Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Roboty budowlane pn Bezpieczna przystań przebudowa i m

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Roboty budowlane pn. "Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551982-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Roboty budowlane pn. "Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Regon: ---

ulica: gen. Józefa Bema

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (33) 842 23 29

e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.pcprpowiat.oswiecim.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.pcprpowiat.oswiecim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Tak

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul.Gen.Józefa Bema 4 , sekretariat- dziennik podawczy Regon 357010648

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane pn. "Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"

Numer referencyjny:

DD.032.2.2018 rew

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych tj. elektryczną, wod-kan i gazową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania i montażem tzw. Zielonej siłowni na terenie domu dziecka, zlokalizowanym w Oświęcimiu przy ul.Krasickiego 14, na działce nr 2129/1; jednostka ewidencyjna : Oświęcim - miasto; obręb ewidencyjny : Oświęcim. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. pn. "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" Lokalizacja inwestycji znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Oświęcimia wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-483. Zamawiający posiada zezwolenia na budowę: Decyzja Nr 700/12, znak WAB.6740.1.558.2012, Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Krakowie Nr 866/12 Znak:OZKr.5142.991.2012.KU i Nr 621/17, znak;OZKr.684.2017.KU i zgłoszenie znak;WAB.6743.441.2017 Przebudowa obiektu pięciokondygnacyjnego (w tym 4 naziemne i 1 podziemna) o kubaturze 5320m3, z częściową zmianą sposobu użytkowania wraz z przebudową instalacji wewnętrznych ma na celu uporządkowanie poszczególnych funkcji pomieszczeń poprzez ich przeniesienie lub zmianę na poszczególnych kondygnacjach, wyodrębnienie nowych (m.in. w piwnicy pomieszczeń pralni, obieralni; na parterze mieszkania z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych). Zakres robót objętych zamówieniem: Prace budowlane wewnątrz budynku, na wszystkich jego kondygnacjach wraz : -z wymianą instalacji elektrycznej( demontaż i wymiana wewnętrznych linii zasilających, istniejących tablic rozdzielczych i montażowych, wymianą osprzętu i niektórych opraw oświetleniowych, montaż instalacji monitoringu, instalacji ppoż, domofonowej -4ab, komputerowej oraz pomiary wykonanej instalacji elektrycznej ) -wymianą instalacji ciepłego ogrzewania ( demontaże stalowych rurociągów, zaworów i grzejników wraz z montażem nowych oraz wykonanie prób szczelności nowej instalacji i jej regulacja)-wymiana instalacji wod-kan i gazowej(demontaże starych rurociągów, zaworów i urządzeń sanitarnych, montaż nowych rurociągów, zaworów i urządzeń sanitarnych), -częściową likwidacją fragmentu instalacji gazowej doprowadzającej gaz do likwidowanego pieca gazowego (demontaż urządzeń gazowych i rurociągu , odwadniacza i kurka przy urządzeniach, montaż nowych rurociągów , kurków gazowych przelotowych wraz z wykonaniem próby instalacji gazowej) Prace budowlane na zewnątrz budynku związane z montażem tzw. zielonej siłowni na terenie domu dziecka obejmujące przygotowanie ternu, wykopy i wykonanie fundamentów pod urządzenia, dostarczenie i montaż urządzeń( rowerek, wioślarz, drabinka pozioma, wyciąg górny, tablica informacyjna, ławka parkowa, kosz na śmieci i lampa solarna), uporządkowanie terenu, wyrównanie powierzchni. Prace wewnątrz budynku na poszczególnych kondygnacjach, tj: W pomieszczeniach piwnicznych- Roboty rozbiórkowe: m.in. rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie Cem.-wap; wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2, rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji. Roboty montażowe: ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości ? cegły, kładzenie i uzupełnianie tynków wewnętrznych kat.III, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek wraz z gruntowaniem pod warstwy wyrównawcze i wygładzające, wykonanie posadzek z płytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach o grubości 5mm, w zakresie stolarki ; montaż drzwi stalowych i drzwi ppoż, malowanie tynków wewnętrznych i sufitów. Na parterze- Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących ścianek z cegieł o grubości ? cegły na zaprawie cem.-wap. oraz ścian , filarów i kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.i podwieszanych sufitów, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie posadzek z płyt ceramicznych. Prace montażowe : montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń suchych i mokrych, wykonanie i uzupełnienie tynków, licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm,ułożenie posadzek z paneli( warstwa ścieralna 5-8mm) i płytek kamionkowych o wymiarach 30x30cm, osadzenie drzwi, w tym drzwi ppoż.1 i ? skrzydła wraz ze ścianką oddzielenia ppożarowego aluminiową EI30 i naświetleniem, izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych i powierzchni poziomych w sanitariatach -płynna folia, prace malarskie- malowanie tynków wewnętrznych, płyt gipsowych i sufitów. Na I piętrze- Roboty rozbiórkowe: w sanitariatach rozebranie ścianek z cegieł o grubości ? cegły , okładzin ściennych, zerwanie posadzek z płytek ceramicznych, w sypialniach zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykucie z muru ościeżnic drewnianych. Roboty montażowe: obsadzenie kratek wentylacyjnych, w ściankach z cegieł pomiędzy sanitariatami a natryskami, okładziny gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym, i uzupełnianie tynków wewnętrznych , izolacja szczelin dylatacyjnych i wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -płynna folia i powierzchni pionowych. Licowanie ścian płytkami, położenie posadzek z płytek kamionkowych o wym.30x30cm w sanitariatach, w sypialniach posadzki z paneli. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z montażem aluminiowej ścianki oddzielenia ppożarowego EI30 , z drzwiami 1 i ? skrzydła z naświetleniem. Prace malarskie w remontowanych pomieszczeniach. Na II piętrze- Roboty rozbiórkowe: Ścianki z cegieł o grubości 1/2 cegły, przebicie otworów w ścianach na zaprawie cem.-wap. o grubości ? cegły na kratki wentylacji pośredniej, rozebranie podwieszanego sufitu, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych i posadzek kamionkowych w sanitariatach, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych w sypialniach. Roboty montażowe: obsadzenie kratek wentylacyjnych pomiędzy natryskami a sanitariatem, wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych na stropach na ruszcie metalowym, uzupełnienie tynków wewnętrznych, izolacje szczelin dylatacyjnych, izolacje powierzchni poziomych i pionowych w sanitariatach, licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm, wykonanie posadzek kamionkowych w sanitariatach, w sypialniach posadzki z paneli. Montaż nowej stolarki drzwiowej , w tym aluminiowej ścianki oddzielenia ppoż EI30 z drzwiami 1 i ? skrzydła, z naświetleniem. Prace malarskie w remontowanych pomieszczeniach . Na poddaszu- Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, położenie paneli, prace malarskie w pomieszczeniach na poddaszu. Klatka schodowa- wymiana pochwytu balustrady przy schodach, malowanie całej balustrady części drewniane i metalowe, zabezpieczenie stopni schodów narożnikami gumowymi, malowanie stolarki. Pozostałe prace : wywiezienie gruzu, mycie po robotach malarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a/dokumentacja projektowa i wykonawcza wraz z rysunkami, b/ przedmiary robót (poglądowo, nie służący do wykonania kosztorysu ofertowego. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi, uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych),Jeżeli przedmiar robót lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji "równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich "nierównoważności".

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

PodmiotNie

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2019r. Przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: - o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, polegającą na przebudowie i modernizacji obiektu wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych i złożą w tym zakresie oświadczenie wg załącznika Nr 2 do SIWZ.C. Zamawiający po dokonanej ocenie ofert, przed poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, w szczególności: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - (wg wzoru przedstawionego przez zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - (wg wzoru załącznika Nr 4 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp polegać będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone: przelewem - wpłacane na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 43 8110 1023 2003 0312 0186 0021 z dopiskiem: "wadium - nr sprawy DD.032.2.2018 rew. i nazwą Wykonawcy" - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - składane w oryginale w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, dział Księgowości, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Księgowości ). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: być wystawione na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (32-602 Oświęcim, ul. Bema 4) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, a) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy sporządzaniu oferty. f) koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. Zmiana terminu realizacji umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 ulega przedłużeniu o czas: a) niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji, b) przerw w wykonaniu realizacji umowy na skutek przyczyn wskazanych w ust. 2 lit. od b) do f), c) niezbędny do zakończenia wykonywania przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w ust. 2 lit. g). 4. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego do przedłużenia terminu. Powyższe musi zostać zaakceptowane (potwierdzone) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 odpowiadać będzie kwocie wynikającej z przeprowadzonych przez strony negocjacji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Oświęcim codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.