Dzisiaj jest: 20.3.2023, imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego 14/4 i ul. Floriańskiej 3/1 w Bytomiu – Pakiet 4

Data utworzenia: 2019-12-08T21:58:57.987

Data publikacji: 2019-12-30T21:56:18.46

Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Ulica: Zielna

Numer domu: 25B

Numer mieszkania:

REGON: 24261540600000

Miejscowość: Bytom

Kod pocztowy: 41-907

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 413 00 30

Fax: 32 413 00 33

E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl

Biuletyn: 510283184-N-2019

Pozycja: 510283184-N-2019

Strona WWW: http://www.bm.bytom.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 611345-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego 14/4 i ul. Floriańskiej 3/1 w Bytomiu – Pakiet 4

Numer referencyjny: DZ-PN-27/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Kraszewskiego 14/4 i ul. Floriańskiej 3/1 w Bytomiu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia. Zakres remontu polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, izolacyjnych, tynkarsko – malarskich, posadzkowych, podłogowych, zduńskich, stolarskich, elektroinstalacyjnych i instalacyjnych wod. – kan. i gaz oraz zaprojektowanie i wykonanie etażowego ogrzewania gazowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym poniżej: a) Część I – Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Kraszewskiego 14/4 w Bytomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. b) Część II – Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Floriańskiej 3/1 w Bytomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, w każdej części zamówienia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ). 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem emaila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 25.10.2019 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem. 8. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących odpowiednio czynności związane z robotami ogólnobudowlanych, izolacyjnych, tynkarsko – malarskich, posadzkowych, podłogowych, zduńskich, stolarskich, elektroinstalacyjnych i instalacyjnych wod. – kan. i gaz. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności. 12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Bytom Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.