Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Puławach w ramach z

Powiat Puławski

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Puławach w ramach zadania "Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach"

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504331 N 2020 z dnia 2020 01 22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Puławski

Regon: 00000000000000

ulica: Aleja Królewska

Numer domu: 19

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 24 100

Miejscowość: Puławy

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 081 886 11 36

e mail: inwestycje@pulawy.powiat.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.sppulawy.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.sppulawy.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.sppulawy.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie zgodnie z SIWZ

Adres:

Kancelaria Ogólna Zamawiającego (parter, pokój 100): Powiat Puławski, Al. Królewska 19, 24 100 Puławy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Puławach w ramach zadania "Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach"

Numer referencyjny:

RI.272.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Puławach przy ul. Jaworowej, dz. nr ewid. 3233/1. Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego łącznika wraz z utylizacją odpadów, budowę budynku pracowni i sal dydaktycznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych i nowego wejścia do projektowanego budynku, budowę parkingów i ciągów pieszo jezdnych. Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnego wyposażenia instalacyjnego: instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych i ochrony przeciwporażeniowej) i instalacji sanitarnych (instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji). Uwaga. W zakres zamówienia nie wchodzi budowa dźwigu osobowego obsługującego budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ, tj. w szczególności: dokumentacja projektowa (dokumentacja projektowa w zakresie określonym w punkcie III.1 SIWZ oraz przedmiar robót, który to przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie określonym w punkcie III.1 SIWZ. W celu terminowej realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczególnej wydajności i koordynacji prac, w tym w razie konieczności z wykorzystaniem zmianowości prac. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie dopuszczona wyłącznie, gdy przyczyna wydłużenia realizacji zamówienia określona w umowie będzie miała faktyczny wpływ na czas realizacji zamówienia. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby wykonujące roboty budowlane odpowiadające zakresowi określonemu dokumentacji projektowej (jak wyżej) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów lub urządzeń określonych w dokumentacji nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach (w tym technicznych) i jakości. Operowanie wyłącznie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wymagania w zakresie równoważności określone są zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne powinien do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do określonego przez Zamawiającego np. certyfikaty, atesty higieniczne PZH, aprobaty (rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta, karty techniczne itp.), umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych, użytkowych i jakościowych. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie składania oferty.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45330000 945311200 2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 000 000 (jeden milion) złotych brutto w zakresie budowy budynku lub przebudowy budynku, oraz Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia spełniającą niżej określone wymagania: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Osobą na wskazane powyżej stanowisko może być również osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). Wymieniona powyżej osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w zdaniu drugim niniejszego punktu stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty Załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; c) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: a) formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1.1. SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.5.1 SIWZ i pkt V.5.4 SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. e) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego. Oświadczenie w zakresie podwykonawców należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) zał. Nr 1 a) do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2019r., poz. 310 ze zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 z dopiskiem Rozbudowa sal dydaktycznych ZS Nr 2. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia250

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany wykonywania elementów robót ( w tym zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji) dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny (lub inny podobny) zawierający opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami); projekt wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, wymaga jedynie stwierdzenia w formie pisemnej przez Wykonawcę i akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego, b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót, c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie sporządzana jest dokumentacja projektowa na te roboty; zmiany techniczne mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego o czas niezbędny do wykonania tych robót. 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia: a) z przyczyn losowych, takie jak: niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne bądź inne zdarzenia wpływające lub mogące wpłynąć na ten termin jak żałoba narodowa, żałoba na terytorium województwa lubelskiego (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni trwania przyczyny losowej), b) wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni trwania wstrzymania robót), c) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentacji projektowej (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni niezbędną do prawidłowej realizacji zmienionej dokumentacji projektowej), d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np. kategorie gruntu, skał, konieczność odwadniania gruntu, itp. jeżeli dotyczy (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia w innych warunkach geologicznych) e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia w innych warunkach terenowych), f) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni usunięcia wskazanego zagrożenia), g) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni usunięcia/zabezpieczenia wskazanej sytuacji), h) odkrycia, w trakcie realizacji robót, podziemnych elementów infrastruktury, niewybuchów, elementów mających znaczenie archeologiczne oraz innych, mogących spowodować zmiany i utrudnienia w realizacji zamówienia (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni usunięcia/zabezpieczenia wskazanej sytuacji), i) nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez stosowne organy i instytucje decyzji, zezwoleń, itp. lub nie zawiniona przez Wykonawcę odmowa ich wydania (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni trwania wskazanego przekroczenia), j) konieczność przeprowadzenia nie zawinionego przez Wykonawcę postępowania sądowego, związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni trwania wskazanego postępowania), k) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń (wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o liczbę dni dokonywania zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń). 3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia (np. roboty zaniechane) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową zgodnie z kosztorysem ofertowym a w przypadku braku danego elementu w kosztorysie na podstawie cen rynkowych. 4) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ (ofercie) lub zmiana za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana taka może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, wymaga jedynie stwierdzenia w formie pisemnej przez Wykonawcę i akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku braku danego elementu w kosztorysie na podstawie cen rynkowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zamówienia brutto (ceny ofertowej) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.). 7) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 3. Sposób liczenia dni wpływających na zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego, o której mowa w ust.2 pkt2) ustala się w następujący sposób: przerwę trwająca powyżej 4 godzin w danym dniu, uznaje się za przerwę wynoszącą 1 dzień kalendarzowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Puławy codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.