Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiając

Powiat Wałecki

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515611-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiat Wałecki

Regon 57079953300000

ulica ul Dąbrowskiego

Numer domu 17

Numer mieszkania

Kod pocztowy 78600

Miejscowość Wałcz

Województwo zachodniopomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 67 250 84 51

e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl

Fax 672 589 010

Adres strony internetowej (URL) www.powiatwalecki.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.bip.powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.bip.powiatwalecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres

Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego

Numer referencyjny

IZ.272.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie, następujące części 1) część pierwsza obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice; 2) część druga obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w m. Jeziorki. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. I. Część pierwsza. Przedmiotem zamówienia części pierwszej są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice (etap II). Zakres robót budowlanych obejmuje - zabezpieczenie i organizacja placu budowy; - roboty pomiarowe; - zdjęcie warstwy ziemi roślinnej; roboty rozbiórkowe;- transport materiałów rozbiórki;- transport nadmiaru gruntu; - roboty ziemne; - wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, zatoki autobusowe, zjazdy, perony i ciągi piesze; - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; - ustawienie oporników i krawężników na ławie z oporem; - stabilizacja gruntu cementem; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem warstw bitumicznych; - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; - wykonanie zieleni drogowej. Projektowane rozwiązanie. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe - kategoria obciążenia ruchem KR-2, - jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa, - droga klasy "L", - szerokość jezdni = 5,0m, - spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i = 2%, - szerokość zatoki autobusowej = 2,5m, - spadek poprzeczny zatoki autobusowej w kierunku jezdni i = 2%, - szerokość zjazdów publicznych = 3,5m, - spadki poprzeczne zjazdów zgodne ze spadkiem podłużnym jezdni, peronu, i ciągu pieszego, - skosy najazdowe zjazdów 1:1, - szerokość peronów i ciągów pieszych = 1,5m, - spadki poprzeczne ciągów pieszych i peronów w kierunku jezdni i zatok autobusowych i = 2% - szerokość przejścia dla pieszych = 4,0m, - prędkość dopuszczalna - 40 km/h, - prędkość projektowana 30km/h, - spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i = 2%, - zieleń szerokości = 0,5m, - spadek poprzeczny zieleni i = 6%. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe. Przy wykonywaniu pomiarów uzupełniających przyjęto pokrywę zaworu wodociągowego na km 0+618,00 zlokalizowanej po prawej stronie jezdni jako reper roboczy. Rzędna reperu roboczego 87,41m n.p.m. Prace będą wykonywane w granicach pasa drogowego działki nr 6. Przebudowa drogi ETAP II nie zmieni jej dotychczasowej funkcji. Ze względu na istniejącą zabudowę, etapowość wykonania przebudowy oraz stan techniczny warstwy bitumicznej zostanie ona zfrezowana. (Dotyczy jezdni i zatoki autobusowej). Wysokościowo projektowane rozwiązanie zostanie nawiązane do istniejącego terenu. Uzyskany destrukt bitumiczny zostanie wykorzystany do budowy poboczy. Ze względu na poszerzenie zmienia się położenie osi drogi. Poszerzenie jezdni zostanie wykonane po jej lewej stronie. Prawa krawędź jezdni zostanie wyrównana poprzez obcięcie. Projektuje się ograniczenie jezdni, zatok autobusowych i zjazdów krawężnikami i opornikami. Perony i ciągi piesze zostaną ograniczone obrzeżem betonowym. Nie zmienia się lokalizacji zjazdów oraz ich szerokości. Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana z kostki betonowej niefazowanej. Odwodnienie drogi. Powierzchniowe na pobocze i zieleń drogową. Roboty ziemne. Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod nawierzchnię poszerzenia jezdni drogi i na całej szerokości zatok autobusowych, zjazdów, peronów i ciągów pieszych. Wykonane będą rowki pod ławy betonowe. Nadmiar gruntu z koryta oraz rowków pod ławy krawężnikowe zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty rozbiórkowe. Frezowanie warstwy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej i zatoki autobusowej długości około 10m. Obcięcie krawędzi jezdni bitumicznej po prawej stronie. Rozebranie nawierzchni peronu autobusowego z betonu cementowego. Roboty inne. - zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej, - w trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie techniczne. Konstrukcja nawierzchni. Technologia wykonania robót znajduje się w specyfikacjach technicznych. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu - istniejące podłoże gruntowe G-1, - stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa, - podbudowa pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2, - podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2, - warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzon i układana na gorąco, - warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. Konstrukcja nawierzchni na istniejącej jezdni bitumicznej - istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i układana na gorąco o grubości większej niż 6cm, - warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytwarzana i układana na gorąco. Nawierzchnia zatok autobusowych - istniejące podłoże G-1, - stabilizacja cementem na głębokość 20cm Rm = 2,5MPa - Warstwa pomocnicza podbudowy, - warstwa dolna podbudowy grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2, - warstwa górna podbudowy grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2, - podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4, - kostka betonowa grubości 8cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana typu 140. Nawierzchnia zjazdów - istniejące podłoże G-1, - stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa pomocnicza podbudowy, - warstwa górna podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2, - podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4, - kostka betonowa grubości 8cm, czerwonego, wibroprasowana, niefazowana typu 70/8 Nawierzchnia peronów i ciągów pieszych - istniejące podłoże G-1, - stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa pomocnicza podbudowy, - podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4, - kostka betonowa grubości 8cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana typu 60/6. Nawierzchnia zieleńców. Zieleńce należy wzmocnić poprzez ułożenie warstwy ziemi roślinnej grubości średnio 10cm. Rozplantowanie ziemi roślinnej na pasie dróg gminnych poza jezdnią, poboczami i zjazdami. Po rozplantowaniu powierzchnia zieleńców zostanie obsiana trawą. Do wykonania zieleńców zostanie wykorzystana ziemia roślinna zgromadzona na hałdach. Krawężniki i oporniki Opornik betonowy 12x25cm wibroprasowany klasy II zostanie ustawiony na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki będą ograniczały nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów oraz nawierzchnię jezdni bitumicznej na początku i zakończeniu ETAPU II. Krawężnik najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy II zostanie ułożony na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1 4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Krawężniki najazdowe będą ograniczały nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów i zatoki autobusowej od strony jezdni. Światło krawężnika - 4cm. Krawężniki najazdowe będą ograniczały nawierzchnię przejścia dla pieszych z kostki betonowej od strony jezdni. Światło krawężnika 2cm. Krawężnik wystający 15x30cm wibroprasowany klasy II zostanie ułożony na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1 4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Krawężniki wystające będą ograniczały nawierzchnię peronów z kostki betonowej od strony zatoki autobusowej. Światło krawężnika - 12cm. Obrzeża. Nawierzchnia ciągów pieszych i peronów z kostki betonowej zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 6x20 cm wibroprasowanym klasy II ustawionym na posypce piaskowej grubości 5cm. Bilans powierzchni. Długość przebudowywanych odcinków = 0,074km. Powierzchnia jezdni bitumicznej = 370m2. Powierzchnia zieleni = 150m2 Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 29m2. Powierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej = 159m2. Powierzchnia peronów i ciągów pieszych z kostki betonowej = 183m2 Zamawiający uznaje za celowe dokonanie przez wykonawcę oględzin drogi celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem robót oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia. II. Część druga. Przedmiotem zamówienia części drugiej są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki w km:2+064 ÷ 2+288 (etap I) oraz w km 2+288 ÷ 3+178 (etap II). Łącznie przebudowa drogi (oba etapy) polega na przebudowie drogi na długości 1,114 km, tj od km 2+064 do km 3+178. Przebudowa obejmuje tylko pas drogowy drogi powiatowej. ETAP I Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2302z do następujących parametrów - klasa drogi - L - kategoria ruchu - KR 1 - szerokość jezdni - 3,5m - szerokość pobocza utwardzonego - 1,0m SL, 1,50m SP. Projekt przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni bez jej poszerzania. Na istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa wyrównawcza profilu 75kg/m2. Następnie wykonana będzie warstwa przeciwspękaniowa - zbrojenie z siatki szklano-węglowej o szerokości 1,0m osadzonej obustronnie przy krawędziach jezdni. Nawierzchnię drogi projektuje się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (100 kg/m2). Nawierzchnia zjazdów do posesji nie jest objęta projektem. Korektę niewielkich różnic wysokości odbywać się będzie na szerokości utwardzonego pobocza. Zjazdy na drogi wewnętrzne każdy o długości 4,0m zlokalizowane w km:2+135SP (120m2), i 2+283SL (30m2) projektuje się wykonać tak jak na drodze głównej, lecz bez siatki przeciwspękaniowej. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną przebudowę odcinka drogi dowiązano do drogi istniejącej i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano daszkowe i jednostronne 1,5%-3%, natomiast spadki podłużne odpowiadają spadkom istniejącym. Droga posiada 2 łuki poziome o promieniach nie podlegających korekcie, na których spadki poprzeczne projektowane odpowiadają spadkom istniejącym. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Projektuje się wyrównanie i wzmocnienie destruktem pofrezowym lub mieszanką optymalną 0/32mm na głębokość 10 cm obustronnych poboczy gruntowych na szerokości 1,0m SL; 1,50m SP. Konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia drogi - nakładka na istniejącej nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm, - siatka przeciwspękaniowa szklano-węglowa, - wyrównanie profilu masą - warstwa wyrównawcza 75kg/m2, - istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie brukowej. Zjazdy do posesji nie są objęte robotami bitumicznymi. Zjazdy na drogi wewnętrzne są objęte robotami bitumicznymi jak na drodze głównej, z wyłączeniem stosowania siatki przeciwspękaniowej. Odwodnienie. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie z wykorzystaniem istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Odwodnienie nawierzchni nie narusza istniejących stosunków wodnych w obrębie pasa drogowego. Oznakowanie Nie planuje się zmian oznakowania pionowego i poziomego. Bilans terenu Droga powiatowa nr 2302z Powierzchnia jezdni do przebudowy - 784 m2 Powierzchnia zjazdów na dr wewnętrzne do przebudowy - 150 m2 Powierzchnia ogółem (jezdnia, pobocza, zjazdy) - 1 494 m2 Etap II Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2302z do następujących parametrów - klasa drogi - L - kategoria ruchu - KR 1- szerokość jezdni - 3,5m - szerokość pobocza utwardzonego - 1,00m SL, 1,50m SP Projekt przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni bez jej poszerzania. Na istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa wyrównawcza profilu 75kg/m2. Następnie wykonana będzie warstwa przeciwspękaniowa - zbrojenie z siatki szklano-węglanowej o szerokości 1,0m osadzonej obustronnie przy krawędzi jezdni. Nawierzchnię drogi projektuje się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm (100 kg/m2). Nawierzchnia zjazdów do posesji indywidualnych nie jest objęta projektem za wyjątkiem zjazdów na drogi wewnętrzne w km 2+290SP (34m2), 2+365SL (90m2), 2+797SL+ plac manewrowy (726,39m2) oraz 2+995 na ulicę Zamkową o szer 3,5m i dł. 20m (70m2). Zjazdy na drogi wewnętrzne projektuje wykonać tak jak na drodze głównej, lecz bez stosowania siatki przeciwspękaniowej. Korektę niewielkich różnic wysokości przy pozostałych zjazdach do posesji odbywać się będzie na szerokości utwardzonego pobocza. Na pętli autobusowej (placu manewrowym dla autobusów) projektuje się wysepkę o r=2,80m obramowaną krawężnikiem drogowym posadowionym na ławie betonowej z oporem obejmującą istniejącą figurkę przydrożną. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną przebudowę odcinka drogi dowiązano do drogi istniejącej i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano daszkowe i jednostronne 1,5%-3%, natomiast spadki podłużne odpowiadają spadkom istniejącym. Droga posiada 3 łuki poziome o promieniach nie podlegających korekcie na których spadki poprzeczne projektowane odpowiadają spadkom istniejącym. W km 2+800 ÷ 2+825 należy wykształcić przejście ze spadku daszkowego na spadek jednostronny celem odwodnienia prawej krawędzi jezdni usytuowanej we wklęsłym załamaniu niwelety. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Projektuje się wyrównanie i wzmocnienie destruktem pofrezowym, lub mieszanką optymalną 0/32mm na głębokość 10 cm obustronnych poboczy gruntowych na szerokości 1,0m SL; 1,50m SP. Konstrukcja nawierzchni Nawierzchnia drogi - nakładka na istniejącej nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm, - siatka przeciwspękaniowa szklano-węglowa, - wyrównanie profilu masą - warstwa wyrównawcza 75kg/m2, -istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Zjazdy-poza zjazdami na drogi wewnętrzne wraz z pętlą autobusową nie są objęte robotami bitumicznymi. Odwodnienie Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie z wykorzystaniem projektowanych ścieków międzyjezdniowych dł. 50,0m, przykrawędziowych dł. 133,0m, oraz pogłębienia istniejącego ścieku terenowego dł. 25,0m zlokalizowanych po lewej stronie drogi. Odwodnienie nawierzchni służące zachowaniu jej nośności, nie narusza istniejących stosunków wodnych w obrębie pasa drogowego. Oznakowanie. Nie planuje się zmian oznakowania pionowego i poziomego. Bilans terenu. Droga powiatowa nr 2302z Powierzchnia jezdni do przebudowy - 3 115m2 Powierzchnia zjazdów do przebudowy - 920,39m2 Powierzchnia ogółem (jezdnia, zjazdy, pętla autobusowa, pobocza) - 6 260,39m2 Łączny bilans dla obu etapów (I+II) Droga powiatowa nr 2302z Powierzchnia jezdni do przebudowy - 3 899 m2 Powierzchnia zjazdów na dr wewnętrzne do przebudowy - 1 070,39 m2 Powierzchnia ogółem (jezdnia, pobocza, zjazdy, pętla autobusowa) - 7 754,39 m2 Zamawiający uznaje za celowe dokonanie przez wykonawcę oględzin drogi celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem robót oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności kierownika budowy będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00okres rękojmi za wady40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 80.000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane polegającą na:- budowie lub przebudowie drogi, o wartości, co najmniej 80.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana - dotyczy części pierwszej zamówienia, - budowie lub przebudowie drogi, o wartości, co najmniej 300 000,00 zł (brutto) każda robota budowlana - dotyczy części drugiej zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia, dla każdej z części zamówienia osobno, wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem "Wadium - zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego". Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia 1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen-taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe zmiany a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

13:15

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w m. Jeziorki

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wałcz codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.