Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Ma

Gmina Małomice

Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomice, ul Fabryczna.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515475-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Małomice

Regon 52877000000

ulica Plac Konstytucji 3 Maja

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 67320

Miejscowość Małomice

Województwo lubuskie

Państwo Polska

Numer telefonu 683 769 027

e-mail urzad@malomice.pl

Fax 068 3769051 w. 12

Adres strony internetowej (URL) http://malomice.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://malomice.bip.pbox.pl - zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r poz. 1529 oraz z 2015 r poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres

Urząd Miejski w Małomicach pl Konstytucji 3 Maja nr 1 67-320 Małomic, w pokoju nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomice, ul Fabryczna.

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Małomicach przy ul Fabrycznej, obejmuje działki o nr ewd. 627/27, 627/28, 627/27. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pod nazwą "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomice, ul Fabryczna." Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję, wykonanie Roboty budowlanej, sporządzenie Informacja BIOZ, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części zwartej zabudowy w dawnym zakładzie Fabryki Wyrobów Blaszanych przy ul Fabrycznej w Małomicach . Obiekt przeznaczony do rozbiórki to dawny budynek cynkowni i trawienia składający się z hali głównej , budynku socjalnego i bocznego magazynu . Części tego obiektu położone są na 3 działkach odpowiednio : - hala główna na dz. nr 627/47 - budynek socjalny na dz. nr 627/28 - boczny magazyn na dz. nr 627/27 Przyczyną przeznaczenia obiektu do rozbiórki nie jest zły stan techniczny , mimo dewastacji wynikającej z braku remontów i potrzeby utrzymania go w stanie nadającym się do użytkowania , ale jego zużycie funkcjonalne i technologiczne . Remont obiektu i koszty ewentualnego utrzymania lub adaptacji na inne potrzeby są zbyt duże i korzystniejsze dla właściciela , gmina Małomice, jest rozebranie w/w obiektu wraz z posadzkami, który nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Maksymalna wysokość konstrukcji dachowej to ok. 8,0 m 2. Podstawowe dane techniczne i opis konstrukcji 2.1 hala główna - pow. zabudowy 2.586,3 m2 - pow. użytkowa 2.506,9 m2 - kubatura 18.834 m3 opis konstrukcji typowa konstrukcja szkieletowa , żelbetowa ze słupami nośnymi rozstawionymi w siatce modułowej 6,0 x 9,0 m . hala 5-cio nawowa z 10 rzędami słupów . Nietypowa jest konstrukcja dachowa składająca się z prefabrykowanych rygli w kształcie litery V na których oparto system naświetli . Budynek podzielony kilkoma ścianami wewnętrznymi które były już kilkakrotnie przerabiane tak jak i otwory drzwiowe i okienne 2.2 budynek socjalny - pow. zabudowy 321,4 m2 - pow. użytkowa 601,73 m2 - kubatura 2.087 m3 opis konstrukcji budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony bez poddasza wykonany w technologii tradycyjnej , murowany . ściany murowane , stropy z płyt kanałowych stropodach drewniany kryty papą . Wnętrza , stolarka i wyposażenie całkowicie zdewastowane . 2.3. boczny magazyn - pow. zabudowy 358,3 m2 - pow. użytkowa 331,1 m2 - kubatura 2.685 m3 opis konstrukcji magazyn jest wydzieloną częścią hali głównej o wyżej opisanej konstrukcji . 3. Technologia prac rozbiórkowych Ze względu na wystarczająco dobry stan techniczny konstrukcji nośnej część prac rozbiórkowych można wykonać mechanicznie . Ręcznej rozbiórki będzie wymagała strefa hali głównej przylegająca do sąsiedniej hali (dz. nr 627/46) która jest w użytkowaniu i nie jest przeznaczona do rozbiórki . Na szczęście konstrukcje obu hal w tym miejscu są rozdzielne i planowana rozbiórka nie wymaga wykonania nowych ścian czy słupów w hali sąsiedniej .. Zaleca się wykonanie rozbiórki pokrycia papowego i wylewek na dachu ręczne w pasie 3 - 4 m od styku obu hal. Szczególną ostrożność należy zachować także przy demontażu konstrukcji szkieletowej przy pomocy dźwigów ( zabezpieczenie słupów przy demontażu elementów dachowych) Wykonawca rozbiórki bezwzględnie będzie musiał sporządzić plan bioz oraz przeprowadzić niezbędne szkolenie pracowników, a całą rozbiórkę przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia i kwalifikacje . Ze względu na to że praktycznie wszystkie skrajne ściany stoją na granicy działek należ odpowiednio zabezpieczyć teren sąsiedni w czasie rozbiórki i w czasie przerw między pracami . 4. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie wystąpił do Starosty Powiatowego w Żaganiu o udzielenie mu pozwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych objętych niniejszym zamówieniem. Przewidywany termin uzyskania pozwolenie na rozbiórkę nie później niż 28 lutego 2018 r. Zamawiający oświadcza, że na wniosek Wykonawcy udostępni mu nieodpłatnie na czas robót, teren dz. nr ewd. 627/53 o pow. 0,3986 ha, powstała z podziału działki nr ewd. 627/14 położoną w odległości 60 m od placu budowy. 5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 6. Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta i podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej; 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową; 8. Zwraca się uwagę na wykonywanie robót rozbiórkowych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować uszkodzeń w terenie, np. torowiska i stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu. 9. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i koszt wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, tel. 68 3769027.

II.5) Główny kod CPV

45110000-1

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCeny60,00Termin wykonania zamówienia40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. - i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3). 5.2. Warunki udziału w postępowaniu 5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku. Oczekuje wyłączenie złożenia oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

5.3.2. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ., Zamawiający oczekuje aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 500 000 zł. (słownie pięćset tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca przedłoży dokument określony w punkcie 6.2. SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim zakresem i wartością robotom zbliżonym do części przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 50 000,00 zł; b) dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń .lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt.2 i 4 Ustawy Pzp. 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.3.3. SIWZ. 5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ. 5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt. 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.3.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadiów w kwocie 5 000 zł. słownie (pięć tysięcy złotych) 9.2. Wadia wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadia mogą być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp ( odrębnie dla wybranych części ) : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadia wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadia wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa 80965700070010010037950001 Kopie poleceń przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego- na daną cześć zamówienia będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium dla danej części zamówienia (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą na daną cześć zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę na daną część zamówienia, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomice, ul Fabryczna." 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa?niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium na dana część zamówienia. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności 1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy- w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania; 2) wystąpi konieczność realizacji części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wnikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 3) możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, funkcjonalnych itp. określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiot umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 3) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę lub konieczności wykonania robót dodatkowych. 4) wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia tj zmian w przepisach dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia, 3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku 1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie 16 z 28 zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej - w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy, 3) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego np. w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, 4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy, 5) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę; 6) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; 7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową. 3.1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. 3.2. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura (do -5 st. C), opady deszczu itp. 3.3. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby wskazanej na stanowisko 17 z 28 kierownika budowy pod warunkiem, że proponowana osoba posiada uprawnienia odpowiadające uprawnieniom osoby, którą zastępuje oraz doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W zakresie robót zaniechanych. zamiennych i dodatkowych 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, 2) W przypadku zaniechania robót, zamawiający poinformuje o tym pisemnie wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót. 3) W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zostanie pomniejszone o wartość tych robót na podstawie aneksu do umowy. 4) Podstawą do określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 5) Wykonawcy z tytułu zaniechania przez zamawiającego wykonania robót nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. 6) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wskazującym przyczyny wystąpienia robót zamiennych. 7) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe, ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy - po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów+ po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym 18 z 28 stanowiącym załącznik do umowy. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót zamiennych. 8) W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 9) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia objętego umową. 10) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy - po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów - po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót dodatkowych. 17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie 17.5 podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL - polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Małomice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.