Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Roboty budowlane mające charakter prac termomodernizacyjny

Muzeum Warszawy

Roboty budowlane mające charakter prac termomodernizacyjnych w Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy w ramach Konkursu "Efektywność Energetyczna" RPO Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506152 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Muzeum Warszawy

Regon: 16387044000000

ulica: Rynek Starego Miasta

Numer domu: 28/46

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00 272

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 22 596 67 11, 22 2774427

e mail: jadwiga.turlej@muzeumwarszawy.pl, klaudia.sosnowka@muzeumwarszawy.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumwarszawy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.muzeumwarszawy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00 272 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane mające charakter prac termomodernizacyjnych w Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy w ramach Konkursu "Efektywność Energetyczna" RPO Województwa Mazowieckiego

Numer referencyjny:

MW/ZP/3/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie. związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Konkursu "Efektywność Energetyczna" RPO Województwa Mazowieckiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w szczególności: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 1 do SIWZ 3.Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie" 4. Zamawiający informuje, że w budynku Muzeum Woli w Warszawie przy ul. Srebrnej 12 wykonane zostały roboty budowlane, które zakończyły się w 2018 roku. Wykonawcą robót budowlanych było Furmanek Reneval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Daleszycach (26 021 Daleszyce) przy ul. Świętokrzyskiej 9, które udzieliło gwarancji na wykonane roboty budowlane. 5. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres co najmniej 5 lat. 6. Wykonawca musi zapewnić zachowanie gwarancji na roboty budowlane i elektryczne w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45300000 0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z termomodernizacją do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 07 31

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) z których każde dotyczyło budynku wpisanego do ewidencji zabytków, rejestru zabytków, budynku użyteczności publicznej oraz w ramach każdego z tych zamówień (umów) wykonano roboty budowlane obejmujące co najmniej roboty instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, robót konstrukcyjno budowlanych, robót wykończeniowych. o wartości nie mniej niż 700 000,00 złotych brutto każda. Przez jedno zamówienie należy rozumieć roboty budowlane świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku robót budowlanych świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. Uwaga: Przez dwie roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty świadczone w ramach 2 odrębnych umów. b) wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości: Kierownik budowy, który: posiada wyższe wykształcenie techniczne (kierunek budownictwo); posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń; posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad robotami prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury; posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad realizacja robót budowlanych, tj. pełnił funkcje kierownika robót budowlanych podczas co najmniej dwóch inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto w budynku wpisanym do ewidencji zabytków, rejestru zabytków o funkcji muzealnej; przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego ( legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa). Kierownik robót instalacji sanitarnych, który: posiada wyższe wykształcenie techniczne (kierunek sanitarny); posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych; posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej; posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, tj. pełnił funkcje kierownika robót instalacji sanitarnych podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego ( legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Kierownik robót instalacji elektrycznych, który: posiada wyższe wykształcenie techniczne 9kierunek elektryczny) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tj. pełnił funkcje kierownika robót instalacji sanitarnych podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego ( legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa). Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wyszczególnione wyżej, jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa a w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117), dotyczące usług transgranicznych. Stosownie do treści art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi mi.in.. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez ta izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach odrębnych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualny na dzień składania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych obejmujących co najmniej roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, roboty konstrukcyjno budowlane, roboty wykończeniowe w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków, rejestru zabytków w budynkach użyteczności publicznej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 złotych brutto każde zamówienie (umowa) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2.wykaz osób, tj. ? 1) Kierownika budowy, który posiada wyższe wykształcenie techniczne (kierunek budownictwo), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad robotami prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury, posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad realizacja robót budowlanych, tj. pełnił funkcje kierownika robót budowlanych podczas co najmniej dwóch inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto w budynku wpisanym do ewidencji zabytków, rejestru zabytków o funkcji muzealnej, przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego ( legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa), zgodnie z załącznikiem nr 7 (Tabela 1); Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7 (Tabela 1), Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa dla tej osoby. 2)? Kierownik robót instalacji sanitarnych, który: posiada wyższe wykształcenie techniczne (kierunek sanitarny), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej, posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, tj. pełnił funkcje kierownika robót instalacji sanitarnych podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa), zgodnie z załącznikiem nr 7 (Tabela 2); Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7 (Tabela 2), Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa dla tej osoby. 3) ? Kierownik robót instalacji elektrycznych, który posiada wyższe wykształcenie techniczne (kierunek elektryczny), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie budowlane (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tj. pełnił funkcje kierownika robót instalacji sanitarnych podczas co najmniej jednej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto, przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego ( legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa), zgodnie z załącznikiem nr 7 (Tabela 3); Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7 (Tabela 3), Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa dla tej osoby. 3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000 złotych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Formularz oferty. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: 1) spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do SIWZ. 2) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 7. Wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 8. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 9. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. 10.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. 11.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. 12. Dowód wniesienia wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Kwota wymaganego wadium wynosi 15 000 zł. 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 7. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z wyłączeniem wadium wniesionego w pieniądzu, beneficjentem takich dokumentów musi być Muzeum Warszawy; złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp. 8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 9. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Muzeum Warszawy, tj.: Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618 z podaniem tytułu "WADIUM: Postępowanie numer MW/ZP/3/PN/2020". 10. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina, minuta składania ofert). 11. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 12. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do oferty. 13. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia w trakcie realizacji Umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług dla przedmiotu Umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 4) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach: a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; c. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; d. gdy wystąpią opóźnienia w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części czynności, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 2) wystąpienia warunków terenu, gdzie wykonywane będą czynności objęte przedmiotem Umowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) wystąpienia z niebezpieczeństwa kolizji planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1 2, 4 w wysokości nie wyższej niż 10 % wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 powyżej. 6. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią załącznik 5 do SIWZ. 7. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku "Istotne postanowienia umowy".

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.