Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Rozbudowa i remont zabytkowego budynku

Gmina Siennica Różana

Rozbudowa i remont zabytkowego budynku dworu oraz rewitalizacja terenu parku w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Siennica Różana, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski realizowana w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)

Data utworzenia: 2019-12-18T14:43:06.64

Data publikacji: 2019-12-30T11:45:09.19

Nazwa zamawiającego: Gmina Siennica Różana

Ulica: Siennica Różana

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 11019792500000

Miejscowość: Siennica Różana

Kod pocztowy: 22-304

Państwo: Polska

Województwo: lubelskie

Telefon: 825 759 281

Fax: 825 759 900

E-mail: siennica.g@woi.lublin.pl

Biuletyn: 510282498-N-2019

Pozycja: 510282498-N-2019

Strona WWW: www.siennica.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 617935-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa i remont zabytkowego budynku dworu oraz rewitalizacja terenu parku w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Siennica Różana, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski realizowana w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)

Numer referencyjny: GK.271.8.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Wykonanie całego zakresu prac opisanego w dokumentacji projektowej, w tym budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na bieżące potrzeby bieżącego zużycia w budynku Centrum Kultury w Siennicy Różanej, z wyłączeniem poniższego zakresu: 1.1.1. budowy ogrodzenia i bramy wjazdowej, 1.1.2. budowy murku i schodów przy amfiteatrze, 1.1.3. rozbiórki przybudowanej oficyny - zakres wyłączony z realizacji został wykonany przez Zamawiającego, 1.1.4. prac przy zabytkowej zieleni – pielęgnacji drzew, krzewów, nasadzeń (karczowanie, odmładzanie, ciecia sanitarne drzew, nasadzenia itp.). 1.1.5. odgruzowanie piwnic, wykonanie projektu technologii prowadzenia prac obejmujący czasowe zabezpieczenie ścian piwnic na czas prowadzonych robót, uzyskanie pozwolenia na budowę w w/w zakresie, wykonanie prac zabezpieczających obejmujących czasowe zabezpieczenie ścian piwnic na czas prowadzenia robót. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca ma obowiązek przekazać Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imię, nazwisko i adres takiej osoby najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 4.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 4.2. powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci, 4.3. zabezpieczenia terenu budowy, sąsiednich obiektów przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 4.4. zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4.5. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 4.6. organizacji zaplecza budowy, 4.7. podpisanie umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót, 4.8. zgłaszania przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 4.9. ubezpieczenia budowy, 4.10. wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian 4.11. wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 4.12. rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy, 4.13. sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 4.14. przygotowania terenu inwestycji do odbiorów przez odpowiednie służby i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 4.15. uczestniczenia w odbiorach inwestycji przez odpowiednie służby w tym służby konserwatorskie, 4.16. przygotowanie dokumentacji fotograficznej/audiowizualnej z całego przebiegu prowadzonych prac, 4.17. zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.18. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w dokumentacji technicznej (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.

CPN główny przedmiot: 45200000-9Siennica Różana Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.