkt 2 lit e) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 3) inne zmiany postanowień umowy, takie jak: a) zmiany na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane b) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału, jego wycofania z produkcji lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiału nie powodująca zmiany wynagrodzenia określonego w umowie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; c) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; d) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek, np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; f) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie o inne osoby, nie wymienione w SIWZ, w celu usprawnienia realizacja zadania. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: 1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy, 2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 20 dni przed terminem wymienionym w § 3 ust.3 niniejszej umowy, chyba że należycie uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym. 3) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piła codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.