Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową

Burmistrz Ryglic

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503354 N 2020 z dnia 2020 01 16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Burmistrz Ryglic

Regon: 54758900000000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 33 160

Miejscowość: Ryglice

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 146 541 035

e mail: inwest_ryglice@poczta.onet.pl

Fax: 146 541 054

Adres strony internetowej (URL): www.ryglice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.malopolska.pl/umryglice/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.malopolska.pl/umryglice/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

Adres:

Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33 160 Ryglice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Adres inwestycji: Bistuszowa, dz. ewid. nr 197, obręb Bistuszowa, Gmina Ryglice. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej, elektryczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: komunikacje pieszą, murki oporowe, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej, przełożenie i budowę przyłącza wodociągowego oraz likwidacją istniejącej studni głębinowej. Przedmiotem zamówienia j.w., jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową a) Projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) TOM I, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. b) Projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) TOM IIA, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. c) Projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) TOM IIB, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. d) Projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) TOM IIC, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej(.), opracowana przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej(.) instancje elektryczne, opracowana przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instancja wentylacji mechanicznej, opracowana przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) wewnętrzna instalacja gazu, opracowana przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instancja centralnego ogrzewania i kotłowania gazowa, opracowana przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. j) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) roboty budowlane, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, 01.03.2018 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. k) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instalacje wewnętrzne kanalizacji oraz wody, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, 01.03.2018 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. l) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instalacje elektryczne i słaboprądowe, opracowany przez P. Zdzisławę Muzyk grudzień 2017 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. m) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia gazowa, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. n) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instalacja wewnętrzna gazu, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. o) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) instalacja wentylacji mechanicznej, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. p) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) zagospodarowanie terenu, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, 01.03.2018 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. q) Przedmiar robót na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, 01.03.2018 r. pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. r) Projekt geotechniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowany przez Pana Bogusława Kaczora, maj 2017 r. s) Dokumentacja geologiczno inżynierska dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowana przez Pana Bogusława Kaczora, maj 2017 r. t) Opinia geotechniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowana przez Pana Bogusława Kaczora, maj 2017 r. u) Operat wodno prawny dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. v) Operat wodno prawny likwidacja urządzenia dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, grudzień 2017 r. w) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) opracowany przez Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j., ul. Szlak 65, 31 153 Kraków, styczeń 2018 r. UWAGI: 1) Inwestycja dotowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019". 2) Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji, w celu sporządzenia prawidłowej oferty. 3) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji budowlano technicznej, tj. projektu budowlanego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Wszystkie materiały muszą posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 4) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Niezwłocznie po przyjęciu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Pozostałe wymagania/ informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Termin wykonania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie: 30.07.2021 r. Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się faktyczną datę zakończenia robót, stwierdzoną w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram ogólny oraz kosztorys ofertowy, kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, sporządzona na podstawie dokumentacji przetargowej. 3. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej. 4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie roboty, czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Wynagrodzenie to jest ostateczne, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w szczególności: wszystkie obowiązujące podatki, koszt zabezpieczeń, prac przygotowawczych pomiarowych i porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, składowania odpadów, odtworzenia miejsc prowadzonych robót budowlanych do stanu pierwotnego, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji odbiorowo rozliczeniowej. 5. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wraz z dostarczeniem Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na normy prawne i techniczne mające zastosowanie w budownictwie, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp. 7. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę na zakres objęty przedmiotem zamówienia: Decyzję o pozwoleniu na rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej (.) nr 357/2018 z dnia 14.03.2018 r., znak: UAB.6740.245.2018.JZ 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14) b) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14) c) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 d) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14). UWAGA: Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy był zatrudniony przy realizacji ww. inwestycji przez cały okres trwania inwestycji, natomiast poszczególni kierownicy robót byli zatrudnieni przez okres trwania prac o charakterze odpowiadającym ich uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o podjęciu działań w ramach realizacji inwestycji przez danego kierownika robót najpóźniej w dniu podjęcia tych działań. W ww. piśmie Wykonawca zobowiązany jest podać dane osobowe kierownika robót i numer uprawnień oraz załączyć kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Jednocześnie Zamawiający będzie w analogiczny sposób informował Wykonawcę o podjęciu działań w ramach realizacji inwestycji przez danego inspektora nadzoru inwestorskiego. Koordynatorem działań kierowników robót i osobą do kontaktu będzie Kierownik Budowy. 9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: budowa sali sportowej wykonanej w technologii pasywnej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej, elektryczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: komunikacje pieszą, murki oporowe, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej, przełożenie i budowa przyłącza wodociągowego likwidacja istniejącej studni głębinowej. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: W celu wykazania okoliczności, o których mowa w lit. a, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno również zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w lit. b w terminie do 5 dni od wezwania. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. b i c zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Sankcje wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, dokumentacją budowlano techniczną, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem, 3) przedkładanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności lub świadectwa jakościowe każdego używanego na budowie wyrobu lub elementów konstrukcyjnych, 4) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy, 5) zapewnienie we własnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 6) współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 7) zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wadach lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających prowadzenie robót lub stwierdzeniu w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na funkcjonowanie odtworzonego w kolejnych etapach zamówienia obiektu, w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia, 8) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach, problemach i trudnościach mogących wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość wykonywanych robót, 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu umowy, 10) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać dokument, o którym mowa powyżej, potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia, 11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 12) przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 13) zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót, 14) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania, 15) ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych, 16) szczelne szalowanie wykopów w pobliżu elementów istniejącej infrastruktury, 17) realizacja robót z uwzględnieniem wymagań, uwag i zaleceń wynikających z uzgodnień dokumentacji budowlano technicznej, 18) bieżące prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym, 19) zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru na piśmie do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, 20) poinformowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót, 21) zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.), 22) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje zgodności), 23) stosowanie się do wytycznych i wymogów Zamawiającego przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowej (wytyczne i wymogi wynikające z zasad dofinansowania, których spełnienie jest konieczne celem rozliczenia zadania z instytucją dotującą). 11. Wykonawca robót zobowiązany jest do takiego etapowania i zabezpieczenia robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, by minimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców korzystających z pobliskiej drogi powiatowej oraz użytkowników Szkoły Podstawowej w Bistuszowej. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego. Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczyć tak, by umożliwić bezpieczne użytkowanie budynku Szkoły Podstawowej w Bistuszowej. 12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat. 13. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty. 14. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 16. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach dot. przedmiotowej inwestycji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i autora projektu, który dokona odpowiednich zmian, modyfikacji i poprawek. 17. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu oznakowania i organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 18. Całość badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na własny koszt. 19. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 20. Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego. b) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika budowy o dostarczeniu wszystkich wymaganych SIWZ dokumentów odbiorowych. c) Protokół odbioru końcowego wykonanych robót. d) Kosztorys powykonawczy. e) Dokumentacja fotograficzna z przebiegu prowadzonych robót i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego), w trakcie robót oraz stanu po zakończeniu robót w wersji elektronicznej w formacie JPG (kolor, rozdzielczość min. 3,0 Mpix). f) Dokument poświadczający złożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu (Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie niezwłocznie po przyjęciu do zasobu), g) Wszystkie przekazane/wypożyczone przez Zamawiającego na czas realizacji robót dokumenty. 21. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie: 1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, usługi i dostawy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu po kompletnym zrealizowaniu etapu budowy, na podstawie zestawienia wykonanych robót (protokołu odbioru) podpisanego przez obie strony (inspektora nadzoru i kierownika budowy) oraz załączonych niezbędnych kopii faktur i gwarancji. Książka obmiarów będzie prowadzona według obowiązujących zasad, lecz nie będzie podstawą do rozliczenia umowy. 2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza realizowanie płatności fakturami częściowymi do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, pozostałe 10 % wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia, podpisanego przez komisję odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45212200 845100000 845111200 045212225 945262210 645223500 145262410 845262500 645261000 445261210 945262650 245233222 145233140 245233252 045231300 845233690 945310000 345330000 945331100 745331210 145320000 645333000 045262410 845262420 145262620 345432100 545410000 445421000 445450000 645443000 445431200 945431100 8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021 07 30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 zamówienie w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. 1 zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia następującego dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wówczas Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wskazany dokument składany jest dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia następującego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu: wykazu najważniejszych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty wzór załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wskazany dokument składany jest dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określony warunek.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Na ofertę oprócz oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 SIW, tj oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1) formularz ofertowy wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2)dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 2 SIWZ jeżeli dotyczy danego Wykonawcy, tj. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Dokument ten wymagany jest w formie oryginału. 3) dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy) 4) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, 5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 6)dowód wniesienia wadium. 7) UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: "Wadium do przetargu ZP.271.1.2.2020". Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Uwaga: 1) jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 5.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33 160 Ryglice w pok. nr 18 u inspektora Bogusławy Klucznik, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego. 6. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021 07 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp oraz z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp także w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, b) wystąpienia zdarzeń losowych, c) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, wojny, działań wojennych, huraganu, trzęsienia ziemi, epidemii, itp; e) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę, f) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających: ? dochowania wymogów technicznych i technologicznych, ? prowadzenia prac, g) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów, h) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 2) zmiana sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 14 wzoru umowy. 3) zmiana Podwykonawców; 4) zmiana wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 5) zmiana sposobu rozliczenia umowy. 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b jest konieczna z uwagi na: a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna; 3) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa; 4) w przypadku, o którym mowa w pkt 4 nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług; 5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5 wystąpi zmiana terminu wykonania umowy, 3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 zostanie zmienione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 21.11.2018 r.), zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 1) Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka; 2) W razie zmiany: a) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 21.11.2018 r.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społeczny

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.