Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Roboty i usługi utrzymania dróg

Ogłoszenie nr 510275242-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Urząd Miejski w Pszczynie: Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Pszczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 52364300000000, ul. ul. Rynek  2, 43-200  Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 493 900, e-mail pszczyna@pszczyna.pl, faks 324 493 955.
Adres strony internetowej (url): www.pszczyna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.6.0012.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmujące swym zakresem w szczególności: a) Remonty cząstkowe oraz odnowę nawierzchni z kruszywa niezwiązanego; b) Remonty cząstkowe w zakresie chodników z kostki betonowej, z kostki kamiennej, z płyt chodnikowych oraz regulacji i wymiany krawężników i obrzeży; c) Naprawy i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz poziomego; d) Naprawy i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 34922100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: DROGRÓD Szymon Tetla
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Męczenników Oświęcimskich 37A,
Kod pocztowy: 43-229
Miejscowość: Ćwiklice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67ust 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp w przypadku gdy udziela dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającemu na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu 610746-N-2019 opublikowanym w dniu 16.10.2019. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zawarł informację o możliwości udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt.6) polegającego na powtórzeniu robót i usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich rodzajów robót i usług określonych w zał. 5.1 do SIWZ (Tabela Elementów Rozliczeniowych)a wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości .

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.