Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych n

Powiat Suski

Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515972-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiat Suski

Regon 072181675

ulica ul Kościelna

Numer domu 5 b

Numer mieszkania

Kod pocztowy 34-200

Miejscowość Sucha Beskidzka

Województwo małopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 33 875 79 00

e-mail zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

Fax 33 874 15 52

Adres strony internetowej (URL) www.powiatsuski.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Na stronie internetowej www.powiatsuski.pl udostępnia się dokumenty których obowiązek publikacyjny wynika z ustawy Pzp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.powiatsuski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

składanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za posrednictwem posłańca

Adres

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego

Numer referencyjny

Wz.272.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część nr 1 Zadanie A Remont drogi powiatowej nr 1692 K Zawoja - Podpolice - Sucha Góra w miejscowości Zawoja na odcinkach km 1+300m - 1+420m, km 1+690 - 1+980m, km 3+090m - 3+640m, km 3+330 - 3+360m, w miejscowości Skawica w km 5+640m - 5+810m, km 6+360m - 6+380m, km 6+410m - 6+460m, km 6+670m - 6+700m, km 6+820m - 6+870m, km 6+910m - 7+120m, km 7+080m - 7+100m, km 7+158m - 7+190m, km 7+220m - 7+395m, km 7+435m - 7+470m, km 7+395m - 7+475m, km 7+540m - 7+590m wraz z remontem przepustów w km 7+160 i km 6+360 w miejscowości Skawica oraz Zadanie B Remont drogi powiatowej nr K1692 Zawoja - Podpolice - Sucha Góra na odcinkach km 1+690m - 3+640m, odc. km 3+640m - 3+670m, odc. km 6+040 - 6+090m, km 6+145 - 6+350m, km 7+010- 7+120m. Część nr 2 Zadanie A Remont drogi powiatowej nr 1691K Skawica - Warty - Juszczyn w miejscowości Skawica w km 1+900m - 2+150m, km 2+230m - 2+510m, km 3+230m - 3+620m, km 3+873m - 3+895m, w miejscowości Juszczyn w km 9+750m - 9+930m, km 9+945m - 9+965m, km 10+310m - 12+010m. Zadanie B Remont drogi powiatowej nr 1691K Skawica - Warty - Juszczyn na odcinkach km 2+150m - 2+230m, km 9+750m - 12+010m Część nr 3 Zadanie A Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 K Maków - Żarnówka - Wieprzec - Kojszówka na odcinku 12+950m - 13+420m Zadanie B Remont drogi powiatowej nr 1714 K ul Makowska Góra w Makowie Podhalańskim na odcinkach km 1+224m - 1+450m oraz km 1+825m - 2+160m Część nr 4 Zadanie A Remont drogi powiatowej nr 1697 K Kuków - Lachowice - Koszarawa na odcinku km 5+050 - 6+150 Zadanie B Remont drogi powiatowej nr 1699 K Moszczanica - Ślemień - Lachowice na odcinku km 17+600m - 18+410m 3. Nawierzchnie z mas min.- asf. należy wykonać całą szerokością jezdni (bezszwowe rozścielanie masy); 4. Przedmiary robót w/w prac stanowią Załącznik Nr Ia - Ih do niniejszej specyfikacji. Przy czym przedmiar robót nr Ia i Ib dotyczą Części nr 1 zamówienia, przedmiar robót nr Ic i Id dotyczą Części 2 zamówienia, przedmiar robót nr Ie i If dotyczą części nr 3 zamówienia, przedmiar robót nr Ig i Ih dotyczą części nr 4 zamówienia. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania stanowi Załącznik Nr II do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV

45233142-6

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00gwarancja i rękojmia40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu całości lub części robót objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w przypadku oszczędności poprzetargowych, na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym postępowaniu

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

60

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

. w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi w do realizacji zamówienia, w tym układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego - umożliwiającą bezszwowe rozścielanie mieszanki mineralno-asfaltowej całą szerokością jezdni dla części nr 1,3,4 -szerokość robocza co najmniej 6 m, dla Części nr 2- szerokość robocza co najmniej 6,5 m. . w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami siwz. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia w celu spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu może posługiwać się jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót lub wskazać inne osoby dla każdej części.

Nie

Informacje dodatkowe

Powyższe wymaganie dotyczące imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób wymagane jest dopiero po wezwaniu wykonawcy w trybie art 26 ust 2 ustawy Pzp

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz osób (potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 3 ppkt 2 c tiret drugie), skierowanych przez do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 3 ppkt 2 tiret pierwsze) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5. Do wypełnionego formularza oferty (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oferent jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 1) sporządzone przez wykonawcę kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik A i B (dla części nr 1 zamówienia), Załącznik C i D (dla Części nr 2 zamówienia), Załącznik E i F (dla Części nr 3 zamówienia), ), Załącznik G i H (dla Części nr 4 zamówienia) do formularza oferty (w zależności od Części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę), 2) oświadczenie - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz, 3) oświadczenie- wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do siwz, 4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnianiem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach 1) wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m.in. w przypadku: a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót; d) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; e) siły wyższej; f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową; 2) obustronnej potrzeby modyfikacji terminu o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i § 21 pkt 1 ppkt. 2 z powodu zmiany perspektywy finansowej przedsięwzięcia; 3) zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.; 4) zmiany kierownika budowy w przypadkach losowych wykluczających jego zatrudnienie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami siwz. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Remont drogi powiatowej nr 1691K Skawica - Warty - Juszczyn

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Sucha Beskidzka codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.