Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552859-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: "Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług " nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI " Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Regon: 000312567

ulica: ul. Staszica

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 15 8433201,

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

Fax: 15 8433397

Adres strony internetowej (URL): www.szpital-stw.com

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.przetargi.szpital-stw.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.przetargi.szpital-stw.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

FORMA PISEMNA

Adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych. pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Numer referencyjny:

Spr. 440 ZP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług zgodnie z formularzem cenowym, opisem przedmiotu zamówienia, parametrami technicznymi oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji. 2. Szczegółowy opis parametrów technicznych medycznych modułów zasilających - zawierają Załączniki nr 7A ,7B, 7C i 7D do Specyfikacji 3. Pozostałe warunki określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do Specyfikacji 4. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. A. Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pn. "Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług" Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: główny przedmiot zamówienia: 45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych przedmiot pomocniczy zamówienia Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Układanie stropów podwieszonych 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45432130-4 Pokrywanie podłóg 45431000-7 Kładzenie płytek 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45 31 31 00-5 Instalowanie wind 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262500-6 Roboty murowe Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne Hydraulika i roboty sanitarne 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45232460-4 Roboty sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Informacje Informacje ogólne Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy (PDZ), którego dotyczy zadanie został wybudowany w 2006 r. Jest on połączony funkcjonalnie z głównymi budynkami łóżkowymi czynnym łącznikiem na poziomie parteru oraz planowanym do wykonania w zakresie robót wykończeniowych łącznikiem na poziomie II piętra. Budynek jest w pełni wybudowany w zakresie stanu surowego zamkniętego z elementami zewnętrznymi. W pełnym zakresie instalacyjnym i wykończeniowym zostały natomiast zrealizowane i uruchomione części budynku, w tym m.in.: - pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku (bez pełnego wyposażenia instalacyjnego maszynowni wentylacji i klimatyzacji - w zakresie niezrealizowanych zespołów funkcjonalnych oraz bez wykończenia maszynowni nr 01.3b); - ciągi komunikacji pionowej budynku w tym klatki schodowe, dźwigi osobowe, małe dźwigi towarowe. Ciągi te nie odpowiadają obecnym przepisom pożarowym i wymagają dostosowania w zakresie: wymiany drzwi w dźwigach na nowe o odporności ogniowej oraz uzupełnienia instalacji SAP w zakresie oddymiania klatek schodowych; - pomieszczenia zespołu diagnostyki obrazowej - w zachodniej części kondygnacji I piętra budynku, - pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego II na poziomie III piętra budynku, - pomieszczenia Minibaru i komory hiperbarycznej w północno-wschodniej części parteru. Część parteru, w której przewiduje się uruchomienie Centralnej Sterylizatorni (o powierzchni użytkowej 550,08 m2) i centralę gazów medycznych (o powierzchni 13,50 m2) oraz cała kondygnacja 2 piętra, w których przewiduje się uruchomienie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej wraz z łącznikiem do I pawilonu (o powierzchni 1528,63 m2), są obecnie w stanie surowym zamkniętym, bez wykonania ścianek działowych i warstw konstrukcyjnych posadzki. Przez kondygnacje są przepuszczone piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejść poziomych dla włączenia instalacji obsługujących jednostki funkcjonalne. Roboty budowlane związane z przebudową części I pawilonu, na trasie łącznika (na powierzchni 35,48 m2) prowadzone będą w budynku Szpitala użytkowanym przez Oddział Chirurgiczny. Wentylatornia 01.3b zlokalizowana w piwnicy PDZ, o powierzchni 263,68m2 jest w stanie surowym zamkniętym tak jak pomieszczenia na parterze i II piętrze. Łączna powierzchnia objęta robotami budowlanymi wyniesie 2391,37 m2. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przeniesienia z pierwszego piętra budynku B (II pawilonu) centralnej sterylizatorni na parter Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Doposażenie budowanych pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w aparaturę i sprzęt medyczny oraz meble będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. Po wykonaniu robót na drugie piętro PDZ przeniesiony będzie blok operacyjny, który będzie zawierał 5 sal operacyjnych, salę wybudzeniową na 6 stanowisk oraz pomieszczenia pomocnicze. W ramach Pracowni Endoskopowej na II piętrze będą zrealizowane 3 sale zabiegowe oraz wymagane pomieszczenia pomocnicze. Blok Operacyjny będzie posiadał bezpośredni dostęp do Oddziału Chirurgicznego i Ortopedycznego, zlokalizowanego na tym samym poziomie w budynku głównym (I pawilon) Szpitala. W ramach Sterylizatorni przewidziano ciąg pomieszczeń technologicznych: strefy brudnej (mycia i dezynfekcji), strefy czystej (pakietowania) i strefy sterylnej oraz zespół pomieszczeń administracyjno -socjalnych. W ramach obecnego postępowania na Bloku Operacyjnym i Pracowni Endoskopowej zamontowane będą medyczne moduły zasilające. Nie przewiduje się dostawy i montażu pozostałych urządzeń technologicznych i umeblowania - zakres ten będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. Informacje techniczne Roboty budowlane W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące prace budowlane i wykończeniowe: 1. Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych. W ramach przedmiotowych prac przewidziano wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych dla otworów drzwiowych i przyborów sanitarnych. 2. Obudowa tras instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych - z płyt gipsowo - kartonowych grubości 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych. 3. Posadzki: - wszystkie posadzki zostaną wykonane jako pływające, - dla posadzek z kratką odwadniającą wykonane zostaną spadki kopertowe 0,5% na odległości 1,0 m wokół kratki, - zastosowane izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych będą dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia oraz zapewnią trwałość połączenia ze ściankami działowymi, - poza pomieszczeniami technicznymi i sanitarnymi na podłodze wykładzina PCV o właściwościach odpowiednich dla pomieszczenia (antyelektrostatyczna, hmogeniczna) gr 2 mm, spawana z wywinięciem cokolika na ściany. 4. Tynki: - ściany żelbetowe i murowane - tynk gipsowy, - na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych zostanie wykonane szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami oraz warstwę wyrównującą wygląd całej powierzchni, - w pomieszczeniach wilgotnych przed położeniem okładzin ściennych wykonana zostanie powierzchniowa impregnacja przeciwwilgociowa ścian. 5. Wykończenie ścian: - sale operacyjne i inne pomieszczenia medyczne- na całej wysokości pomieszczenia winylowa okleina ścienna, odporna na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych, - pomieszczenie mycia i dezynfekcji, brudowniki, magazyn brudny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze - okładzina z płytek ceramicznych, - pomieszczenia techniczne - malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi na bazie żywic kopolimerowych, - pozostałe pomieszczenia użytkowe - na całej wysokości pomieszczenia malowanie farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych, - ciągi komunikacji poziomej - na ścianach lamperie do wysokości 1,60 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii - malowanie farbami akrylowym. 6. Sufity podwieszone i obudowy: - w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach sanitarnych typu: sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjentów - sufity kasetonowe stalowe ocynkowane gładkie, - w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych - sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej gładkie, higieniczne, bez perforacji, pokryte warstwą farby o właściwościach antybakteryjnych, - w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci - sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokiej gęstości gładkie. 7. Stolarka i ślusarka otworowa - wszystkie drzwi do pomieszczeń dostępnych z komunikacji z wyjątkiem pomieszczeń przewidzianych dla pacjentów, sanitariatów, brudownika wyposażone w elektromagnetyczny zamek otwierany kartą chipową. Drzwi do sal operacyjnych ze stali nierdzewnej systemowe przesuwne lub uchylne, automatyczne. Na ciągach komunikacyjnych drzwi aluminiowe. Drzwi do pomieszczeń ogólnych płytowe. Drzwi do szybów dźwigów osobowych i technicznych - wymiana na stalowe o EI60. 8. Okna wewnętrzne aluminiowe, parapety z konglomeratu marmurowego. Wentylacja mechaniczna Dla wszystkich pomieszczeń objętych niniejszym projektem zostaną wykonane systemy klimatyzacji, wentylacja mechaniczno - nawiewowo - wywiewna, wentylacja mechaniczna - wywiewna lub wentylacja grawitacyjna. Instalacje wentylacyjne będą pracowały w sposób ciągły, ze zmienną wydajnością. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006, pomieszczenia wymagające podwyższonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne, intensywnej terapii, bezpośrednie otoczenie sal operacyjnych oraz sterylizacja, będą klimatyzowane oraz zostanie zapewniony nawiew powietrza jałowego (filtry absolutne). Dla poszczególnych pomieszczeń lub ich grup zaprojektowano odrębne instalacje klimatyzacyjne z obróbką powietrza. Ogrzewanie sal operacyjnych i pokoi przygotowania pacjenta oraz lekarzy będzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne, natomiast ogrzewanie pozostałych pomieszczeń - z instalacji c.o. Centrale klimatyzacyjne są zlokalizowane w wentylatorniach w piwnicy. Dla potrzeb klimatyzacji jest wykonana centralna instalacja chłodnicza z czynnikiem pośrednim - glikolem 35% o parametrach 6/12oC, do której należy wpiąć nowe centrale. Instalację obsługuje agregat chłodniczy o wydajności 337 kW, ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. Dla celów wentylacji i klimatyzacji nowego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni zostanie wykorzystany istniejący gruntowy wymiennik ciepła i masy Instalacje wodno - kanalizacyjne W ramach zrealizowanego zakresu wykonane zostały piony kanalizacyjne sanitarne, na których zostały zamontowane trójniki, które pozwolą na wykonanie podejść kanalizacyjnych z proj. przyborów obsługujących jednostki funkcjonalne objęte niniejszym opracowaniem. Z uwagi na realizację projektu zamiennego w stosunku do projektu podstawowego przewidziano zamontowanie dodatkowych nowych trójników na pionach z poprowadzeniem odpływów po nowych trasach oraz przewidziano przebudowy pionów wody i kanalizacyjne. Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zostały wykonane wraz z podejściami zakończonymi zaworami odcinającymi. Przewidziano korektę tras niektórych pionów. Armatura i osprzęt: baterie umywalkowe i zmywakowe ścienne, baterie prysznicowe z możliwością regulowania wysokości, w pomieszczeniach przygotowania lekarzy bezdotykowe baterie z regulowaną temperaturą wypływu wody. Przybory sanitarne: miski ustępowe wiszące, umywalki mocowane do ściany lub na szafkach ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki na szafkach ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem technologii. Instalacje grzewcze Przez kondygnacje przechodzą piony instalacyjne. Od pionów grzewczych wykonane są odejścia do projektowanych rozdzielaczy. Szafki wnękowe zlokalizowano z dostępem od strony korytarzy. Rozprowadzenie instalacji grzewczej do grzejników zostało zaprojektowane z szafek rozdzielaczowych w systemie "rura w rurze". Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe bez konwektorów z gładką płytą przednią. Wszystkie grzejniki z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki z atestem higienicznym PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych. Podejścia do grzejników wykonane będą od dołu od ściany, w łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Przewidziano korektę tras niektórych pionów CO. Gazy medyczne i medyczne moduły zasilające. Przez kondygnacje przechodzą piony instalacyjne gazów medycznych zakończone zaworami odcinającymi. Przewidziano instalację: tlenu, próżni, powietrza, podtlenku azotu i dwutlenku węgla oraz odciągi gazów anestetycznych z sal operacyjnych i zabiegowych. Rozprowadzenie gazów medycznych rurkami miedzianymi w przestrzeni międzysufitowej. Na instalacji przewidziano zespoły kontrolne gazów medycznych i sygnalizatory stanu gazów. Na parterze wykonać centrale rozprężania dwutlenku węgla i podtlenku azotu i instalację doprowadzić do II piętra Medyczne moduły zasilające to przewidziane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne montowane w salach operacyjnych, sali pooperacyjnej i sali zabiegowej ERCP pracowni endoskopowej. Należy całość instalacji (medyczne moduły zasilające, punkty poboru ścienne, rury i wyposażenie techniczne instalacji) przekazać jako certyfikowany wyrób medyczny. Instalacje elektryczne Wszystkie wewnętrzne instalacje elektryczne Bloku Operacyjnego, Pracowni endoskopowej oraz centralnej sterylizatorni zasilane będą z rozdzielnic przynależnych do tych jednostek. Rozdzielnice te zbudowane będą na bazie rozdzielnic wnękowych i zasilane będą z rozdzielnicy głównej RG 3x230/400V liniami kablowymi. Rozdzielnice wentylacyjne zlokalizowane w pom. wentylatorni w piwnicy zasilać będą rozdzielnice zasilająco-sterownicze odpowiednich central wentylacyjnych zlokalizowanych w tym pomieszczeniu. Dla pomieszczeń medycznych grupy "G" zaprojektowano zasilanie bezpieczne oparte na systemie IT. Dla urządzeń wymagających bezprzerwowego zasilania (sale operacyjne, elektroniczna aparatura diagnostyczna, oświetlenia awaryjne w salach operacyjnych, gniazda sieci komputerowej, itp.) przewiduje się zasilanie tych obwodów z istniejącej w budynku sieci gwarantowanej zasilane z UPS o mocy 120kVA o czasie podtrzymania 18 min. Przewidziano zabudowę drugiego UPS pracującego w trybie pracy równoległej z pierwszym. Instalacje elektryczne wymagające zasilania bezprzerwowego zasilane są z wydzielonych paneli rozdzielnic oddziałowych, które z kolei zasilane są z rozdzielnicy RK/UPS zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku. Instalacje teletechniczne Instalacja SAP: istniejąca centrala Aritech wymaga kompleksowej przebudowy i uzupełnienia elementów wyposażenia. Po przebudowie należy do niej wpiąć istniejące i pracujące pętle. Nowe pętle obsługiwać będą pomieszczenia objęte projektami. Należy także przebudować instalację SAP na klatkach schodowych. Instalacja kontroli dostępu: wszystkie drzwi dostępne z komunikacji objęte systemem KD obsługiwanym przez zbliżeniowe karty czipowe. Instalacja audio i wideo: przewiduje się monitoring pomieszczeń zabiegowych i komunikacji, instalację nagłośnienia i TV. Instalacja strukturalna: należy wykonać nowy kanał kablowy wraz z nowym światłowodem z istniejącej serwerowni Szpitala w budynku A do pomieszczenia na II piętrze z zabudowanym tam Głównym Punktem Dystrybucyjnym. Linie sieci w kat. 6e zakończone podtynkowymi gniazdami RJ45. Instalacja telefoniczna: wykonać sieć instalacji telefonicznej analogowej z nowej łączówki B. Roboty towarzyszące robotom budowlanym, opisanym w zadaniu I, nie wchodzące w zakres realizacji projektu pn.: "Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług" : a) Rozbudowa łącznika o pomieszczenie Promorte Informacje Informacje ogólne W wewnętrznym patio usytuowanym pomiędzy Pawilonem Diagnostyczno - Zabiegowym a Przewiązką komunikacyjną łączącą budynki zlokalizowano nowy obiekt powstały po rozbudowie przewiązki o powierzchni użytkowej 18 m2. Jest to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony przeznaczony na krótkotrwałe przetrzymywanie zwłok przed przewiezieniem ich do budynku Prosektorium. Komunikacyjnie połączony on będzie z przewiązką umożliwiając dostęp do pomieszczenia z każdego oddziału szpitalnego. Informacje techniczne W ramach robót budowanych należy wykonać: fundamenty żelbetowe mocowane do ścian fundamentowych sąsiednich budynków, ściany przyziemia murowane ocieplone styropianem z wyprawą lekką, stropodach niewentylowany żelbetowy, oparty o konstrukcję stalową, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą. Wykończenie wewnętrzne tradycyjne, na podłodze płytki gresowe nieszkliwione. Budynek nie posiada okien. Drzwi wejściowe stalowe ppoż. Dla zamontowania tych drzwi powiększyć istniejący (prowizorycznie zamurowany) otwór drzwiowy. Wentylacja i klimatyzacja: wentylowanie pomieszczenia zestawem wentylatora wyciągowego wraz z kanałem i nawiew przez czerpnię ścienną. Dla potrzeb klimatyzowania zamontować klimatyzator typu SPLIT o mocy 5kW całoroczny. CO: dla potrzeb ogrzewania pomieszczenia przewidziano 1 grzejnik zasilany z wewnętrznej sieci CO wykorzystując wolne miejsce w rozdzielaczu PDZ. Instalacja wod-kan: Instalację wody ciepłej i zimnej zasilić z istniejącego pionu w budynku PDZ, odpływ kanalizacyjny z umywalki i kratki czerpnej odprowadzić do istniejącego pionu w PDZ. Odpływ wody deszczowej z dachu poprzez wpust dachowy porgrzewany przez rurę spustową wewnętrzną do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej - odprowadzenie to będzie odprowadzać wodę również z sąsiadującego łącznika parterowego. Instalacje elektryczne: dla potrzeb rozbudowy przewidziano wykonanie nowej tablicy elektrycznej zasilonej z istniejącej tablicy piętrowej parteru w PDZ. Przewidziane odbiory: oświetlenie, zasilanie klimakonwektora, gniazd wtykowych i wpustu dachowego. Instalacje niskoprądowe: pomieszczenie wpiąć do instalacji SAP w PDZ. b) Przebudowa łącznika o pomieszczenie na odpady medyczne Informacje Informacje ogólne Zaprojektowane w roku 2008 w ramach PDZ pomieszczenie o powierzchni 30 m2 przeznaczone na magazyn i ekspedycję odpadów medycznych zlokalizowane jest na wyłączonej z ruchu części przewiązki. Wejście do pomieszczenia zlokalizowane jest w miejscu krzyżowania się wewnętrznej komunikacji co pozwoli dostarczać odpady medyczne z całego Szpitala bez wychodzenia na zewnątrz. Należy wykorzystać istniejące zamontowane w ściance drzwi aluminiowe. Konstrukcyjnie część budynku jest wykonana i nie przewiduje się robót związanych z powiększaniem budynku. Po okresie zbierania odpadów będą one odbierane poprzez wyjście na zewnątrz przez firmę utylizującą odpady. Informacje techniczne Roboty budowlane: wykonanie nowych warstw posadzkowych i wykonanie izolacji termicznej pomieszczenia jako obudowy chłodniczej, montaż ścianek działowych, stolarki drzwiowej i wykończenie pomieszczeń w sposób umożliwiający zmywanie i utrzymanie higieny. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego. Klimatyzacja: montaż urządzenia schładzającego pomieszczenie przez cały rok do max 10oC Wentylacja: grawitacyjna z mechanicznym wspomaganiem ciągu wentylatorem kanałowym lub naściennym. Instalacje wod-kan: doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do umywalki i punktu poboru wody do zmywania z istniejącej w pomieszczeniu instalacji wody ciepłej i zimnej; odprowadzenie ścieków od umywalki i kratki ściekowej do istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Instalacje CO: montaż nowych grzejników podłączonych do istniejącego poziomu instalacji centralnego ogrzewania Gazy medyczne: nie dotyczy Instalacje elektryczne: dla potrzeb przebudowy przewidziano wykonanie nowej tablicy elektrycznej zasilonej z istniejącej rozdzielni w I pawilonie szpitalnym. Tablice dla pomieszczenia Promorte i magazynu odpadów należy wykonać w jednej skrzynce. Przewidziane odbiory: oświetlenie, zasilanie układu chłodzącego i wentylującego magazyn i gniazd wtykowych. Instalacje niskoprądowe: pomieszczenie wpiąć do instalacji SAP w PDZ. c) roboty uzupełniające dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż, przewody wentylacyjne prowadzone w obrębie parteru a dotyczące wentylowania OAiIT, roboty wykończeniowe w piwnicy w pom. 01.3b. Roboty będą realizowane wg wyciągu z projektu budowy OAiIT na I piętrze. Informacje Informacje ogólne Budynek PDZ został oddany do użytku w 2006 roku. Wykonano wówczas wszystkie roboty objęte projektem na klatkach schodowych. Obecne przepisy wymagają uzupełnienia instalacji SAP o elementy dodatkowe - dodatkowe przyciski ROP i dodatkowe przyciski przewietrzania klatek schodowych. Z uwagi na etapowanie robót w budynku i odłożonym w czasie wykonaniem robót wykończeniowych na części I piętra PDZ obejmującego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii podczas wykonywania robót należy wykonać odcinki przewodów wentylacyjnych prowadzone od piwnic na I piętro w części dotyczącej ich przebiegów na parterze. Wykończenie we wszystkich branżach wentylatorni w piwnicy oznaczonej jako 01.3b przewidziane w ramach OAiIT należy wykonać na obecnym etapie. Obecnie pomieszczenie jest w stanie surowym zamkniętym. Do wykonania są ścianki działowe oddzielające kanał wyrzutowy od pomieszczenia, warstwy posadzkowe na istniejącym betonie podkładowym, tynki, izolacja akustyczna stropu, instalacja odprowadzenia wody z podłogi do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacja CO, oświetlenie i instalacja SAP Informacje techniczne Instalacje niskoprądowe na 2 klatkach schodowych: należy uzupełnić linie dozorowe o dodatkowe czujki oraz ROP, Roboty budowlane: w piwnicy wykonać izolację cieplną posadzki ze styroduru, wykonać wylewkę i ułożyć techniczne płytki gresowe. Na ścianach uzupełnić ścianki działowe przy wlocie do szybu wentylacyjnego. Na ścianach betonowych wykonać tynki tradycyjne, na sufuicie wykonać izolację akustyczną pomieszczenia. Całość pomalować farbami emulsyjnymi. Instalacja wentylacji mechanicznej: wykonać przewody wentylacyjne obsługujące I piętro w części ich przebiegu przez parter wraz z klapami pożarowymi i zabudować poż. Instalacja wod-kan: zamontować w podłodze liniowe kratki ściekowe odprowadzające skropliny i wodę. Włączyć je do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Instalacje CO: zamontować grzejniki na ścianach. Przewody zasilające prowadzić od istniejącego rozdzielacza w posadzce. Gazy medyczne - nie dotyczy Instalacje elektryczne: wykonać instalację oświetlenia pomieszczenia i zasilania gniazd 230V prowadząc przewody z istniejącej tablicy na kondygnacji. Instalacja SAP: zamontować dodatkowe czujki w pomieszczeniu według projektu wpinając je do istniejącej linii dozorowej. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 09.05.2018 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Stanisławem Szymańskim tel. 15 843-32-84.

II.5) Główny kod CPV:

45215141-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45421000-445400000-145421146-945421152-445432130-445310000-345311000-045314000-145330000-945331000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) lub art. 134 ust. 6 pkt.3 ustawy. Ale dopuszcza zmianę zakresu robót zgodnie z brzmieniem § 15 wzoru umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

260

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą . Informacje dodatkowe I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 II. Na termin składania ofert: 1. Wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania Załącznik nr3B przez wykonawcę, uczestników konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie Załącznik nr3B składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, Załącznik nr 3B oraz zamieszcza informacje w "Formularzu ofertowym" - wg Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Załącznik nr 3B. III. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 8 do SIWZ 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8 do SIWZ 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IV. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz XI pkt 3.1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Określenie warunków: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot w zakresie sum gwarancyjnych w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informacje dodatkowe I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot w zakresie sum gwarancyjnych w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. II. Na termin składania ofert: 1. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3A. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie Załącznik nr 3A składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Załącznik nr 3A. III.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną prze zamawiającego spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)b) SIWZ IV. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 1). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wg Załącznika nr 11- złożone do oferty 3). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 7) Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda dokumentów, które określają w sposób jednoznaczny w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego. 8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w XI pkt 3 ppkt 1)-3), zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Dalej:"Rozporządzeniem V. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę (w formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane i usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Postanowienia punktów 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI punkcie 1 niniejszej SIWZ. 9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy. 10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo szczegółowo określa § 6Wzoru umowy. 11 Warunki dokonywania rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców szczegółowo określa § 7 Wzoru umowy. VI. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 11 lit. b), d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu "np. Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana. f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (załącznik nr 3A oraz załącznik nr 3B) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: I 1) Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - sporządzonego według propozycji stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 4 000 000,00 zł netto polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i robotami wykończeniowymi wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przy ocenie spełnienia tego warunku udziału ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. UWAGA: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: - samodzielnie przez Wykonawcę, lub - przez inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub - w przypadku wykonawców,którzy składają ofertę wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie oraz 2) Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w składanym wykazie wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeni w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - Kierownik budowy, b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - Kierownik robót, c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego- Kierownik robót, Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów, także członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.( Dz. U. 2016 poz. 1725) II. Na termin składania ofert: 1. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3A. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie Załącznik nr 3A składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, Załącznik nr 3A. III. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów: 1)Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych , zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 8 do SIWZ 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8 do SIWZ 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE Z

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.