Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej

Ogłoszenie nr 510275141-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu: „Modernizacja i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w pawilonie chorych J Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614526-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, Krajowy numer identyfikacyjny 00029278700000, ul. Grunwaldzka  48, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3532800; 34 3532810, e-mail sekretariat@wsnlc.pl, faks 34 3562880.
Adres strony internetowej (url): http://wsnlc.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w pawilonie chorych J Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP.382.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w pawilonie chorych J Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”. 2.Zakres robót budowlanych: W ramach zadania będą wykonywane roboty instalacyjne, związane z montażem dodatkowych czujek przeciwpożarowych na poddaszu oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz montaż dodatkowego sygnalizatora wraz z kompleksowym uruchomieniem instalacji oraz pomiarami elektrycznymi. Drugim etapem jest montaż siłowników i puszek oraz podpięcie okablowania, w celu uruchomienia systemu oddymiania. Ostatnim etapem prac jest wykonanie dokumentacji podwykonawczej. 3.Szczegółowy opis zamówienia zawiera: -przedmiar robót, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45312100-8
 
Dodatkowe kody CPV: 51700000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40049.08
Waluta zł.
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: CERBER FIRE SECURITY Sp. z o. o.
Email wykonawcy: karolina.esmund@cerber.net.pl
Adres pocztowy: ul. Mirowska 157 42-202 Częstochowa
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49349.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49349.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49349.36
Waluta: zł.
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.