Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

Gmina Słupno

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552449-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Słupno

Regon: 61101599700000

ulica: ul. Miszewska

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 09472

Miejscowość: Słupno

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 024 2679560, 2679584

e-mail: ug@slupno.eu

Fax: 242 612 977

Adres strony internetowej (URL): www.ugslupno.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych"

Numer referencyjny:

WIR.271.1.14.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania związanego z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych". Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami, zlokalizowana na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 175/1 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 175/2, położone w miejscowości Liszyno, gmina Słupno, obręb 0009 - Liszyno. 1) Projektowana sala gimnastyczna Projektowana sala gimnastyczna jest parterowa, bez podpiwniczenia. Główna bryła Sali gimnastycznej budynku na planie prostokąta o wymiarach 14,00x26,00m z przykryciem dachem dwuspadowym. Do głównej bryły przylegała będzie niższa, zawierająca pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej, kotłownię oraz łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Część ta przykryta będzie dachem jednospadowym. Konstrukcja szkieletowa stalowa z poszyciem ścian i dachu z płyt warstwowych. Budynek należy do grupy wysokościowej budynków niskich. 2) Ponadto przyjęto rozwiązania projektowe dla: 2.1) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego składającą się z funkcji nagrzewnic, wentylacji oraz ogrzewania grzejnikowego, pompową, dwuprzewodową z rozdziałem dolnym i górnym 2.2) Instalacja wody użytkowej Doprowadzenie wody zimnej do budynku kotłowni przewidziano z istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej O63. W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować wodomierz w konsoli wodomierzowej, zawór anty-skażeniowy oraz zawory odcinające wraz z filtrem i zawór p-poż. Podgrzew wody zimnej realizowany będzie za pomocą podgrzewacza pojemnościowego z kotła gazowego wiszącego. 2.3) Instalacja wody p-poż Instalację wody p-poż zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych lekkich ze szwem o połączeniach gwintowanych. Jako urządzenie gaśnicze przewidziano jeden hydrant naścienny dn-25mm z wężem półsztywnym o długości 30m. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed niekontrolowanym wypływem realizowane będzie za pomocą zaworu bezpieczeństwa zamontowanego na rurociągu wody zimnej. 2.4) Kanalizacja wewnętrzna Kanalizację sanitarną wewnętrzną projektuje się w całości z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Ścieki bytowe odprowadzone będą projektowanym przykanalikiem do przebudowywanej kanalizacji sanitarnej, która znajdować się będzie na terenie Inwestora. W pomieszczeniu kotłowni wykonać należy studnię schładzającą oraz kratkę ściekową oraz podejście do neutralizatora kondensatu. 2.5) Instalacja wentylacji mechanicznej W celu zapewnienia wentylacji na Sali gimnastycznej zaproponowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie zdecentralizowanym. 2.6) Instalacja gazowa Budowa instalacji wewnętrznej polegać będzie na położeniu przewodu gazowego dn 40mm z rur stalowych łączonych poprzez spawanie od projektowanego zasilenia istniejącej kotłowni dn 80mm. Instalację należy poprowadzić na zewnątrz ścian. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej), należy zlokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych. 2.7) Kotłownia gazowa Zaprojektowano kotłownię gazową na gaz ziemny wodną niskotemperaturową z kotłem dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Regulacja jakościowa czynnika grzewczego w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania odbywać się będzie za pomocą regulatora pogodowego, przystosowanego do obsługi 3 obiegów centralnego ogrzewania z mieszaczami oraz obiegu ciepłej wody użytkowej. 2.8) Pomieszczenie kotłowni Lokalizację kotłowni przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu parteru budynku. Powierzchnia pomieszczenia kotłowni wynosi 11,20m2 natomiast wysokość 3,0m. Zaleca się aby pomieszczenie kotłowni posiadało oświetlenie sztuczne. Ściany z sąsiadującymi pomieszczeniami oraz strop nad pomieszczeniem kotłowni powinny mieć odporność ogniową EI 60. Drzwi do kotłowni przewidzieć jako niepalne, otwierane na zewnątrz pod naciskiem o szerokości min. 90 cm z progiem 4 cm. W kotłowni musi znajdować się wodociągowy zawór czerpalny ze złączką do węża. Wylot powietrza z kotłowni odbywać się będzie za pomocą kanału wywiewnego zlokalizowanego w ścianie zewnętrznej o wymiarze dn 160 mm. Otwory wlotowo-wywiewne nie mogą mieć urządzenia do zamykania przepływu powietrza. 3. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej W związku z budową sali gimnastycznej nastąpiła kolizja istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowanym budynkiem. W związku z powyższym niezbędna jest przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja kanalizacyjna odbierze ścieki sanitarne z budynku szkoły i budynku mieszkalnego oraz nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej. Ścieki zostaną wprowadzone do istniejącego przyłącza grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w studni oznaczonej jako Si i dalej do sieci kanalizacyjnej. 4. Instalacje elektryczne wewnętrzne Projekt obejmuje przebudowę rozdzielnicy głównej Szkoły Podstawowej, instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych 230V, instalację dla NPS, instalację wentylacji, instalację odgromową oraz instalację uziemiającą. 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne - przebudowa TG wraz z wlz Szkoły Podstawowej oraz usunięcie kolizji "ORLIK" Tablica główna z pomiarem energii obiektu znajduje się na parterze przy wejściu głównym budynku Szkoły po prawej stronie. Istniejącą tablicę należy przebudować z przystosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Z projektowanego układu tablicy głównej należy ułożyć projektowaną linię wewnętrzną zasilającą wprowadzając do złącza pomiarowego. Projektowany kabel na zewnątrz ułożyć w rowie kablowym zabezpieczając rurą osłonową. Istniejące przyłącze napowietrzne - przewody gołe oraz istniejący pomiar zlokalizowany na zewnątrz przy budynku socjalnym ORLIK należy do demontażu. Z istniejącej rozdzielnicy ORLIKA należy wyprowadzić nową wewnętrzną linię zasilania, wprowadzając do złącza pomiarowego objętego opracowaniem Energa Operator. Złącze pomiarowe znajdować się będzie obok złącza pomiarowego Szkoły Podstawowej. Pozwolenie na budowę Nr 205/2018 z dnia 06.03.2018 roku, znak: AB-II.6740.147.2018 2. CPV: 45000000-7. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II - dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy SIWZ. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących: - konstrukcyjno-budowlane - murarskie - wykończeniowe: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie - roboty na elewacji i dachu: docieplenie ścian i dachu - roboty brukarskie przy przebudowie zewnętrznych nawierzchni utwardzonych - roboty sanitarne - roboty elektryczne 5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-06-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga: a) aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2.500m3 i wartości robót nie mniejszej niż 800.000zł brutto, która obejmowała roboty budowlane branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj: - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy, i - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - kierownik robót, i - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - kierownik robót. Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dowód wniesienia wadium /wniesionego w innej formie niż w pieniądzu/. 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT odnoszącego się do przedmiotu zamówienia, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. b) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych, c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 5 ust. 7, 8 lub 9, terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6, d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, f) treści § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową. g) terminu w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np. odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Słupno codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.