Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Roboty i usługi w zakresie utrzymania d

Urząd Miejski w Pszczynie

„Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny”

Data utworzenia: 2020-01-24T13:03:31.657

Data publikacji: 2020-01-24T13:22:38.773

Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Pszczynie

Ulica: ul. Rynek

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

REGON: 52364300000000

Miejscowość: Pszczyna

Kod pocztowy: 43-200

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 324 493 900

Fax: 324 493 955

E-mail: pszczyna@pszczyna.pl

Biuletyn: 510014580-N-2020

Pozycja: 510014580-N-2020

Strona WWW: www.pszczyna.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 636973-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny”

Numer referencyjny: IZP.271.1.0079.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny”. Zakres rzeczowy robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. Dopuszcza się zmiany wielkości szczegółowych zadań utrzymaniowych (w razie potrzeby) z zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zmiany wielkości szczegółowych zadań utrzymaniowych nie mogą spowodować przekroczenia ceny ofertowej. 2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Zamawiającego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych. 4. Zaleca się prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót ze szczególnym uwzględnieniem stanu istniejących ogrodzeń i wszystkich urządzeń i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót (w tym również wszelkich punktów granicznych i znaków geodezyjnych), a tym samym narażonych na uszkodzenia. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty zabezpieczenia tych obiektów jak i również koszty naprawy spowodowanych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji zadania. 5. Wszystkie powyższe uwarunkowania winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

CPN główny przedmiot: 45233142-6Pszczyna Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.